اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع مایع پخشی در سرنگ فایل به صورت pdf میباشد ولی قابل کپی برداری میباشد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲٫۳۴۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۵۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

چکیده
در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای
تغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری با
اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،
فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل
کمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط
سرنگ به ٥ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.
اثر پارامترهای موثر بر استخراج کمپلکس پالادیوم –رودانین، مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجی
محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی محدوده pH و
١۲٠ میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی – خطی منحنی کالیبراسیون بین ۲٠٠٠
٠ میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. این روش به طرز / ٥ درصد به دست آمد. حد تشخیص روش ٠٧٥ /٨١
موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت

چکیده

در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برایتغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری بااسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عاملکمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسطسرنگ به ٥ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.اثر پارامترهای موثر بر استخراج کمپلکس پالادیوم –رودانین، مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجیمحلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی محدوده pH و١۲٠ میکرو گرم بر لیتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبی – خطی منحنی کالیبراسیون بین ۲٠٠٠٠ میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. این روش به طرز / ٥ درصد به دست آمد. حد تشخیص روش ٠٧٥ /٨١موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت.

کلمات کلیدی: میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ، پالادیوم، اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ١

پالادیوم و روشهای تجزیه آن ………………………………………………………………………………….. ١

١ – عنصر پالادیوم ……………………………………………………………………………………….. ۲ -١

-۲-١ خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم ………………………………………………………………….. ۲

٣ – کاربردهای پالادیوم …………………………………………………………………………………. ٣ -١

در نمونه های محیطی……………………………………………………………… ۴ Pd 4-1 – مشکل تعیین

٥ – روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم …………………………………………………………… ٥ -١

١- روشهای اسپکتروفتومتری……………………………………………………………………….. ٥ – ٥-١

۲- – روش فلورسانساشعه ایکس ……………………………………………………………………… ٥ ۵-۱

٣ – روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال ………………………………………………….. ٥ -٥-١

-۴- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای……………………………………………………………… ۶ ٥-١

٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده با پلاسما ……………………………………………………. ۶ – ٥-١

-۶- روشهای الکتروشیمیایی……………………………………………………………………………. ۶ ۵-۱

-۶-١ رودانین ……………………………………………………………………………………………… ٧

٧ – سورفاکتانت…………………………………………………………………………………………. ٧ -١

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………… ٩

مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی………………………………………………………….. ٩

١-۲ – مقدمه……………………………………………………………………………………………… ١٠

ح

١۲……………………………………………………. (DLLME ) -2-2 میکرواستخراج مایع– مایع پخشی

٣-۲ – انواع روشهای میکرواستخراج ……………………………………………………………………….. ١۴

١۴…………………………………………………………….. (DSPE) ١ – استخراج فاز جامد پخشی -٣-۲

١٥………………………………………………………….. (SDME) ٢- میکرواستخراج تک قطره -٣-۲

١٥…………… (MSA-DLLME) ٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی -٣-۲

١٥…………………… (DLLME-LSC) -4-٣-۲ میکرواستخراج مایع -مایع پخشی با کاهش مصرف حلال

١۶……………… (TIL-DLLME) ٥- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی -٣-۲

١٧……….. (SFO-DLLME) 6-٣-۲ – میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور

٧- کاربردهای میکرو استخراج مایع – مایع پخشی………………………………………………….. ١٧ -٣-۲

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

بخش تجربی ………………………………………………………………………………………………… ١٨

١- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ١٩ -٣

– ۲-٣ مواد و تجهیزات ……………………………………………………………………………………. ١٩

١-۲-٣ – مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………… ١٩

-۲-۲-٣ تجهیزات و وسایل……………………………………………………………………………….. ١٩

٣- تهیه محلولهای استاندارد …………………………………………………………………………… ۲٠ -٣

-۴-٣ نحوه تشکیل کمپلکس پالادیوم-رودانین و استخراج آن…………………………………………….. ۱۸

٥ – بهینه سازی شرایط استخراج ………………………………………………………………………. ۲۲ -٣

١- جنس حلال استخراجی ………………………………………………………………………… ۲۲ – ٥-٣

-۲- حجم حلال استخراجی………………………………………………………………………….. ۲٣ ٥-٣

٣- نوع حلال پخشی……………………………………………………………………………….. ۲۴ – ٥-٣

ط

-۴- حجم حلال پخشی ……………………………………………………………………………… ۲٥ ٥-٣

۲۶ ………………………………………………………………………………………….. pH ٥- اثر – ٥-٣

-۶- تعیین غلظت بهینه سورفاکتانت…………………………………………………………………. ۲٧ ٥-٣

٧- تعیین غلظت بهینه لیگاند………………………………………………………………………. ۲٨ – ٥-٣

٦ – ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ٣٠ -٣

١-۶-٣ – منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………. ٣٠

-۲-۶-۳ حد تشخیص……………………………………………………………………………………. ٣١

٣ – فاکتور تغلیظ…………………………………………………………………………………… ۳۰ -٦-٣

٧ – تجزیه نمونه های حقیقی ………………………………………………………………………….. ٣۲ -٣

١- اندازه گیری پالادیوم در نمونه آب شهر …………………………………………………………. ٣۲ – ٧-٣

٢- آماده سازی نمونه کاتالیزور اتومبیل……………………………………………………………. ٣٣ – ٧-٣

٣- اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل ………………………………………………………. ٣۴ – ٧-٣

۸-۳ – مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای اندازه گیری پالادیوم …………………………………………. ٣۴

۹-۳ – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ٣٥

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۲۳۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مهندسی نفت و شیمی
تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

*قابل استفاده برای گروه کامپیوتر و آمار
مقدمه
نمودارهای چاه پیمایی یکی از ابزارهای مهم جهت شناخت خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن محسوب می شوند که به وسیلة آنها می توان پارامترهای پتروفیزیکی مخزن نظیر حجم شیل، تخلخل مؤثر، آب اشباع شدگی، تراوایی، سنگ شناسی و تطابق چاه ها را بدست آورد. در میان این خصوصیات، پارامتری که محاسبه و پیش بینی آن خیلی مشکل است، تراوایی می باشد.
استفاده از ابزارهای مغزه گیری و آوردن نمونه ها از زون تولید به سطح و سپس اندازه گیری تراوایی آنها تحت شرایط مخزن، یکی از قدیمی ترین روش ها برای تخمین تراوایی می-باشد. هر چند مغزه گیری گران و دشوار است، به هر حال به واسطة اطلاعات با ارزشی که تراوایی می تواند ارائه کند، لازم است که از تعدادی چاه های یک میدان بدون توجه به هزینة آن مغزه گیری صورت گیرد.
روش دیگر تخمین تراوایی سازند، تزریق جیوه یا تست چاه می باشد. اطلاعاتی که از آزمایش یک چاه بدست می آید به مهندسین مخزن در محاسبة میانگین حجمی تراوایی سازند، در میان دیگر پارامترها کمک می کند. البته به دلیل هزینة بالای این روش نیز فقط انجام تعداد محدودی آزمایش چاه در هر میدان امکان پذیر می باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل پارامترهای کلیدی مخزن از جمله تراوایی با استفاده از داده های نمودارهای چاه پیمایی، یک روش مفید و مقرون به صرفه از لحاظ هزینه برای ارزیابی پتانسیل تولیدی مخازن نفت و گاز می باشد.
در راستای انجام این پروژه، نگارهای چاه پیمایی نظیر ، کالیپر (CALI)، گاما (GR)، نوترون (NPHI)،چگالی(RHOZ)، صوتی (DT)، مقاومت ( RLA0 RLA1 RLA5)، CMR ، اطلاعات آنالیز مغزه (تخلخل و تراوایی) و همچنین داده های سربرگ یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی در دسترس بوده است.در این مطالعه از نقطه نظر عملی، در مورد چهار نوع روش مختلف برای تعیین تراوایی از روی داده های نگار بحث شد و به مقایسه پرداخته شد. این روش ها عبارتند از روش CMR، روش های تجربی، آنالیز رگرسیونی و منطق فازی. روش های ذکر شده با داده های حاصل از نگارهای چاه پیمایی مربوط به سازند های کنگان و دالان بکار گرفته شدند و نتایج حاصل شده با تراوایی مغزه که به عنوان استاندارد محسوب می شود، مقایسه شدند.
فهرست مطالب
فصل اول:زمین شناسی منطقه پارس جنوبی
فصل دوم:تخلخل و تراوایی
ــ انواع تراوایی
ـ تقسیم بندی تراوایی
ـ تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر روی تخلخل و تراوایی
ـ تخلخل و انواع آن
مقایسه اصطلاحات تخلخل
ـ عوامل تعیین کننده میزان تخلخل
فصل سوم:نمودارهای پتروفیزیکی
تعریف لاگ و تقسیم‌بندی آنها
ارتباط لاگهای مورداستفاده با تراوایی
فصل چهارم:ارزیابی پتروفیزیکی منطقه مورد مطالعه
انجام تصحیحات بر روی نمودارهای خام
ـ آنالیز پتروفیزیكی چاه A
ـ زون بندی سازندهای كنگان و دالان در چاه A
ـ روش به دست‌آوردن میانگین پارامترهای پتروفیزیكی در هر زون
تعیین نوع تخلخل سنگ مخزن
فصل پنجم:منطق فازی
ـ مجموعه‌های فازی
ـ تعاریف و اصطلاحات مجموعه‌های فازی
اپراتورها یا عملگرهای مجموعه‌های فازی (Operators Fuzzy Sets)
منطق فازی
سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference System)
تخمین تراوایی با استفاده از منطق فازی
فصل ششم:آنالیز رگرسیونی
رگرسیون چندگانه (Multivariate Regression)
آنالیز رگرسیونی چندگانه (Multiple Regression Analysis)
تخمین تراوایی توسط روش آنالیز رگرسیونی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران

هدف از این پایان نامه بررسی روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران می باشد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشدمهندسی نفت
روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران

مقدمه:
استفاده صحیح از منابع نفتی كشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می‌كند تا با مدیریت صحیح این منابع آشنا شویم.. از نكات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالابردن راندمان تولید و سعی بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می باشد.در متن زیر سعی شده است تا ضمن آشنایی اجمالی با روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، بستری برای انعكاس نظرات كارشناسان كشور به منظور ارائه راه حل-های مناسب در بهبود عملكرد مخازن نفتی ایجاد شود.

روش های به‌كار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از :

*تزریق گاز
*تزریق آب
*تزریق متناوب آب و گاز
* روش حرارتی
* تزریق فوم و ژل های پلیمری
* استفاده از مواد شیمیایی كاهش‌دهندة نیروی كشش سطحی
* استفاده از روش میكروبی(M.E.O.R.)
کلمات کلیدی:
تزریق
مخازن نفتی

روشهای ازدیاد برداشت مخازن نفتی

تزریق گاز:

روش تزریق گاز به دو صورت امتزاجی و غیر‌امتزاجی صورت می گیرد. در روش امتزاجی، گاز طبیعی با افزودن تركیبات هیدروكربنی میانی c2 تا c6 غنی می-شود؛ به‌طوری كه بخش غنی‌شدة گاز تزریقی كه در ابتدای كار تزریق می گردد، با نفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می كند. راندمان افزایش بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یك دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد، به ۶۵ تا ۷۵ درصد حجم نفت باقی‌مانده، می توان دست یافت.
در روش غیر امتزاجی، گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد كه این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت‌خیز خشكی و دریایی ایران اعمال می گردد. در این روش، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراكم می شود و فشار مخازن را افزایش می دهد و حركت نفت را سهولت می-بخشد.
باید توجه داشت كه لزومی ندارد گاز تزریقی حتما از نوع تركیبات هیدرو كربنی باشد. در كشورهای صنعتی، از گازهای خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی كه بخش اعظم آن ‌را دی اكسیدكربن تشكیل می دهد، برای تزریق استفاده میشود. در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز-های هیدرو كربنی است و فواید زیست‌محیطی نیز در پی دارد.تزریق آب: در این روش، آب به عنوان عامل فشار‌افزایی به مخزن به كار برده می شود.

تزریق آب و گاز:

از تزریق متناوب آب و گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می توان سود جست. در مورد روش تزریق آب به مخزن نیز باید در استفاده از این روش كمال احتیاط را به كار برد. برخی كارشناسان اعتقاد دارند، بازده این روش مطلوب نیست، زیرا راندمان كار نهایتاً ۳۵ درصد می باشد و اولویت در استفاده از روش تزریق گاز خواهد بود. تزریق آب بیشتر برای مخازن شنی كاربرد دارد و برای مخازن نفتی كشور كه عمدتا شكاف دار هستند نباید مورد استفاده قرار گیرد.
فهرست مطالب

فصل اول – انواع روشهای ازدیاد برداشت نفت ۴

روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت ۵
تولید اولیه نفت ۵
ازدیاد برداشت ۶
تحلیل ۸
برداشت از مخازن با توجه به انواع برداشت ۹

بررسی تزریق گاز به منابع نفتی كشور ۱۳

روند تزریق گاز در كشور ۱۴
ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز co2 به منابع نفتی ۱۶
تزریق دی اكسید كربن مخازن وچالشها ۱۷
كنترل عملیات ازدیاد برداشت ۱۸
تحلیل ۱۸
ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق هوا ۱۹
روش تزریق هوا و نگرانی ها ۲۱
ازدیاد برداشت از مخازن به روش شیمیایی ۲۲

انواع روشهای تزریق پلیمر ۲۲

شرایط لازم برای تزریق پلیمر ۲۳
نمونه هایی از تزریق موفق پلیمر ۲۴
۱- میدان نفتی چاتورنارد ( فرانسه) ۲۴
۲- میدان نفتی داجینگ ( چین) ۲۵
ازدیاد برداشت از مخازن به روش میكروبی ۲۸

شیوه های متداول استفاده از میكروبها در ازدیاد برداشت ۳۰

۱- روش برون محل ۳۰
۲- روش در محل ۳۰
مزایای اقتصادی این روش ۳۲
میادین نفتی لیسبون آركانزاس باشوری ۳۳
پیشرفت تحقیقات و كاهش هزینه ۳۴
ازدیاد برداشت از مخازن به روش حرارتی ۳۷

انواع روشهای حرارتی ازدیاد برداشت ۳۷

مكانیزم های تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن ۳۸
ازدیاد برداشت از مخازن به روش تزریق بخار ۳۹
روش های تزریق بخار ۳۹
شرایط لازم برای تزریق بخار آب ۴۰
نمونه های موفق از كاربرد روش حرارتی ۴۱
ازدیاد برداشت از مخازن به روش احتراق درجا ۴۴
به كار گیری روش های ازدیاد برداشت نفت در ایالات متحده ۴۷
ضرورت تحقیقات در زمینه EOR 49
بهره برداری بهینه از گازهای همراه میادین نفتی ۵۱
۱- گازهای همراه استحصال شده در استان خوزستان ۵۲
۲- گازهای همراه استحصال شده در استان ایلام ۵۳
۳- گازهای همراه استحصال شده در استان بوشهر ۵۴
۴- گازهای همراه استحصال شده در استان لرستان ۵۴
۵- گازهای همراه استحصال شده در استان كرمانشاه ۵۵
۶ – گازهای همراه میادین نفتی دریایی ۵۵
نكته ۵۸

فصل دوم – روش های دیگر ازدیاد برداشت نفت ۶۰

تزریق گاز ( یكی از روشهای ازدیاد برداشت) ۶۰

روشهای مختلف ازدیاد برداشت ۶۲

تزریق گاز غیر امتزاجی ۶۲
تزریق گاز هیدروكربوری ۶۲
جابجایی دوگانه نفت در مخازن نفتی اشباع شده از آب ۶۴
تزریق گاز غیرهیدروكربوری ۶۵
برخی از مسائل اصلی در مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز ازت ۶۶

تزریق هوا یا تزریق گاز ازت غیرخالص ۶۷

تزریق گاز امتزاجی ۶۸
تزریق آب توان یافته ۷۱
حفاری افقی و تجهیزات روزمینی ۷۱
بهبود تجهیزات روزمینی ۷۲
عملیات نمك زدایی ۷۲
كلیاتی درباره آب نمك موجود در نفت خام ۷۲
مشكل وجود آب نمك در نفت خام ۷۳
چگونه آب نمك را از نفت جدا می كنند؟ ۷۴
سیستم ورودی یا نفت حاوی آب نمك ۷۸
سیستم آب ۷۹
سیستم نفت خروجی واحد تفكیك نمك ۸۲
ملاحضات عمومی درباره افتتاح و عملیات واحدهای جدا كننده نمك ۸۲
نتیجه گیری ۸۴

فصل سوم – روشهای میكروبی ۸۶

تولید پیوسته بیوسورفاكتانت از تجزیه كف ۸۷
مقدمه ۸۷
جامعه صنعت شیمیایی ۲۰۰۶ ۸۷
نشانه ها ۸۷
روشها و مواد ۹۱
روشهای تجربی – محیط و شرایط كشت ۹۱
طرح تجزیه پیوسته ۹۲
روش تحلیلی (‌فراكافتی) ۹۴
سورفكتین تجاری ۹۵
نتایج و تشریح مطالب ۹۶
تخمیر همگن پیوسته ۹۷
مقایسه ویژگی های رشد ۹۹
انتقال محصول در جای مناسب ۱۰۱
نتایج
منابع و مآخذ
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران

هدف از این مقاله ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران می باشد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت
ارزیابی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و آنالیز آنها در صنعت نفت و گاز ایران

چکیده:
قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.
کلیدواژه‌ها:

برداشت صیانتی

حاکمیت و مالکیت

مقررات زیست محیطی

قراردادهای خدماتی بالادستی

عدم تضمین بازگشت سرمایه

مقدمه
اقتصاد یکی از مهم­ترین نیازهای جوامع بشری است که همیشه مورد توجه بوده و موجب پیشرفت و بالندگی می­شود. دولت­ها از دریچه اقتصاد مفهوم تازه­ای به خود می­گیرند و در قالب نظام اقتصادی اقدام به تدوین اقتصاد سیاسی کشور متبوع خویش می­کنند. اقتصاد اسلامی که مبنای تدوین بخش اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است تبلوری از اصول اقتصادی اسلامی است، موید این ادعا بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می­دارد: «پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمم بودجه». پر واضح است که نابرابری اقتصادی کشورها همواره مروج دو نوع نظام سلطه­گر و سلطه­پذیر است؛ در این وضعیت کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در برابر کشورهای توسعه یافته و سلطه­گر دارای موقعیت اقتصادی مطلوبی نبوده و مجبور به پذیرش خواسته­های کشورهای توسعه یافته می­شوند. اگرچه علل برتری اینگونه کشورها را باید در تربیت نیروی انسانی مستعد، تحقیقات علمی، ذخایر و استعدادهای سرزمینی دانست اما هدف، بررسی علل و تفاوت دو نظام فوق نیست.
در کشور ما نیز با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد و ذخایر فراوان نفتی و گازی تعیین مدل قراردادی منطبق با نیازهای کشور، قانون اساسی و در عین حال ایجاد زمینه تعامل اقتصادی با دنیای مدرن امروز امری لازم و ضروری است. مقاله حاضر حاوی اصولی است که باید در قراردادهای خدماتی بخش بالادستی نفت و گاز در جهت دستیابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گیرد. اصول موضوع بحث را علی­القاعده باید در قراردادهای نفتی، قوانین اساسی و موضوعه، معاهدات و اصول کلی حقوقی جستجو کرد. اصول مورد نظر قانونی که در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرند، عبارتند از: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی، بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح، ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه

۱- حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز

۲- ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی

ب) خطرپذیری مشترک:
ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان:

۳- بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن

ب) هزینه‌های غیرسرمایه‌ای:
ج) هزینه عملیاتی: .
د) هزینه‌های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره­برداری:

۴- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد

۵- تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح

۶- ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه

۷- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

۸- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی

مسئولیت کیفری آلودگی زیست محیطی

الف) نقض شدید تعهد
ب) تعهد نقض شده دارای اهمیت اساسی برای حفاظت محیط زیست است.
نتیجه
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود