موضوع دانلود : مدیریت مدرسه محور – مدیریت مدرسه محور

مدیریت مدرسه محور

مدیریت مدرسه محور

مدیریت دانش ، راهکارها و فرآیندهایی برای ایجاد ، تعیین ، تصرف ، سازمان دهی و اداره مهارت های حیاتی ، اطلاعات و دانش سازمان و متضمن توانمندی افراد در مسیر تحقق اهداف سازمان است . نشأت گرفتن دانش از افکار افراد ، ضرورت اعتماد متقابل برای تسهیم دانش ، تکیه بر فن آوری به منظور توسعه رفتارهای جدید دانشی ، گسترش و تسهیم دانش از طریق تشویق و پاداش، در حکم اصول مدیریت مدرسه محور به مثابه یک راهکار محوری در نظام گرفته است ….

موضوع دانلود : نظام رهنمودهای قرآنی و رابطه آن با ضوابط بهداشت – نظام رهنمودهای قرآنی

نظام رهنمودهای قرآنی و رابطه آن با ضوابط بهداشت

نظام رهنمودهای قرآنی و رابطه آن با ضوابط بهداشت

یکی از ارکان مهم موضوع بهداشت که می تواند در بستر خود مسائل مختلفی را در جهت تأمین سلامت انسان به صورت برنامه ای مدوّن ، جریان ، گسترش و سامان دهد آموزش بهداشت است .
این نوع آموزش در مفهوم و معنای کلی خود ایجاد نگرش و رفتار مطلوب از طریق آگاهی می باشد یا به عبارت دیگر روشی از تعلیم است که می تواند به مردم در درک نیازهای بهداشتی کمک کند و در شکل دادن عادات رفتار درست ، دگرگونی یا سلب موهومات و خرافات و تغییر سنّتهای نامعقول و بی منطق زندگی فرد ،…

موضوع دانلود : نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات – نگهداری و تعمیرات در کارخانجات

نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات

نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات

نگهداری و تعمیرات به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می گردد که سبب افزایش عمر مفید ماشین آلات و کاهش مصرف قطعات یدکی ، انرژی و هزینه را بدنبال دارد و کارایی و راندمان عملی ماشین آلات را افزایش می دهد . با نگهداری و تعمیرات باید بیشتر برخوردی مهندسی و عملی شود تا برخوردی تئوریک و غیرعملی .
تداوم بکارگیری هر سیستم از تدوین آن مشکلتر است ، لذا پویایی و دینامیک بودن سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سبب تکامل این سیستم می شود ….