ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست می باشد

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۶۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته محیط زیست
ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست

چکیده
شاید به جرأت بتوان اذعان نمود که درقرن بیست و یکم ، مهمترین نگرانی مردم ساکن کره زمین مسئله آب می باشد که ازنقطه نظر کمی وکیفی نیاز بشر راتأمین نمی سازد . درواقع باافزایش روزافزون جمعیت ، مشکل تأمین آب برای رفع احتیاجات بشر جهت تولید غذا ، کالاهای صنعتی و شرب به صورت یک مانع و محدودیت مهم درامر توسعه و پیشرفت نواحی مختلف و جوامع ساکن درآن محسوب می گردد . رسیدن به این اهداف مستلزم برنامه ریزی وهزینه های سرمایه گذاری کلان جهت مهار رودخانه ها وایجاد سدهای بزرگ وکوچک ، بندها وسدهای انحرافی وتنظیمی است . ایجاد این سدها وتشکیل دریاچه ها ومخازن ومنابع بزرگ ذخیره آب که درمسیر رودخانه ها اتفاق می افتد حادثه بزرگی است که خود باعث تغییرات شگرفی درمحیط اطراف خود خواهد شد( ۱ ).
ارزیابی محیط زیست بهترین ابزار جهت حصول به اهداف راهبردی توسعه پایدار به شمار می رود .این مطالعات به دلیل تسریع دربرنامه ریزی ، موجب حفاظت هرچه بهتر منابع شده ، حدالامکان ازبروز اثرات جبران ناپذیر برمحیط زیست ومنابع طبیعی جلوگیری می نمایند (۲ ). بررسی سوابق اجرای پروژه های سدسازی نشان می دهد که بسیاری ازآنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی ومورد بهره برداری قرارگرفته اند ازاینرو مسبب بروز آلودگی های مختلف وتخریب بخشهای عمده ای ازمنابع طبیعی گردیده اند .
همچنین ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مخزنی شهید رجایی (سلیمان تنگه ) ساری وتأسیسات وابسته توسط قدرت اله ایاز وهمکارانش بااستفاده ازماتریس ایکولد انجام شده است بررسی جداول دراین تحقیق نشان می دهد که جمع کل نمرات دردوفاز ساختمانی وبهره برداری برای گزینه اجرای پروژه ۶۵/۱۴۲ + می باشد( ۶ ).
کلمات کلیدی:

اثرات زیست محیطی

سد برق آبی امیرکبیر

مدل تخریب محیط زیست

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

هدف از این مقاله ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب می باشد

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۷۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته محیط زیست
ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

چکیده:
احداث سدهای بزرگ همانند سد البرز علی رغم دارا بودن منافع اقتصادی فراوان، با اثرات معکوس بر اکوسیستم های طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه است. هدف این مطالعه ارزیابی خسارت های زیست محیطی سد البرز به منظور بهره مندی مفید از این پروژه بزرگ، کاهش تبعات منفی آن و جهت حرکت به سوی توسعه پایدار می باشد. در این مطالعه در چارچوب یک تحلیل منفعت– هزینه اجتماعی و با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، ضمن تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی سد البرز با استفاده از روش ارزش گذاری آزمون انتخاب و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه(MNL) با استفاده از نرم افزار SHAZAM.10، شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه های زیست محیطی، محاسبه گردید.
داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طراحی و تکمیل ۱۰۰ پرسشنامه در سال ۱۳۹۱ از طریق مصاحبه حضوری با خانوارهای دهستان فلور بدست آمده و نمونه گیری نیز تصادفی بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونه های گیاهی از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (۳/۱۰۱ ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب حفاظت از گونه های جانوری و جنگل (به ترتیب برابر با ۶/۲۳ و ۵۱۶/۰ ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند. در نهایت نتایج نسبت منفعت به هزینه طرح نشان داد که احتساب هزینه های خسارت زیست محیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیه پذیری آن کاسته است.
کلمه های کلیدی:
سد البرز
آزمون انتخاب
لوجیت چندگانه
اثرات زیست محیطی
تحلیل منفعت – هزینه اجتماعی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ سد ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ

دانلود مقاله ﺳﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته محیط زیست
ﺳﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ

چکیده :
همانطور که می دانیم تا چند سال آینده جهان با بحران بی آبی کم سابقه ای در طول عمر خود مواجه خواهد شد که دانشمندان سعی داشتند با ارائه روشهایی به ذخیره آب بپردازند و از هدر رفتن آن جلو گیی کنند و این امر و در کنار آن تولید انرژی از آب موجب پیدایش علم مهندسی سد شده است. البته قدمت سد سازی در جهان به هزاره های پیشین می رسد و در ایران، سد ذوالقرنین معروف به اسکندر یکی از قدیمی ترین سازه های ذخیره آب در دنیا می باشد.
شاید به جرأت بتوان اذعان نمود که درقرن بیست و یکم ، مهمترین نگرانی مردم ساکن کره زمین مسئله آب می باشد که ازنقطه نظر کمی وکیفی نیاز بشر راتأمین نمی سازد . درواقع باافزایش روزافزون جمعیت ، مشکل تأمین آب برای رفع احتیاجات بشر جهت تولید غذا ، کالاهای صنعتی و شرب به صورت یک مانع و محدودیت مهم درامر توسعه و پیشرفت نواحی مختلف و جوامع ساکن درآن محسوب می گردد . رسیدن به این اهداف مستلزم برنامه ریزی وهزینه های سرمایه گذاری کلان جهت مهار رودخانه ها وایجاد سدهای بزرگ وکوچک ، بندها وسدهای انحرافی وتنظیمی است . ایجاد این سدها وتشکیل دریاچه ها ومخازن ومنابع بزرگ ذخیره آب که درمسیر رودخانه ها اتفاق می افتد حادثه بزرگی است که خود باعث تغییرات شگرفی درمحیط اطراف خود خواهد شد( ۱ ).
ارزیابی محیط زیست بهترین ابزار جهت حصول به اهداف راهبردی توسعه پایدار به شمار می رود .این مطالعات به دلیل تسریع دربرنامه ریزی ، موجب حفاظت هرچه بهتر منابع شده ، حدالامکان ازبروز اثرات جبران ناپذیر برمحیط زیست ومنابع طبیعی جلوگیری می نمایند (۲ ).
بررسی سوابق اجرای پروژه های سدسازی نشان می دهد که بسیاری ازآنها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی ومورد بهره برداری قرارگرفته اند ازاینرو مسبب بروز آلودگی های مختلف وتخریب بخشهای عمده ای ازمنابع طبیعی گردیده اند .
کلمه های کلیدی:

ارزیابی زیست محیطی
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ سد ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ

فهرست مطالب

تعریف ارزیابی زیست محیطی

انواع اثرات زیست محیطی سدها

اثرات فیزیكی و شیمیایی احداث سد
اثرات فیزیكی و شیمیایی یك سد
اثرات احداث سد بر رسوبات و بستر رودخانه
سدها و فعالیتهای لرزه خیزی
اثرات بیولوژیكی سدها
اثرات بیولوژیكی سدها بر رودخانه ها
اثرات بهداشتی
سد سازی در آفریقا

تاثیر درخود پالایی رودخانه ها

اثرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی
اثرات مضر بر كشاورزی
اثرات بر خود سازه سد
تاثیر بر آثار باستانی و تاریخی
بررسی اثرات سد سیوند

بررسی مشكلات سد سازی در ایران

ارائه راهكارهای زیست محیطی
برخی مقررات در مورد ساخت سد ها
برخی مزایای احداث سد ها
مراجع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای

هدف از این دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای می باشد

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۳۹۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رشته محیط زیست
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای

مقدمه
راه ها در عصر حاضر از اجزا مهم و زیرساخت های اصلی زندگی نوین و توسعه كشورها به شمار می روند. افزایش بیش از حد جمعیت و گسترش جوامع شهری در كشورهای مختلف،توسعه بخش های مختلفی نظیر كشاورزی و صنعت را موجب گردیده كه این امر ایجاد و توسعه هر چه بیشتر شبكه راه ها كه حلقه ارتباطی بین بخش های مذكور می باشد ر ا موجبگردیده است . لذا به منظور احداث، نگهداری، تعمیر و بهره برداری از راه ها باید كلیه اثرات مطلوب یا نامطلوب اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و لحاظ گردند . در صورتیكه مطالعات فنی – اقتصادی و امكان سنجی مناسبی برای توسعه راه ها صورت گرفته باشد، توسعه راه ها اغلب دارای اثرات مطلوبی بر اقتصاد منطقه ای و ملی خواهد بود؛ اما در هرحال احداث راه ها و بزرگراه ها دارای اثرات منفی بر محیط طبیعی، جانوری، گیاهی و اكولوژی منطقه و همچنین دارای انواع اثرات احتمالی بر محیط زیست انسانی، محیط های آب، خاك وهوا خواهند بود. احداث و بهره برداری از راه ها همچنین باعث اثرات متفاوتی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی جوامع اطراف پروژه خواهد گردید . این اثرات شامل تغییر الگوهای اقتصادی،یكپارچگی، اجتماعی و ویژگی های فرهنگی این جوامع می باشد.
در سطح جهانی پس از دهه های ۶٠ و ٧٠ میلادی علاوه بر ارزیابی ها و مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژه های عمرانی از جمله پروژه های بزرگ راهسازی، ارزیابی های زیست محیطی آغاز گردید . اما در كشور ما جز در سال های اخیر توجه چندانی به شناخت و ارزیابی پیامدهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی پروژه های راه سازی نشده است . با توجه به اینكه انجام ارزیابی زیست محیطی پروژه ها باعث شناخت و پیش بینی هر چه دقیق تر پیامدها و اثرات اجرای این پروژه ها بر جوانب مختلف اجتماعی – اقتصادی و به خصوص محیط های طبیعی، گیاهی، جانوری، آب، خاك و هوا می گردد و گزینه های مناسب تر برای كاهش این اثرات نامطلوب را ارایه می نماید و برنامه های مدیریت و پایش زیست محیطی را مدنظر قرار می دهد، انجام فرآیند ارزیابی زیست محیطی پروژه های راه سازی با توجه به جوانب مختلف و انواع اثرات احتمالی اینگونه پروژه ها امری اجتناب ناپذیر و در جهت توسعه پایدار می باشد.
از دیدگاه قوانین ملی پروژه های راه در زمره پروژه های هفده گانه ای هستند كه الزامی نمودن فرآیند ارزیابی زیست محیطی برای آنها در دستوركار شورای عالی حفاظت محیط زیستكشور است . براین اساس شناخت انواع اثرات ناشی از حمل ونقل جاده ای بر محیط زیست و نحوه اجرای فرآیند ارزیابی، نحوه بررسی محیط های متأثر و نحوه بررسی و پیش بینی اثراتبرای چنین پروژه هایی از نخستین و مهم ترین گام ها برای كاربردی نمودن و تأثیرگذاری هر چه بیشتر ارزیابی های زیست محیطی این دسته از پروژه ها می باشد.
مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل ونقل جاده ای از سال ١٣٨٢ در پژوهشكده حمل ونقل و توسط مركز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی و با نظارت شركت محیا محیط گستران آغاز گردید . نتیجه مطالعات فوق پس از بررسی های لازم و انجام اصلاحات مربوطه د ر كمیته اقتصاد شورایعالی فنی امور۱۳۸۶ این شورا بعنوان دستورالعمل نوع دوم مورد /۸/ زیربنایی حمل ونقل در جلسه مورخ ۲۷ تصویب نهایی قرار گرفت و بدین وسیله دستورالعمل فوق در اختیار واحدهای اجرایی ذیربطقرار می گیرد. بدین ترتیب واحدهای اجرایی ذیربط بایستی مفاد دس تورالعمل را رعایت نمایند، لیكن می توانند با هماهنگی كارفرما و در حدود قابل قبول معیارها را با شرایط كار تطبیق دهند.
بدیهی است مستندات علمی این دستورالعمل كه توسط پژوهشكده حمل ونقل تهیه گردیده از طریق آن پژوهشكده منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
بدین وسیله از تهیه كنندگان این دستورالعمل در پژوهشكده حمل ونقل، گروه نظارت و سایر افرادی كه در مراحل تهیه و ارز یابی همكاری داشته اند، قدردانی می گردد . از اعض ای
محترم شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل ونقل و كمیته اقتصاد این شورا كه در بررسی، اصلاح و نهایی نمودن مجموعه تهیه شده همكاری داشته اند، سپاسگزاری می گردد.
امید است كلیه كارشناسان و دست اندركاران با مطالعه دقیق و ارایه پیشنهادات اصلاحی و اظهار نظر سازنده در تكمیل این راهنما مشاركت داشته باشند.
فهرست مطالب
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل جاده ای
۱- مروری بر طرح ریزی مطالعات ارزیابی اثرات زیس تمحیطی پروژه های جاده ای.. ۱
۱- غربالگری و تعیین محدوده مطالعات…………………………………………………… ۲ -۱
۲- تعیین شرح خدمات پروژه ارزیابی……………………………………………………… ۵ -۱
۳- فضا، زمان و مشاوره…………………………………………………………………………. ۶ -۱
۴- ارزیابی اثرات زیست محیطی………………………………………………………………. ۷ -۱
۲- مراحل كلیدی در انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی جاده ای…………………….. ۹
۱- توصیف شرایط موجود محیط (شرایط پایه)…………………………………………. ۱۰ -۲
۲- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامدهای بالقوه بر محیط زیست ………………………. ۱۱ -۲
۳- بررسی گزینه ها ……………………………………………………………………………….. ۱۲ -۲
۴- اقدامات جبرانی و كاهش دهنده آثار سوء……………………………………………. ۱۲ -۲
۵- مدیریت و پایش زیست محیطی …………………………………………………………. ۱۲ -۲
۶- تدوین گزارش…………………………………………………………………………………. ۱۳ -۲
۳- دستورالعمل و نحوه ارزیابی اثرات زیس تمحیطی طرح های حمل ونقل جاده ای. ۱۴
۱- چكیده فنی……………………………………………………………………………………… ۱۷ -۳
۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۱۸ -۳
۳- پروژه پیشنهادی ………………………………………………………………………………. ۱۸ -۳
۴- محیط زیست …………………………………………………………………………………… ۲۵ -۳
۵- حفاظت محیط زیست………………………………………………………………………… ۳۴ -۳
۶- اثرات باقیمانده و معیارهای انتخاب گزین هها ……………………………………….. ۴۰ -۳
۷- مشاركت عمومی………………………………………………………………………………. ۴۱ -۳
۸- طرح حفاظت محیط زیست………………………………………………………………… ۴۱ -۳
۹- مراجع ……………………………………………………………………………………………. ۴۱ -۳
۱۰ – پرسنل…………………………………………………………………………………………… ۴۱ -۳
۱۱ – رونوشت ……………………………………………………………………………………… ۴۱ -۳
پرسشنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………….. ۴۶
مفاهیم و اصطلاحات زیست محیطی…………………………………………………………….. ۵۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی

هدف از این مقاله برآورد هزینه های زیست محیطی سد برقابی سیاه بیشه می باشد

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته محیط زیست
تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی

چکیده
زمینه و هدف
احداث یک سد، تا چه حد موجب تخریب محیط زیست می­شود و چگونه می توان هزینه های زیست محیطی سدهای برقابی را محاسبه نمود؟ هدف این تحقیق شناخت محدوده تحت تاثیر در بالادست و شناخت روش های درونی نمودن هزینه های زیست محیطی تولید برق در صورتحساب مشترکین می باشد. در این روش میزان برق تولیدی در طول عمر سد تقسیم بر میزان تخریب منابع می شود تا هزینه های زیست محیطی هرMW برق بدست آید.
روش تحقیق
در این تحقیق اثرات زیست محیطی سدهای برقابی به تفکیک تاثیرات بر زمین منطقه، جابه­جایی و اسکان مجدد جمعیت موجود در منطقه، خسارات جانی احتمالی ناشی از بروز حوادث ناگوار و میزان انتشار گازهای گل­خانه­ای در جو توسط مخازن سد، از طریق روابط ریاضیموجود در نرم افزار کد نویسی شده سیمپک پیش بینی شده است. تاکید بر بررسی و برآورد میزان انتشار گازهای گل­خانه­ای می باشد. پس از به­دست آوردن مقادیر فیزیکی اثرات زیست محیطی ناشی از احداث سد، میزان خسارات اقتصادی وارده بر هر بخش بر حسب دلار برآورد گردید.
بحث و نتیجه گیری
سد تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه در شمال کشور ایران و در حدود ۱۰ کیلومتری تونل کندوان به عنوان یک مورد مطالعاتی انتخاب شد. در سد سیاه بیشه برای تولید هرMW برق، میزان ۹/۵۷ دلار به محیط زیست خسارت وارد می شود و بیشترین سهم هزینه های زیست محیطی را خسارت به اراضی(۴/۵۳ دلار)، به­خصوص اراضی جنگلی و کمترین هزینه ها را خسارات جانی تشکیل می­دهد.
کلیدواژگان
جابه‌جایی
سدهای برقابی
تحلیل هزینه- منفعت
هزینه های زیست محیطی
مقدمه
طرفداران انرژی برقابی به مزایای قابل توجه پروژه های برقابی، از قبیل انرژی پاک و تجدید شدنی، کنترل سیلاب، افزایش محصولات کشاورزی به کمک آبیاری و تامین آب برای مصارف خانگی، اشاره می کنند. مخالفان، مزایا را با اثرات گوناگون و ناسازگار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مقایسه می­نمایند. WCD به­وسیله جمع آوری اطلاعات، بررسی، بازدید و تجدیدنظر در مورد ۱۲۵ سد بزرگ موجود، دریافت که سد­های بزرگ اثرات منفی گسترده­ای بر رودخانه­ها، آبخیزها و اکوسیستم ها دارند. هم­چنین تغییرپذیری قابل توجهی در رسیدن به مزایای وعده داده شده وجود دارد. علاوه بر آن، محاسبه هزینه های اجتماعی و محیط زیستی بسیار ضعیف انجام می­شود ]۱[.
بحث انگیزترین اثر، که بیشترین صداهای مخالفت در مورد آن شنیده می­شود، جابه­جایی اجباری مردم برای ساختن مخزن سد است. بیش از ۴۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع زمین، در سراسر جهان (تقریبا معادل مساحت کالیفرنیا)، به­وسیله مخازن آب انسان ساز به زیر آب رفته است. اگرچه این عدد کسر کوچکی از مساحت تمام خشکی های دنیا را نشان می دهد، با این حال خسارات قابل توجه و مهمی به حوزه آبگیر رودخانه ها نظیر حاصل­خیزترین زمین های کشاورزی و متنوع ترین جنگل ها و تالاب ها و اکوسیستم ها وارد می شود. گذشته از این، برخی افراد محلی که تابعیت کشور یا مدارک شناسایی قانونی ندارند، در بیشتر اوقات بعنوان افراد تحت تأثیر پروژه محسوب نمی شوند و در آمار و ارقام منتشر شده از حضور آنها چشم پوشی می شود. به­علاوه، اکثر اوقات آمار رسمی با آمار انجمن های غیر­دولتی (NGOs) اختلاف دارند. این انجمن ها ادعا می­کنند اثرات جابه­جایی به­طور قابل ملاحظه ای بیشتر است.WCD برآورد کرده است که در تمام دنیا، ۸۰ – 40 میلیون نفر جابه­جا می شوند. بعضی از NGO ها تعداد افرادی را که به طور جاری در هر سال جابجا می شوند، ۲ میلیون نفر برآورد کرده اند ]۲[. در جابه­جایی فیزیکی افراد، باید این موضوع مورد مطالعه قرار گیرد که آیا در این تغییر مکان وسیله معاش افراد مهیاست یا افراد دچار محرومیت و حرمان خواهند شد. خیلی اوقات به­علت بی کفایتی و ضعیف بودن برنامه هایی که در نظر گرفته شده، مردمی که برای اسکان مجدد و یا جبران خسارت تعیین شده اند، قبل از دسترسی به امکانات وعده داده شده، از دنیا می روند. گاهی هم افراد بعد از اسکان مجدد به سرنوشتی وخیم تر از قبل دچار می­شوند ]۳[.
سایر اثرات زیست محیطی شامل خسارات وارده به تنوع زیستی، خسارت به ماهیگیری، تغییر منابع آب، صدمه به منابع فرهنگی، تاریخی و معدنی، زیان های وارده به مکان های باستانی ، خسارت به زیبایی منظر و مکان های توریستی و غیره می­باشد ]۸-۴[. بعضی از مطالعات، اثرات را به دو بخش مربوط به فاز ساختمانی و فاز آب­گیری تقسیم می کند. در این تقسیم بندی اثراتی هم­چون تاثیرات ناشی از تغییر کیفیت ، سرعت و حرکت جریان آب، تاثیرات بر فرآورده های آبی و اثر بر چشم انداز مانند تاثیر بر میزان گردش­گری مد نظر است.]۱۱-۹[. سایر تحلیل­گران بین اثرات مستقیم و غیر مستقیم تفاوت قایل می شوند. اثرات غیر مستقیم اساسا اثرات منفی مشاهده شده یا مورد انتظار سد ها می باشد ]۱۳و۱۲[.
هم­چنین، اثرات را می­توان براساس اثر بر محیط فیزیکی و شیمیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری و محیط اقتصادی اجتماعی (مانند اثرات تجمعی)، گروه­بندی کرد ]۱۵و۱۴[. سایر نویسندگان ترجیح می­دهند که اثرات را به­صورت اثر بر بالادست رودخانه و اثر بر پایین دست رودخانه طبقه­بندی نمایند و تفاوتی بین اثرات اولیه و اثرات ثانویه قایل شوند ]۱۷و۱۶[. در تحقیق حاضر، سد برقابی سیاه بیشه به کمک نرم افزار سیمپک که در محیط اکسل کد نویسی شده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. مقادیر عددی و ورودی این نرم افزار جهت ارزیابی­ها، اطلاعات وزرات نیرو در سال ۱۳۸۲می باشد ]۱۸[. برق حاصل از سد تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، در زمان های اوج مصرف برق به­کارگرفته می شود ]۱۹[. به­طور کلی در ایران سدهای برقابی نقش مهمی در تولید برق ایفا نمی­نمایند]۲۱و۲۰[.
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
روش تحقیق
جدول (۱)- انتشارات هنگام ساخت سد جدید
جدول(۲)- انتشار گازهای گل­خانه­ای در طول بهره برداری از مخازن آب موجود
۳- نتایج و بحث
۴- نتیجه گیری
فهرست منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز

هدف از این پایان نامه بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز بصورت کامل و جامع می باشد

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴٫۶۶۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۳۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدمحیط زیست
بررسی محاسبات سبز و سیر تحولات در فناوری سبز

چکیده
سال هاست شرکت های تولیدی بر مبنای اهداف صرفا مادی و با فن آوریهای عمدتا مضر برای محیط زیست به تولید هر چه بیشتر و در مقیاس اقتصادی پرداخته اند بی آنکه عواقب گسترش لجام گسیخته آن تکنولوژی ها بر زندگی انسان و طبیعت پیرامون آن سنجیده شده باشد. امروزه حجم آثار منفی این گونه صنایع و تکنولوژی های همراه آن ها آنقدر بزرگ شده که هر چشم غیر مسلح و هر عقل سلیمی به ناهنجاری های آن پی می برد.
مردم سراسر جهان و دولتها به طرق مختلف و با حساسیت های متفاوت دست به کار تغییر مسیر شده اند. در برخی موارد شاخ و برگ های صنایع آلاینده آنقدر بزرگ شده است که خلاصی از آن فعلا بعید به نظر می رسد؛ در پاره ای موارد نیز مساله گرفته شده و روزنه های امیدی یافت می شود. این پایان نامه به بررسی و تحلیل گرمایش زمین و دلایل آن،اثرات گرمایش زمین،جنبه ها و آثار منفی تکنولوژی های مضر و رایانش سبز می پردازد. سپس با بررسی انواع تکنولوژی های سبز جایگزین، سهم مثبت و منفی دولت های سراسر جهان در مورد این موضوع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در آخر چشم اندازی از آینده نزدیک ارائه می گردد.
کلمات کلیدی:

آلاینده

Green It
رایانش سبز

گرمایش زمین

گرمایش جهانی

زباله های آی تی

مهندسی زمین

فناوری های سبز پایدار

توسعه پایدار فناوری های سبز

مقدمه
بخش عمده ای از آلایندگی های موجود در کره زمین حاصل رشد تکنولوژی های قرن گذشته و الگوهای زندگی حاصل از آن خصوصا در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. آن ها اکنون به این مسیر اشتباه پی برده اند و جهت گیری هایشان تغییر کرده است اما متاسفانه بقایای صنایع آلاینده خود را به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داده اند. از طرفی این کشورها جمعیت بسیار بیشتری دارند و از نظر دانش فنی و تمایل به تغییر و بهبود در وضع بسیار بدتری نسبت به هم نوعان پیشرفته خود قرار دارند. همین باعث شده آن ها با شدت بسیار بیشتری محیط زیست را به ورطه نابودی بکشند. از طرفی این تباهی ها باعث گسترش تکنولوژی های سبز شده که البته میزان و سرعت کاربرد آن ها کم است. تکنولوژی سبز به توسعه و کاربرد محصولات، تجهیزات و سیستم هایی گفته می شود که محیط زیست و منابع طبیعی را حفظ کرده و تاثیر منفی بر روی آنرا به حداقل برساند.طبیعیست که جدال سرعت رشد تکنولوژی های سبز از یک طرف و از طرف دیگر ادامه فعالیت تکنولوژی های مضر تعیین کننده ماحصل این داستان تلخ است. آیا در حال نجات هستیم یا به مرگ نزدیک می شویم؟
فهرست مطالب
چکیده ۸
کلمات کلیدی: ۸
مقدمه ۸
فصل اول:کلیات
بیان مسئله تحقیق ۹
اهداف تحقیق: ۱۰
پیشینه تحقیق ۱۰
روش تحقیق ۱۱
سؤال تحقیق ۱۱
فرضیه تحقیق ۱۱
قلمرو تحقیق ۱۱
سازماندهی تحقیق ۱۲

فصل دوم:گرمایش زمین چیست ؟ وعلتهای آن ۱۳

اثر گل‌خانه‌ای ۱۴
منابع اصلی تولید گاز متان ۱۶

اثرات گرم شدن کره‌ی زمین ۱۷

افزایش متوسط دمای زمین در ۴ سال مختلف ۱۷
تغییر فصول در برابر تغییرات آب و هوا ۱۸

حقایقی در مورد گرم شدن کره‌ی زمین ۱۹

گرمایش جهانی چیست؟ ۲۰

علتها و معلول های گرمایش جهانی ۲۲

شمالی‌ها از جنوبی‌ها داغ‌ترند ۲۳
تاریخ مکرر ۲۳

ضررهای اقتصادی گرم شدن زمین ۲۳

اثرات گرمایش زمین: ۲۴

چالش‌های مقابله با گرمایش جهانی ۳۳

چگونه می‌توان با گرمایش جهانی مقابله کرد؟ ۳۷
مهندسی زمین ۴۰

فصل سوم:Geoengineering یا مهندسی زمین چیست؟ ۴۲

/دودهای سفید شیمیایی جایگزین ابرها می‌شوند ۴۴
/پروژه بام‌های سفید و کاهش ابر و رطوبت در منطقه ۴۵
/آتشفشان‌های مصنوعی، تهدیدی برای مرگ میلیون‌ها نفر ۴۶
مدل آتشفشان Mount Pinatubo 47
استفاده از تکینک‌های اصلاح آب و هوا برای اهداف نظامی!!! ۴۸
/کودهای سمی در کف دریاها موجب ایجاد موج‌های سمی می‌شود ۵۰
/اعتراض‌ها به پروژه‌های دست‌کاری آب و هوا ۵۱
نقش بیل‌گیتس در حمایت از نابودی زمین چیست؟ ۵۲
/آیا مهندسی زمین اروپا را به بیابانی تبدیل می‌کند؟ ۵۳

/آیا طوفان سندی رابطه‌ای با مهندسی زمین دارد؟ ۵۴

تصویری نادر از طوفان سندی برفراز شهر نیویورک ۵۵
تحقیقات سال ۲۰۱۲ ۵۶
تاثیر فاوا بر گرمایش زمین ۵۶

فصل چهارم:بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ۵۶

۲-تعریف پسماند ویژه : ۵۷

۳-پسماندهای الکترونیکی : ۵۸

۲-۳ انواع تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکترونیکی : ۵۸
جدول میزان و درصد قابل بازیابی مواد پسماندهای حاصل از رایانه ۵۹
۴-۲-۳ سایر لوازم ۶۱
۴-پسماندهای الکتریکی : ۶۱
۴-۲-۴ تجهیزات و وسایل الکتریکی حمل و نقل : ۶۳
سهم ایران، چهارمیلیون تن زباله‌ الکترونیکی ۶۹

گزارش سازمان ملل در مورد زباله‌های الکترونیکی ۷۰

فصل پنجم:رایانش سبز ۷۱

فناوری اطلاعات سبز – Green IT 71
توسعه پایدار فناوری های سبز – Sustainable development of green technology 71
فناوری های سبز پایدار – Sustainable green technology 71
فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز – Green ICT 71
اهداف: ۷۲

چرا Green It؟ ۷۳

نوآوری های فناوری سبز: ۷۳

چند مثال: ۷۶
كاهش مصرف برق در شبكه ۷۷
جداگانه برای خود اما قابلیت ذخیره سازی در سرور ۷۸

Green Technology در زندگی چه نقشی ایفا می‌کند ۷۹

ویژگیهای اصلی فناوریهای سبز ۸۰
انواع مختلف اتلاف انرژی در فناوری اطلاعات ۸۱
تاثیرات زیست محیطی محصولات از کار افتاده ۸۲
برخی از مواد سمی موجود در دستگاه‌های فناوری اطلاعات که آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی قابل توجهی دارند عبارتند از: ۸۳
مدیریت چرخه فناوریهای سبز ۸۴
یک دپارتمان سبز آیتی بسازید ۸۸
نوآوری هایی در تکنولوژی سبز: ۸۹
کارشناسان آخرین بررسی‌های خود لیست برترین فناوری‌های سبز که در سال ۲۰۱۳ میلادی وارد بازار شدند را به قرار زیر منتشر کردند: ۹۲
۱- ژانراتور خورشیدی Yeti 150 با قیمت ۲۰۰ دلار: ۹۲
۲- سوئیچ هوشمند Belkin WeMo با قیمت ۵۰ دلار: ۹۳
۳- قاب باتری Mophie با قیمت ۸۰ دلار: ۹۴
۴- ابزار بلوتوثی Parrot Flower Power برای کنترل وضعیت گل‌ها با قیمت ۶۰ دلار: ۹۵
۵- صفحه‌کلید بلوتوثی Impecca از جنس گیاه بامبو با قیمت ۹۹ دلار: ۹۵
۶- ابزار Sowden SoftBrew با قیمت پایه ۳۰ دلار: ۹۷
اعتقاد نداشتن برخی از مدیران IT به مزایای فناوری های رایانه ای مبتنی بر اینترنت ۱۰۰
فقط ۷ درصد از مدیران IT به مصرف انرژی در پایگاه های داده توجه می کنند ۱۰۰
خاکسپاری سبز ۱۰۴
سیستم های روشنایی بهتر ۱۰۴
کمپوست گسترده ۱۰۵
تولید برق از طریق بادگیرهای کنار دریا ۱۰۸
راکت های چند بار مصرف ۱۰۸
خودروهای سبز ۱۱۰
تکنولوژی های سبز برای زندگی راحت ۱۱۰
تکنولوژی سبز در سرورهای وبسایت های بزرگ ۱۱۴

فصل ششم:بررسی روند پیشرفت تکنولوژی سبز ۱۱۶

خلاصه وضعیت فعلی آلاینده ها ۱۱۶
وضعیت تکنولوژی سبز در کشورهای در حال توسعه ۱۱۷
وضعیت تکنولوژی سبز در کشورهای توسعه یافته ۱۲۰
وضعیت کنونی تکنولوژی های سبز ۱۲۰
حمایت دولت ها از تکنولوژی سبز ۱۲۳
چشم انداز وضعیت موجود ۱۲۴
راهکارهای پیشنهادی ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۷
منابع ۱۲۸
Geoengineering
Sustainable green technology
Sustainable development of green technology
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود