مبانی نظری بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب

هدف از این مبانی نظری بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب در شهرستان شیراز می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودمبانی نظریپایان‎نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی
بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب در شهرستان شیراز

چکیده
این پژوهش جهتبررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزاو همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد.
همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.
واژه های کلیدی:
کلزا
زئولیت
سوپرجاذب
عملکرد دانه
تنش خشکی
مقدمه
گیاهان حدود ۴۰۰ میلیون سال است كه از زمان ترك دریاها و سكنی گزیدن در خشكی‌های كره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی كه خشكی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند كه آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مكان مناسب‌تری نقل مكان نمایند. بنابراین در تكامل گیاهان خشكی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یك نیروی محرك عمده عمل كرده است. با وجود این، خشكی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است(علیزاده ۱۳۷۸).
امروزه دسترسی و كنترل منابع آبی به یكی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده است. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با كم آبی بود اما امروزه با كاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقیق بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشكی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملكرد بالا می باشند (Anonymous 2010).
طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روی كمربند خشك جهانی همواره در معرض خشكی می باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزدیك به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح كره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آنچه باقی می ماند بدون استفاده به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر است به طوری كه در یك سال با خشكسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش كشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حالیكه این رقم در ایران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).
بررسی ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یك از صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه بگذارد و گیاهانی كه به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته كمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های كم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشك و نیمه خشك (Pessarakli 2006).
ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش های محیطی می-باشند. واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه ها دارد(Levitt 1980).
در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آبمی باشد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی
۱-۳- تعریف دانه های روغنی
۱-۴- تولید دانه های روغنی
۱-۵- فرضیات
۱-۶- اهداف
۱-۷ – تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا
۱-۸- اهمیت کلزا
۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه
۱- ۸- ۲- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا
۱-۹- طبقه بندی کلزا
۱- ۹-۱- مشخصات گیاه شناسی کلزا
۱-۹-۲- دانه
۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا
۱- ۹- ۴- ریشه
۱-۹-۵- ساقه
۱-۹-۶- برگ
۱- ۹-۷-گل آذین
۱-۹-۸- میوه
۱-۱۰- رشد کلزا
۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا
۱-۱۱-۱- انتخاب رقم
۱-۱۱-۲- آماده سازی زمین
۱-۱۱-۳- کوددهی
۱-۱۱-۴- تاریخ کاشت
۱-۱۱- ۵- میزان بذر و تراکم بوته
۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت
۱-۱۲- آبیاری مزرعه
۱-۱۳- برداشت کلزا
۱-۱۴- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت
۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها
۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها
۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی
۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزی
۱-۱۵- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها)
۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب
۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها
۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها
فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین
۲-۱ – تنش
۲-۲ -تنش خشکی

۲-۳ – نقش آب در گیاه

۲ -۴ – تنظیم اسمزی
۲– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی

۲ -۵-۱- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین

۲– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته

۲ -۵-۳- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه

۲– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه

۲-۵-۵- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته

۲-۵-۶- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت

۲-۵-۷- اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل a + b

۲-۶- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب

۲-۷- اثرات بیوشیمیایی تنش آب

۲-۷-۱-حمایت آنتی اكسیدانی در كلروپلاست ها

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب

هدف از این پایان‎نامه بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب در شهرستان شیراز می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان‎نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی
بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب در شهرستان شیراز

چکیده
این پژوهش جهتبررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزاو همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد.
همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.
واژه های کلیدی:
کلزا
زئولیت
سوپرجاذب
عملکرد دانه
تنش خشکی
مقدمه
گیاهان حدود ۴۰۰ میلیون سال است كه از زمان ترك دریاها و سكنی گزیدن در خشكی‌های كره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی كه خشكی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند كه آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مكان مناسب‌تری نقل مكان نمایند. بنابراین در تكامل گیاهان خشكی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یك نیروی محرك عمده عمل كرده است. با وجود این، خشكی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است(علیزاده ۱۳۷۸).
امروزه دسترسی و كنترل منابع آبی به یكی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده است. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با كم آبی بود اما امروزه با كاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقیق بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشكی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملكرد بالا می باشند (Anonymous 2010).
طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روی كمربند خشك جهانی همواره در معرض خشكی می باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزدیك به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح كره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آنچه باقی می ماند بدون استفاده به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر است به طوری كه در یك سال با خشكسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش كشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حالیكه این رقم در ایران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).
بررسی ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یك از صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه بگذارد و گیاهانی كه به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته كمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های كم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشك و نیمه خشك (Pessarakli 2006).
ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش های محیطی می-باشند. واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه ها دارد(Levitt 1980).
در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آبمی باشد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی ۴
۱-۳- تعریف دانه های روغنی ۴
۱-۴- تولید دانه های روغنی ۵
۱-۵- فرضیات ۵
۱-۶- اهداف ۵
۱-۷ – تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا ۶
۱-۸- اهمیت کلزا ۹
۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه ۱۱
۱- ۸- ۲- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا ۱۲
۱-۹- طبقه بندی کلزا ۱۳
۱- ۹-۱- مشخصات گیاه شناسی کلزا ۱۳
۱-۹-۲- دانه ۱۳
۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا ۱۳
۱- ۹- ۴- ریشه ۱۴
۱-۹-۵- ساقه ۱۵
۱-۹-۶- برگ ۱۵
۱- ۹-۷-گل آذین ۱۵
۱-۹-۸- میوه ۱۶
۱-۱۰- رشد کلزا ۱۶
۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا ۱۸
۱-۱۱-۱- انتخاب رقم ۱۹
۱-۱۱-۲- آماده سازی زمین ۱۹
۱-۱۱-۳- کوددهی ۲۰
۱-۱۱-۴- تاریخ کاشت ۲۰
۱-۱۱- ۵- میزان بذر و تراکم بوته ۲۱
۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت ۲۱
۱-۱۲- آبیاری مزرعه ۲۳
۱-۱۳- برداشت کلزا ۲۳
۱-۱۴- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت ۲۴
۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها ۲۵
۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها ۲۵
۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی ۲۸
۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزی ۲۸
۱-۱۵- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها) ۲۹
۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب ۳۱
۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها ۳۱
۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها ۳۲
فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین ۳۴
۲-۱ – تنش ۳۴
۲-۲ -تنش خشکی ۳۵
۲-۳ – نقش آب در گیاه ۳۶
۲ -۴ – تنظیم اسمزی ۳۸
۲– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ۳۹
۲ -۵-۱- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین ۴۱
۲– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته ۴۲
۲ -۵-۳- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه ۴۴
۲– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه ۴۵
۲-۵-۵- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته ۴۶
۲-۵-۶- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت ۴۷
۲-۵-۷- اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل a + b 48
۲-۶- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب ۴۹
۲-۷- اثرات بیوشیمیایی تنش آب ۴۹
۲-۷-۱-حمایت آنتی اكسیدانی در كلروپلاست ها ۵۰
فصل سوم: مواد و روش‎ها ۵۳
۳-۱- مواد آزمایش ۵۳
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش ۵۳
۳-۱-۲- خاک محل آزمایش ۵۳
۳-۲- روش آزمایش ۵۴
۳-۲-۱- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای ۵۴
۳-۲-۲- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح ۵۵
۳-۲-۳- معرفی رقم هائولا ۴۰۱ ۵۵
۳-۲-۴- عملیات کاشت ۵۶
۳-۲-۵- عملیات داشت ۵۶
۳-۲-۶- عملیات برداشت نهایی ۵۶
۳-۳- نمونه برداری و اندازه گیری صفات ۵۶
۳-۳-۱- اندازه گیری ارتفاع بوته ۵۷
۳-۳-۲- عملکرد دانه ۵۷
۳-۳-۳- تعیین شاخص برداشت ۵۸
۳-۳-۴- تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه) ۵۸
۳-۳-۵- اندازه گیری میزان کلروفیل(a+b ) 58
۳-۳-۶- اندازه گیری میزان فعالیت SOD 58
۳-۳-۷- اندازه گیری میزان فعالیت CAT 59
۳-۴- محاسبه آماری ۵۹
فصل چهارم: نتایج ۶۰
۴-۱- اتفاع بوته ۶۰
۴-۲- تعداد شاخه فرعی ۶۴
۴-۳- کلروفیل برگ a+b 66
۴-۴- تعداد خورجین در بوته ۶۹
۴-۵- تعد اد دانه در خورجین ۷۴
۴-۶- وزن هزاردانه ۷۷
۴-۷- عملکرد دانه ۸۰
۴-۸- عملکرد بیولوژیک ۸۵
۴-۹- شاخص برداشت ۸۷
۴-۱۰- درصد روغن ۸۹
۴-۱۱- عملکرد روغن ۹۳
۴-۱۲- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) 96
۴-۱۳- آنزیم کاتالاز (CAT) 100
۴-۱۴- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) 102
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات ۱۰۶
۵-۱- نتیجه گیری و بحث ۱۰۶
۵-۲-پیشنهادات ۱۰۷
منابع ۱۰۸
فهرست جداول
جدول۱-۱: برخی ارقام رایج در ایران و ویژگی های آنها ۲۲
جدول ۳-۱- ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ۵۴
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۶۱
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ ۶۲
جدول۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ ۶۲
جدول۴-۴- تجزیه واریانس اجزای عملکرد تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۷۱
جدول۴-۵- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد ۷۱
جدول۴-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد ۷۲
جدول ۴-۷- تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۸۲
جدول۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ۸۲
جدول۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ۸۳
جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس، درصد روغن، عملکرد روغن تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۹۱
جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن ۹۱
جدول ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن ۹۲
جدول ۴-۱۳- تجزیه واریانس آنزیم های GPX CAT SOD تحت تاثیر عوامل موثر آزمایش۹۷
جدول ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX CAT SOD 98
جدول ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX CAT SOD 98
فهرست اشکال و نمودارها
شکل۱-۱- نمایی از ساختار زئولیت ۲۵
شکل ۳-۱- نقشه طرح ۵۵
نمودار ۴-۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته ۶۳
نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته ۶۳
نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی ۶۵
نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی ۶۶
نمودار۴-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ ۶۸
نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ ۶۹
نمودار۴-۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد خورجین در بوته ۷۳
نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر خورجین در بوته ۷۳
نمودار۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد دانه در خورجین ۷۶
نمودار ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر دانه در خورجین ۷۶
نمودار ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه ۷۹
نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه ۷۹
نمودار ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه ۸۴
نمودار ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه ۸۴
نمودار ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک ۸۶
نمودار ۴-۱۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک ۸۶
نمودار ۴-۱۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت ۸۸
نمودار ۴-۱۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت ۸۹
نمودار ۴-۱۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن ۹۲
نمودار ۴-۲۰- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن ۹۳
نمودار ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن ۹۵
نمودار ۴-۲۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن ۹۶
نمودار ۴-۲۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99
نمودار ۴-۲۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99
نمودار ۴-۲۵- – مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم CAT 101
نمودار ۴-۲۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیمCAT 102
نمودار ۴-۲۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX 105
نمودار ۴-۲۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX 105
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

هدف از این مقاله بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته کشاورزی
بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر SSR

چکیده
تنوع ژنتیکی ۴۴ رقم سیب از مناطق مختلف ایران به کمک ۱۶ جفت نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل ۴۵ آلل در بین ارقام شناسایی شد. تعداد آلل­ها در هر مکان ژنی از۲ تا ۵ عدد متغیر و با متوسط ۸/۲ بود. میانگین تعداد آلل موثر ۲/۲، میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به­ترتیب ۵۲/۰ و ۴۵/۰ برآورد گردید. با توجه به آزمون کای اسکور در هر مکان ژنی نتیجه­گیری گردید که جمعیت مورد مطالعه از تعادل هاردی- واینبرگ پیروی نمی­کند. محتوی اطلاعات چند شکل از ۱۸/۰ تا ۷۶/۰ متغیر بود که دلالت بر ظرفیت بالای برخی نشانگرها در تفکیک و تمایز افراد دارد.
بر اساس تجزیه خوشه­ای به روش UPGMA ارقام مورد مطالعه در دو گروه اصلی قرار گرفتند. بر این اساس بیش­ترین شباهت ژنتیکی بین ارقام״سلماس ۴״ و״دیررس مشهد״ و کم­ترین میزان آن بین ارقام ״مشکی دماوند ۲״ و״سیفه شیرین״ مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در اتخاذ تدابیر اصلاحی سیب مفید واقع شود. در مطالعات تنوع ژنتیکی و اصلاح سیب، به­علت طولانی بودن دوره نو نهالی و وجود شرایط ویژه درختان میوه، به­نظر می­رسد که استفاده از نشانگرها با درجه چند شکلی بالا و درعین حال متصل به صفات خوب مفید خواهد بود.
کلیدواژه ها:
سیب
تنوع ژنتیکی
تجزیه خوشه ای
آغازگر ریزماهواره
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

هدف از این پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵٫۷۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کشاورزی
بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

چکیده:
ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت و میوه است. با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، این روش قابل اعتماد نیست.با استفاده از نشانگرها در سطح ملکول DNA می توان اطلاعات دقیقی از ژنوم گیاهان بدست آورد.از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث همبارز در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام و پایه های سیب کارایی بالایی دارد.
در بررسی حاضر از ۵ جفت نشانگر پلی مورفیک SSR بر روی ۲۴ رقم و پایه سیب بمنظور تهیه شناسنامه ژنتیکی برای بعضی از ارقام و پایه ها و همچنین تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها استفاده شد. نمونه های برگی از کلکسیون سیب جمع آوری و DNA آنها استخراج شدند و سپس با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SSR مورد تکثیر قرار گرفتند. پس از الکتروفورز عمودی در دستگاه توالی یاب DNA در ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره در مجموع ۵۲ آلل پلی مورفیک در ۵ لوکوس ریزماهوار ( میانگین ۴/۱۰ در هر لوکوس) شناسایی شدند.
تجزیه کلاستر بطور جداگانه برای ارقام و پایه ها بر اساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از برنامه NTSYS و ضریب تشابه Dice مبتنی بر UPGMA انجام گرفت. دندوگرام حاصل از ارقام نشان داد که ارقام مورد بررسی تنوع زیادی داشتند و در ۶ کلاستر جای گرفتند و سیبهای گلاب مورد بررسی توسط این ۵ جفت نشانگر از هم تفکیک شدند. در دندوگرام پایه ها شباهت دو پایه MM111و MM106 مشاهده گردید.با استفاده از ۳ آغازگر (CH01H01 02B1 CH02B10) باندهای اختصاصی در ارقام (۲۴ رقم) مشاهده شد. همچنین اگوی نواربندی اختصاصی برای بعضی از ارقام در هر آغازگر بدست آمد. در نهایت این ۵ آغازگر توانستند آللهای اختصاصی مربوط به پایه ها را تعیین کنند.
کلمات کلیدی:

مارکر SSR
شناسایی مولکولی
ارقام و پایه های سیب

مقدمه
مهمترین درختان میوه ای که در مناطق معتدله و سردسیری به صورت اهلی درآمده‌اند در خانواده گلسرخیان قرار دارند مانند سیب، گلابی، آلوچه، گیلاس و….. . سیب از نظر اقتصادی بیشترین اهمیت را در بین محصولات درختی مناطق معتدله و سردسیری دارد و تعداد زیادی از ارقام تجاری آن به دلیل گرده‌افشانی باز، تلاقی‌های كنترل شده و یا تلقیح موتاسیون سوماتیكی با ارقام سازگار، قابل استفاده در برنامه‌های اصلاحی اند. یك مشكل قابل توجه در صنعت سیب و فراورده های آن تعیین هویت ارقام آن می‌باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت ومیوه است. با توجه به اینكه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، این روش، قابل اعتماد نیست. روش دیگر برای تعیین هویت ارقام استفاده از نشانگر می باشد. استفاده از نشانگرها در سطح مولكول DNA دقیق ترین روش بررسی است که جزئیات بیشتری از ژنوم ارقام سیب را ارائه می‌دهد. ازجمله نشانگرهای معتبردر بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSRاست که به دلیل قابلیت تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث هم بارز، در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام سیب کارایی بالایی دارد. در این تحقیق با استفاده از نشانگرهای منتخب SSR تنوع ژنتیکی ۲۹ رقم و پایه سیب و امکان دستیابی به نوارهای اختصاصی DNA در هر یک از ارقام و پایه ها مورد بررسی قرار گرفت.
فهرست مطالب
چکیده: ۱
مقدمه ۲
فصل اول:بررسی منابع و کلیات ۳
۱-۱- تاریخچه و گسترش سیب در جهان ۴
۲-۱- درخت سیب و خواص بتانیكی آن ۵
۳-۱- فرآورده‌های سیب ۶
۴-۱- خواص دارویی سیب ۶
۵-۱- ارزش غذایی سیب ۷
۶-۱- پایه‌های سیب ۸
۱-۶-۱-پایه‌های بذری ۸
۲-۶-۱- پایه‌های رویشی(غیر بذری) ۹
۱-۲-۶-۱-پایه‌های مالینگ ۹
۲-۲-۶-۱- پایه های مالینگ مرتون ۱۰
۳-۲-۶-۱-پایه های بوداگوسکی ۱۱
۷-۱- زیست شناسی مولكولی ۱۱
۱-۷-۱- نشانگر ۱۱
۲-۷-۱- هدف از كاربرد نشانگر ۱۱
۳-۷-۱- انواع نشانگرهای ژنتیكی ۱۲
۱-۳-۷-۱- نشانگرهای ریخت‌شناسی (مورفولوژیكی) ۱۲
۲-۳-۷-۱- نشانگرهای سیتوژنتیكی ۱۲
۳-۳-۷-۱- نشانگرهای ملکولی در سطح پروتئین ۱۲
۴-۳-۷-۱- نشانگرهای مولكولی در سطح DNA 13
۵-۳-۷-۱- انواع نشانگرهای DNA 14
الف) نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR
– تفاوت طول قطعات حاصل از هضم (RFLP) 14
– تعداد متفاوت ردیف‌های تكراری و ماهوارك‌ها (VNTR & Minisatellites) 15
– پویش ژنومی نشانه‌های هضم (RLGS) 15
ب) نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR 15
۴-۷-۱- ردیف‌های تكراری ۱۷
۱-۴-۷-۱- ماهواره‌ها ۱۸
۲-۴-۷-۱- ماهوارك‌ها ۱۸
۳-۴-۷-۱- ریز ماهواره‌ها (میكروستلایت‌ها یا SSR) 19
۵-۷-۱- چگونگی ایجاد میكروستلایت‌ها ۲۰
۶-۷-۱- خصوصیات نشانگرهای SSR 20
۷-۷-۱- كاربردهای نشانگرهای SSR 21
۸-۷-۱- مزایای ریز ماهواره ها ۲۱
۹-۷-۱- معایب ریز ماهواره‌ها ۲۲
۱۰-۷-۱- اساس چند شكلی در جایگاههای ریزماهواره ۲۳
۱-۱۰-۷-۱- مدل کراسینگ اور نا متقارن (UCO) 23
۲-۱۰-۷-۱- مدل سر خوردن پلیمراز هنگام همانند سازی(SSM) 24
۸-۱- واكنش زنجیره ای پلیمراز ۲۴
۱-۸-۱- اجزای واکنش PCR 24
۱-۱-۸-۱- آنزیم ۲۴
۲-۱-۸-۱-مخلوط ذروكسی نوكلئوتید تری فسفات ( dNTPs ) 25
۳-۱-۸-۱- DNA الگو ۲۵
۴-۱-۸-۱- آغازگرها ۲۵
۵-۱-۸-۱- بافرها و كلرید منیزیوم ۲۶
۲-۸-۱- عوامل مؤثر براختصاصی بودن واكنش PCR 26
۱-۲-۸-۱- غلظت مخلوط PCR 26
۲-۲-۸-۱- دما ۲۷
۳-۲-۸-۱- تعداد و طول سیكل ۲۷
۴-۲-۸-۱- افزاینده های PCR 27
۳-۸-۱- (TD-PCR) Touch Down PCR 27
۴-۸-۱- PCR آشیانه ای ۲۸
۹-۱- الكتروفورز ژل آگارز ۲۸
۱۰-۱- الكترفورز ژل پلی آكریل آمید ۲۹
۱۱-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR 29
فصل دوم مواد و روشها ۳۱
۱-۲- مواد گیاهی ۳۲
۲-۲- استخراج DNA 36
۱-۲-۲- استخراجDNA به روش دلاپورتا ۳۶
۲-۲-۲- استخراج DNA به روش CTAB 37
۳-۲- تعیین کیفیت نمونه های DNA 38
۴-۲- تعیین کمیت نمونه های DNA 39
۵-۲- PCR 39
۱-۵-۲- اجزای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ۳۹
۱-۱-۵-۲- آغازگرها ۳۹
۲-۱-۵-۲- آنزیم Taq DNA polymerase 40
۳-۱-۵-۲- بافر PCR 41
۴-۱-۵-۲- کلرید منیزیوم ۴۱
۵-۱-۵-۲- dNTP 41
۲-۵-۲- بهینه سازی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ۴۲
۶-۲- الكتروفورز فراورده های PCR 43
۱-۶-۲- الكتروفورز افقی در ژل آگارز ۴۳
۲-۶-۲- الكتروفورز عمودی در ژل پلی آکریل آمید ۴۳
۱-۲-۶-۲- تیمار شیشه‌ها ۴۴
۲-۲-۶-۲- تزریق ژل ۴۴
۳-۲-۶-۲- گرم نمودن ژل ۴۵
۴-۲-۶-۲- واسرشته سازی محصولات PCR 45
۳-۶-۲ رنگ آمیزی ژل ۴۶
۷-۲- تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
۱-۷-۲- امتیازدهی باندها ۴۷
۲-۷-۲- تجزیه خوشه ای ۴۸
۳-۷-۲-تعیین اندازه باندها و الگوی نواربندی اختصاصی ۴۸
فصل سوم نتیجه گیری و بحث ۴۹
۱-۳- نتایج استخراج DNA 50
۲-۳- بهینه سازی دمای اتصال آغازگرها ۵۲
۳-۳- بهینه سازی روش PCR 52
۴-۳- بررسی نهایی نتایج حاصل از PCR 52
۵-۳- بررسی چند شکلی های SSR 54
۶-۳- بررسی و تحلیل روابط خویشاوندی بین ارقام ۵۷
۷-۳- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام ۶۰
۷-۳- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام ۶۱
۱-۷-۳- تعیین آللهای اختصاصی ۶۱
۲-۷-۳- الگوی نواربندی اختصاصی در ارقام ۶۱
۸-۳- بررسی میزان خویشاوندی بین پایه ها ۶۴
۹-۳- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای پایه ها ۶۵
۱-۹-۳- تعیین آللهای اختصاصی ۶۵
فصل چهارم:نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ۷۵
نتیجه گیری کلی ۸۰
پیشنهادات ۸۴
ضمائم ۸۷
منابع و مآخذ: ۹۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

هدف از این مبانی نظری بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی

بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

چکیده:
به منظوربررسی اثر اسید هومیک و زئولیت بر جذب کادمیمو تاثیر آن بر شاخص های رشدی و جذب عناصر توسط گندم، آزمایشی گلدانی در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تیمار کادمیم(سه سطح ۰، ۷۵و ۱۵۰ میلی گرم در کیلوگرم)، زئولیت(۰، ۵/۱ و ۳ درصد) و اسید هومیک(۰، ۳ و ۶ گرم در کیلوگرم خاک)، با سه تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲، در گلخانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش شدت تنش کادمیم منجر به کاهش شاخص های رشدی از قبیل: ارتفاع گیاه، وزن ماده خشک اندام هوایی، وزن ماده خشک ریشه گیاه و طول ریشه شد.
همچنین به موازات افزایش تنش کادمیم در خاک خصوصیات فیزیولوژیکی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و غلظت پرولین و رنگدانه های فتوسنتزی نیز به طور معنی داری کاهش یافت. افزایش کادمیم جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را نیز کاهش داد اما منجر به افزایش جذب کادمیم و سدیم توسط گیاه گردید. افزایش غلظت زئولیت و اسید هومیک در خاک باعث بهبود شاخص های رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شد و جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را در سطح یک درصد افزایش داده است. این دو تیمار موجب تعدیل سمیت کادمیم در خاک شده و جذب این عنصر توسط گیاه را کاهش داده اند. در مورد ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام هوایی، خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصری مثل کادمیم، روی، مس، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم تاثیر زئولیت نسبت به اسید هومیک بیشتر بود. اما اسید هومیک بر روی وزن ماده خشک ریشه، مجموع طول ریشه و جذب کلسیم نسبت به زئولیت تاثیرگذارتر می باشد.
واژه های کلیدی:
گندم
کادمیم
زئولیت
اسید هومیک
جذب عناصر
بیان مساله
آلودگی خاك به فلزات سنگین، فلزاتی که جرم مخصوص آنها بیش از ۶ است (آلووی ، ۱۹۹۰)، یکی ازمعضلات زیست محیطی عصر حاضر می باشد، چرا که تجمع زیاد و طولانی مدت این فلزات درآب و خاك، امکان انتقال آنها را به زنجیره های غذایی انسان و حیوان فراهم می آورد (کانینگهام و همکاران ، ۱۹۷۵).فلزات سنگین از طریق فرآیند های خاكسازی یا فعالیتهای انسانی وارد خاك می شوند (ایوقبو و همکاران ، ۲۰۰۵). استخراج و ذوب فلزات، تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی و مصرف لجن آنها به عنوان کود، کاربرد کودهای شیمیایی و آفت کش ها در کشاورزی از جمله اصلی ترین منابع انسانی آلودگی فلزات سنگین در خاك می باشند (رایسویک و همکاران ، ۲۰۰۹). فلزات سنگین برخلاف آلودگی های آلی، بعد از ورود به خاك با تجزیه های شیمیایی و میکروبی از بین نرفته و برای مدت طولانی حضور دارند (آدریانو و همکاران ، ۲۰۰۴). این فلزات باعث كاهش فعالیت های آنزیمی و تخریب ساختمان پروتئینی و در نتیجه باعث كاهش رشد گیاهان می-گردند (ویگ و همکاران ،۲۰۰۳).
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه ۲
۱-۱ بیان مساله ۲
۱-۲ کادمیم ۳
۱-۳ روش های پالایش فلزات سنگین در خاک ۳
۱-۱-۳ تثبیت شیمیایی ۳
۱-۴ زئولیت ۴
۱-۵ اسید هومیک ۵
۱-۶ گندم ۵
فرضیه ها ۶
اهداف اصلی ۶
اهداف فرعی ۶
فصل دوم: مروری بر منابع ۸
۲-۱ تعریف آلودگی
۲-۲ آلاینده ها
۱-۲-۲ آلاینده های معدنی

۲-۳ سمیت فلزات سنگین در خاک

۲-۴ منابع فلزات سنگین در خاک
۲-۵ کادمیم

۱-۲-۵ منابع آلودگی به کادمیم

۲-۶ اثر کادمیم بر انسان

۲-۷ اثر کادمیم بر گیاهان

۲-۸ روش های حذف آلاینده ها

۲-۹ زئولیت

۱-۲-۹ معرفی زئولیت

۲-۲-۹ تاریخچه کشف زئولیت ها

۳-۲-۹ طبقه بندی زئولیت ها

۴-۲-۹ مشا و پیدایش زئولیت ها از نظر زمین شناسی

۵-۲-۹ ذخایر زئولیت در ایران

۶-۲-۹ خواص زئولیت ها

۱-۶-۲-۹ جذب و حذف فلزات سنگین و نیمه سنگین از محیط

۷-۲-۹ معایب زئولیت های طبیعی
۲-۱۰ مواد آلی خاک
۲-۱۱ اسید هومیک
۱-۲-۱۱معرفی اسید هومیک
۲-۲-۱۱ خواص اسید هومیک

۳-۲-۱۱ جذب عناصر سنگین توسط اسید هومیک

۲-۱۲ غلات
۱-۲-۱۲ گندم
۲-۲-۱۲ اهمیت و جایگاه گندم
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی

بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم

چکیده:
به منظوربررسی اثر اسید هومیک و زئولیت بر جذب کادمیمو تاثیر آن بر شاخص های رشدی و جذب عناصر توسط گندم، آزمایشی گلدانی در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تیمار کادمیم(سه سطح ۰، ۷۵و ۱۵۰ میلی گرم در کیلوگرم)، زئولیت(۰، ۵/۱ و ۳ درصد) و اسید هومیک(۰، ۳ و ۶ گرم در کیلوگرم خاک)، با سه تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲، در گلخانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش شدت تنش کادمیم منجر به کاهش شاخص های رشدی از قبیل: ارتفاع گیاه، وزن ماده خشک اندام هوایی، وزن ماده خشک ریشه گیاه و طول ریشه شد.
همچنین به موازات افزایش تنش کادمیم در خاک خصوصیات فیزیولوژیکی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و غلظت پرولین و رنگدانه های فتوسنتزی نیز به طور معنی داری کاهش یافت. افزایش کادمیم جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را نیز کاهش داد اما منجر به افزایش جذب کادمیم و سدیم توسط گیاه گردید. افزایش غلظت زئولیت و اسید هومیک در خاک باعث بهبود شاخص های رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شد و جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را در سطح یک درصد افزایش داده است. این دو تیمار موجب تعدیل سمیت کادمیم در خاک شده و جذب این عنصر توسط گیاه را کاهش داده اند. در مورد ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام هوایی، خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصری مثل کادمیم، روی، مس، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم تاثیر زئولیت نسبت به اسید هومیک بیشتر بود. اما اسید هومیک بر روی وزن ماده خشک ریشه، مجموع طول ریشه و جذب کلسیم نسبت به زئولیت تاثیرگذارتر می باشد.
واژه های کلیدی:
گندم
کادمیم
زئولیت
اسید هومیک
جذب عناصر
بیان مساله
آلودگی خاك به فلزات سنگین، فلزاتی که جرم مخصوص آنها بیش از ۶ است (آلووی ، ۱۹۹۰)، یکی ازمعضلات زیست محیطی عصر حاضر می باشد، چرا که تجمع زیاد و طولانی مدت این فلزات درآب و خاك، امکان انتقال آنها را به زنجیره های غذایی انسان و حیوان فراهم می آورد (کانینگهام و همکاران ، ۱۹۷۵).فلزات سنگین از طریق فرآیند های خاكسازی یا فعالیتهای انسانی وارد خاك می شوند (ایوقبو و همکاران ، ۲۰۰۵). استخراج و ذوب فلزات، تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی و مصرف لجن آنها به عنوان کود، کاربرد کودهای شیمیایی و آفت کش ها در کشاورزی از جمله اصلی ترین منابع انسانی آلودگی فلزات سنگین در خاك می باشند (رایسویک و همکاران ، ۲۰۰۹). فلزات سنگین برخلاف آلودگی های آلی، بعد از ورود به خاك با تجزیه های شیمیایی و میکروبی از بین نرفته و برای مدت طولانی حضور دارند (آدریانو و همکاران ، ۲۰۰۴). این فلزات باعث كاهش فعالیت های آنزیمی و تخریب ساختمان پروتئینی و در نتیجه باعث كاهش رشد گیاهان می-گردند (ویگ و همکاران ،۲۰۰۳).
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه ۲
۱-۱ بیان مساله ۲
۱-۲ کادمیم ۳
۱-۳ روش های پالایش فلزات سنگین در خاک ۳
۱-۱-۳ تثبیت شیمیایی ۳
۱-۴ زئولیت ۴
۱-۵ اسید هومیک ۵
۱-۶ گندم ۵
فرضیه ها ۶
اهداف اصلی ۶
اهداف فرعی ۶
فصل دوم: مروری بر منابع ۸
۲-۱ تعریف آلودگی ۸
۲-۲ آلاینده ها ۸
۱-۲-۲ آلاینده های معدنی ۹
۲-۳ سمیت فلزات سنگین در خاک ۱۰
۲-۴ منابع فلزات سنگین در خاک ۱۱
۲-۵ کادمیم ۱۲
۱-۲-۵ منابع آلودگی به کادمیم ۱۳
۲-۶ اثر کادمیم بر انسان ۱۴
۲-۷ اثر کادمیم بر گیاهان ۱۵
۲-۸ روش های حذف آلاینده ها ۱۶
۲-۹ زئولیت ۱۸
۱-۲-۹ معرفی زئولیت ۱۸
۲-۲-۹ تاریخچه کشف زئولیت ها ۱۹
۳-۲-۹ طبقه بندی زئولیت ها ۲۰
۴-۲-۹ مشا و پیدایش زئولیت ها از نظر زمین شناسی ۲۰
۵-۲-۹ ذخایر زئولیت در ایران ۲۱
۶-۲-۹ خواص زئولیت ها ۲۱
۱-۶-۲-۹ جذب و حذف فلزات سنگین و نیمه سنگین از محیط ۲۲
۷-۲-۹ معایب زئولیت های طبیعی ۲۳
۲-۱۰ مواد آلی خاک ۲۴
۲-۱۱ اسید هومیک ۲۴
۱-۲-۱۱معرفی اسید هومیک ۲۴
۲-۲-۱۱ خواص اسید هومیک ۲۵
۳-۲-۱۱ جذب عناصر سنگین توسط اسید هومیک ۲۷
۲-۱۲ غلات ۲۸
۱-۲-۱۲ گندم ۲۸
۲-۲-۱۲ اهمیت و جایگاه گندم ۲۸
فصل سوم: مواد و روش ها ۳۱
۳-۱ موقعیت جغرافیایی محل آزمایش ۳۱
۳-۲ مشخصات آب و هوایی منطقه ۳۱
۳-۳ مشخصات طرح آزمایشی ۳۱
۳-۴ تهیه خاک ۳۲
۳-۵ تهیه گلدان ها و آماده سازی بستر کشت ۳۲
۳-۶ آماده سازی بذور جهت کاشت ۳۳
۳-۷ اعمال تیمارها ۳۳
۳-۸ افزودن محلول غذایی به گلدان ۳۳
۳-۹ برداشت گیاهان ۳۴
۱-۳-۹ اندام هوایی ۳۴
۱-۱-۳-۹ ارتفاع گیاه ۳۴
۲-۱-۳-۹ تعیین ماده خشک اندام هوایی ۳۵
۲-۳-۹ ریشه گیاه ۳۵
۱-۲-۳-۹ شست و شو و آماده سازی ریشه ۳۵
۲-۲-۳-۹ تعیین وزن ماده خشک ریشه ۳۵
۳-۲-۳-۹ اندازه گیری مجموع طول ریشه ۳۵
۳-۱۰ استخراج و اندازه گیری میزان پرولین ۳۶
۳-۱۱ استخراج و اندازه گیری میزان کلروفیل ۳۶
۳-۱۲ تجزیه شیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ۳۷
۱-۳-۱۲ اندازه گیری فسفر ۳۸
۲-۳-۱۲ اندازه گیری کلسیم ۳۸
۳-۳-۱۲ اندازه گیری کلسیم و منیزیم ۳۸
۴-۳-۱۲ اندازه گیری سدیم و پتاسیم ۳۹
۵-۳-۱۲ اندازه گیری روی، مس، آهن و کادمیم ۳۹
۳-۱۳ تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
فصل چهارم: نتایج و بحث ۴۱
۴-۱ شاخص های رشدی گیاه ۴۱
۱-۴-۱ ارتفاع گیاه ۴۱
۲-۴-۱ وزن ماده خشک اندام هوایی ۴۷
۳-۴-۱ وزن ماده خشک ریشه ۵۳
۴-۴-۱ مجموع طول ریشه ۵۹
۴-۲ خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ۶۴
۱-۴-۲ پرولین ۶۴
۲-۴-۲ رنگیزه های فتوسنتزی ۷۰
۱-۲-۴-۲ غلظت کلروفیل a 70
۲-۲-۴-۲ غلظت کلروفیل b 75
۳-۲-۴-۲ غلظت کلروفیل کل ۸۰
۴-۲-۴-۲ کارتنویید ۸۵
۴-۳ غلظت عناصر کم مصرف در گیاه ۹۰
۱-۴-۳ غلظت کادمیم اندام هوایی ۹۰
۲-۴-۳ غلظت کادمیم ریشه ۹۷
۳-۴-۳ غلظت روی اندام هوایی ۱۰۲
۴-۴-۳ غلظت روی ریشه ۱۰۸
۵-۴-۳ غلظت مس اندام هوایی ۱۱۳
۶-۴-۳ غلظت مس ریشه ۱۱۹
۷-۴-۳ غلظت آهن اندام هوایی ۱۲۴
۸-۴-۳ غلظت آهن ریشه ۱۳۰
۴-۴ غلظت عناصر پر مصرف در گیاه ۱۳۵
۱-۴-۴ غلظت فسفر اندام هوایی ۱۳۵
۲-۴-۴ غلظت کلسیم اندام هوایی ۱۴۲
۳-۴-۴ غلظت منیزیم اندام هوایی ۱۴۷
۴-۴-۴ غلظت سدیم اندام هوایی ۱۵۳
۵-۴-۴ غلظت پتاسیم اندام هوایی ۱۵۴
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ۱۶۰
پیشنهادات ۱۶۲
منابع ۱۶۳
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر ارتفاع گیاه ۴۵
نمودار ۴-۲ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر ارتفاع گیاه ۴۶
نمودار ۴-۳ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر وزن ماده خشک اندام هوایی گیاه ۵۲
نمودار ۴-۴ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر وزن ماده خشک اندام هوایی ۵۲
نمودار ۴-۵ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر وزن ماده خشک ریشه گیاه ۵۷
نمودار ۴-۶ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر وزن ماده خشک ریشه گیاه ۵۷
نمودار ۴-۷ اثر متقابل تیمارهای تنش کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر مجموع طول ریشه گیاه ۶۴
نمودار ۴-۸ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر غلظت پرولین گیاه ۶۸
نمودار ۴-۹ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت، اسید هومیک و کادمیم بر غلظت پرولین گیاه ۶۹
نمودار ۴-۱۰ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کلروفیل b 79
نمودار ۴-۱۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کلروفیل کل ۸۴
نمودار ۴-۱۲ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت کاروتنویید گیاه ۹۰
نمودار ۴-۱۳ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر غلظت کادمیم اندام هوایی گیاه ۹۵
نمودار ۴-۱۴ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت، اسید هومیک و کادمیم بر غلظت کادمیم اندام هوایی ۹۶
نمودار ۴-۱۵ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کادمیم ریشه گیاه ۱۰۱
نمودار ۴-۱۶ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت کادمیم ریشه گیاه ۱۰۲
نمودار ۴-۱۷ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت روی اندام هوایی گیاه ۱۰۶
نمودار ۴-۱۸ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک ، زئولیت و کادمیم بر غلظت روی اندام هوایی گیاه ۱۰۷
نمودار ۴-۱۹ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت روی ریشه گیاه ۱۱۱
نمودار ۴-۲۰ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت روی ریشه گیاه ۱۱۲
نمودار ۴-۲۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت مس اندام هوایی گیاه ۱۱۸
نمودار ۴-۲۲ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت مس اندام هوایی گیاه ۱۱۹
نمودار ۴-۲۳ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت مس ریشه گیاه ۱۲۳
نمودار ۴-۲۴ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت مس ریشه گیاه ۱۲۴
نمودار ۴-۲۵ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت آهن اندام هوایی گیاه ۱۲۸
نمودار ۴-۲۶ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت آهن ریشه گیاه ۱۳۴
نمودار ۴-۲۷ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت فسفر اندام هوایی گیاه ۱۴۱
نمودار ۴-۲۸ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت فسفر اندام هوایی ۱۴۲
نمودار ۴-۲۹ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کلسیم اندام هوایی گیاه ۱۴۶
نمودار ۴-۳۰ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر غلظت کلسیم اندام هوایی ۱۴۷
نمودار ۴-۳۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت منیزیم اندام هوایی گیاه ۱۵۱
نمودار ۴-۳۲ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت منیزیم اندام هوایی ۱۵۲
نمودار ۴-۳۳ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر غلظت پتاسیم اندام هوایی گیاه ۱۵۸
نمودار ۴-۳۴ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت، اسید هومیک و کادمیم بر غلظت پتاسیم اندام هوایی ۱۵۹
فهرست جداول
جدول ۳-۱ برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شده در آزمایش ۳۲
جدول ۳-۲خصوصیات شیمیایی زئولیت مورد استفاده در آزمایش ۳۳
جدول ۳-۳ دستور تهیه محلول غذایی به روش اسمیت و اسمیت ۳۴
جدول ۴-۲مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۴۲
جدول۴-۱ تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد مطالعه بر شاخص های رشدی ۴۳
جدول ۴-۳ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۴۴
جدول ۴-۴ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر وزن ماده خشک اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۴۸
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر وزن ماده خشک اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۴۹
جدول ۴-۶ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر وزن ماده خشک ریشه گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر وزن ماده خشک ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۵۷
جدول ۴-۸ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر مجموع طول ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۶۰
جدول ۴-۹ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر مجموع طول ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۶۱
جدول ۴-۱۰ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر مجموع طول ریشه گیاه ۶۳
جدول ۴-۱۲ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت پرولین در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۶۵
جدول ۴-۱۳ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر غلظت پرولین در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۶۷
جدول ۴-۱۱ تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد مطالعه بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ۷۰
جدول ۴-۱۴ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیلa در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۷۲
جدول ۴-۱۵ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیلa در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۷۴
جدول ۴-۱۶ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل ۷۵
جدول ۴-۱۷ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیل b در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۷۶
جدول ۴-۱۸ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کلروفیل b در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۷۷
جدول ۴-۱۹ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیل کل در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۸۱
جدول ۴-۲۰ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کلروفیل کل در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۸۲
جدول ۴-۲۱ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کارتنویید در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۸۶
جدول ۴-۲۲ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کارتنویید در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۸۷
جدول ۴-۲۳ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت کارتنویید ۸۹
جدول ۴-۲۴ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کادمیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۹۱
جدول ۴-۲۵ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کادمیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۹۲
جدول ۴-۲۳ تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد مطالعه بر غلظت کادمیم و روی در اندام هوایی و ریشه ۹۳
جدول ۴-۲۶ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کادمیم ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۹۸
جدول ۴-۲۷ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کادمیم ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۰۰
جدول ۴-۲۸ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت روی اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۰۳
جدول ۴-۲۹ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت روی اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۰۵
جدول ۴-۳۰ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت روی ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۰۸
جدول ۴-۳۱ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت روی ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۱۱
جدول ۴-۳۳ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت مس اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۱۴
جدول ۴-۳۴ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت مس اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۱۵
جدول ۴-۳۲ تجزیه واریانس تیمارهای مورد آزمایش بر غلظت مس و آهن در اندام هوایی و ریشه گیاه ۱۱۶
جدول ۴-۳۵ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت مس ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۲۰
جدول ۴-۳۶ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت مس ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۲۱
جدول ۴-۳۷ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت آهن اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۲۵
جدول ۴-۳۸ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت آهن اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۲۶
جدول ۴-۳۹ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت آهن اندام هوایی و ریشه گیاه ۱۲۹
جدول ۴-۴۰ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت آهن ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۳۱
جدول ۴-۴۱ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت آهن ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۳۳
جدول ۴-۴۳ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت فسفر اندام هوایی گیاه ۱۳۶
جدول ۴-۴۴ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت فسفر اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۳۷
جدول ۴-۴۲ تجزیه واریانس تیمارهای مورد آزمایش بر غلظت عناصر ماکرو در اندام هوایی گیاه ۱۳۸
جدول ۴-۴۵ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت فسفر اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۳۹
جدول ۴-۴۶ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلسیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۴۳
جدول ۴-۴۷مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کلسیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۴۵
جدول ۴-۴۸ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت منیزیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۴۸
جدول ۴-۴۹ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت منیزیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۵۰
جدول ۴-۵۰ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت سدیم اندام هوایی گیاه ۱۵۳
جدول ۴-۵۱ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت پتاسیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۵۵
جدول ۴-۵۲ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت پتاسیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم ۱۵۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال ارزیابی تاثیرات زئولیت و سوپرجاذب در وضعیت تنش خشکی بر روی صفتهای گیاهان

هدف از این پروپوزال بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان‎نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا

چکیده
این پژوهش جهت بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزا و همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد.
همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.
واژه های کلیدی:
کلزا
زئولیت
سوپرجاذب
عملکرد دانه
تنش خشکی
مقدمه
گیاهان حدود ۴۰۰ میلیون سال است كه از زمان ترك دریاها و سكنی گزیدن در خشكی‌های كره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی كه خشكی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند كه آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مكان مناسب‌تری نقل مكان نمایند. بنابراین در تكامل گیاهان خشكی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یك نیروی محرك عمده عمل كرده است. با وجود این، خشكی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است(علیزاده ۱۳۷۸).
امروزه دسترسی و كنترل منابع آبی به یكی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده است. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با كم آبی بود اما امروزه با كاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقیق بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشكی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملكرد بالا می باشند (Anonymous 2010).
طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روی كمربند خشك جهانی همواره در معرض خشكی می باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزدیك به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح كره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آنچه باقی می ماند بدون استفاده به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر است به طوری كه در یك سال با خشكسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش كشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حالیكه این رقم در ایران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).
بررسی ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یك از صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه بگذارد و گیاهانی كه به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته كمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های كم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشك و نیمه خشك (Pessarakli 2006).
ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش های محیطی می-باشند. واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه ها دارد(Levitt 1980).
در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آب می باشد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی ۴
۱-۳- تعریف دانه های روغنی ۴
۱-۴- تولید دانه های روغنی ۵
۱-۵- فرضیات ۵
۱-۶- اهداف ۵

۱-۷ – تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا ۶

۱-۸- اهمیت کلزا ۹

۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه ۱۱

۱- ۸- ۲- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا ۱۲

۱-۹- طبقه بندی کلزا ۱۳

۱- ۹-۱- مشخصات گیاه شناسی کلزا ۱۳

۱-۹-۲- دانه ۱۳
۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا ۱۳
۱- ۹- ۴- ریشه ۱۴
۱-۹-۵- ساقه ۱۵
۱-۹-۶- برگ ۱۵
۱- ۹-۷-گل آذین ۱۵
۱-۹-۸- میوه ۱۶
۱-۱۰- رشد کلزا ۱۶
۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا ۱۸
۱-۱۱-۱- انتخاب رقم ۱۹
۱-۱۱-۲- آماده سازی زمین ۱۹
۱-۱۱-۳- کوددهی ۲۰
۱-۱۱-۴- تاریخ کاشت ۲۰
۱-۱۱- ۵- میزان بذر و تراکم بوته ۲۱
۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت ۲۱
۱-۱۲- آبیاری مزرعه ۲۳
۱-۱۳- برداشت کلزا ۲۳

۱-۱۴- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت ۲۴

۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها ۲۵

۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها ۲۵

۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی ۲۸

۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزی ۲۸

۱-۱۵- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها) ۲۹

۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب ۳۱

۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها ۳۱

۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها ۳۲

۳-۱- مواد آزمایش ۵۳
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش
۳-۱-۲- خاک محل آزمایش
۳-۲- روش آزمایش
۳-۲-۱- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای
۳-۲-۲- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح
۳-۲-۳- معرفی رقم هائولا ۴۰۱
۳-۲-۴- عملیات کاشت
۳-۲-۵- عملیات داشت
۳-۲-۶- عملیات برداشت نهایی
۳-۳- نمونه برداری و اندازه گیری صفات
۳-۳-۱- اندازه گیری ارتفاع بوته
۳-۳-۲- عملکرد دانه
۳-۳-۳- تعیین شاخص برداشت
۳-۳-۴- تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه)
۳-۳-۵- اندازه گیری میزان کلروفیل(a+b )
۳-۳-۶- اندازه گیری میزان فعالیت SOD
۳-۳-۷- اندازه گیری میزان فعالیت CAT
۳-۴- محاسبه آماری
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات زئولیت و سوپرجاذب در وضعیت تنش خشکی بر روی صفتهای گیاهان

هدف از این مبانی نظری بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مبانی نظری پایان‎نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی
بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا

چکیده
این پژوهش جهتبررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزاو همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد.
همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.
واژه های کلیدی:
کلزا
زئولیت
سوپرجاذب
عملکرد دانه
تنش خشکی
مقدمه
گیاهان حدود ۴۰۰ میلیون سال است كه از زمان ترك دریاها و سكنی گزیدن در خشكی‌های كره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی كه خشكی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند كه آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مكان مناسب‌تری نقل مكان نمایند. بنابراین در تكامل گیاهان خشكی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یك نیروی محرك عمده عمل كرده است. با وجود این، خشكی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است(علیزاده ۱۳۷۸).
امروزه دسترسی و كنترل منابع آبی به یكی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده است. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با كم آبی بود اما امروزه با كاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقیق بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشكی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملكرد بالا می باشند (Anonymous 2010).
طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روی كمربند خشك جهانی همواره در معرض خشكی می باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزدیك به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح كره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آنچه باقی می ماند بدون استفاده به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر است به طوری كه در یك سال با خشكسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش كشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حالیكه این رقم در ایران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).
بررسی ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یك از صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه بگذارد و گیاهانی كه به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته كمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های كم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشك و نیمه خشك (Pessarakli 2006).
ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش های محیطی می-باشند. واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه ها دارد(Levitt 1980).
در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آبمی باشد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی
۱-۳- تعریف دانه های روغنی
۱-۴- تولید دانه های روغنی
۱-۵- فرضیات
۱-۶- اهداف
۱-۷ – تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا
۱-۸- اهمیت کلزا
۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه
۱- ۸- ۲- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا
۱-۹- طبقه بندی کلزا
۱- ۹-۱- مشخصات گیاه شناسی کلزا
۱-۹-۲- دانه
۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا
۱- ۹- ۴- ریشه
۱-۹-۵- ساقه
۱-۹-۶- برگ
۱- ۹-۷-گل آذین
۱-۹-۸- میوه
۱-۱۰- رشد کلزا
۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا
۱-۱۱-۱- انتخاب رقم
۱-۱۱-۲- آماده سازی زمین
۱-۱۱-۳- کوددهی
۱-۱۱-۴- تاریخ کاشت
۱-۱۱- ۵- میزان بذر و تراکم بوته
۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت
۱-۱۲- آبیاری مزرعه
۱-۱۳- برداشت کلزا
۱-۱۴- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت
۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها
۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها
۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی
۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزی
۱-۱۵- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها)
۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب
۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها
۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها
فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین
۲-۱ – تنش
۲-۲ -تنش خشکی

۲-۳ – نقش آب در گیاه

۲ -۴ – تنظیم اسمزی
۲– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی

۲ -۵-۱- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین

۲– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته

۲ -۵-۳- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه

۲– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه

۲-۵-۵- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته

۲-۵-۶- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت

۲-۵-۷- اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل a + b

۲-۶- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب

۲-۷- اثرات بیوشیمیایی تنش آب

۲-۷-۱-حمایت آنتی اكسیدانی در كلروپلاست ها

منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی تاثیرات زئولیت و سوپرجاذب در وضعیت تنش خشکی بر روی صفتهای گیاهان

هدف از این پایان نامه بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا در شهرستان شیراز می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان‎نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی
بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا

چکیده
این پژوهش جهتبررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزاو همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد.
همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.
واژه های کلیدی:
کلزا
زئولیت
سوپرجاذب
عملکرد دانه
تنش خشکی
مقدمه
گیاهان حدود ۴۰۰ میلیون سال است كه از زمان ترك دریاها و سكنی گزیدن در خشكی‌های كره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی كه خشكی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند كه آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مكان مناسب‌تری نقل مكان نمایند. بنابراین در تكامل گیاهان خشكی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یك نیروی محرك عمده عمل كرده است. با وجود این، خشكی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است(علیزاده ۱۳۷۸).
امروزه دسترسی و كنترل منابع آبی به یكی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده است. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با كم آبی بود اما امروزه با كاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقیق بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشكی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملكرد بالا می باشند (Anonymous 2010).
طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روی كمربند خشك جهانی همواره در معرض خشكی می باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزدیك به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح كره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آنچه باقی می ماند بدون استفاده به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر است به طوری كه در یك سال با خشكسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش كشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حالیكه این رقم در ایران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).
بررسی ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یك از صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه بگذارد و گیاهانی كه به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته كمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های كم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشك و نیمه خشك (Pessarakli 2006).
ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش های محیطی می-باشند. واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه ها دارد(Levitt 1980).
در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آبمی باشد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی ۴
۱-۳- تعریف دانه های روغنی ۴
۱-۴- تولید دانه های روغنی ۵
۱-۵- فرضیات ۵
۱-۶- اهداف ۵
۱-۷ – تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا ۶
۱-۸- اهمیت کلزا ۹
۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه ۱۱
۱- ۸- ۲- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا ۱۲
۱-۹- طبقه بندی کلزا ۱۳
۱- ۹-۱- مشخصات گیاه شناسی کلزا ۱۳
۱-۹-۲- دانه ۱۳
۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا ۱۳
۱- ۹- ۴- ریشه ۱۴
۱-۹-۵- ساقه ۱۵
۱-۹-۶- برگ ۱۵
۱- ۹-۷-گل آذین ۱۵
۱-۹-۸- میوه ۱۶
۱-۱۰- رشد کلزا ۱۶
۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا ۱۸
۱-۱۱-۱- انتخاب رقم ۱۹
۱-۱۱-۲- آماده سازی زمین ۱۹
۱-۱۱-۳- کوددهی ۲۰
۱-۱۱-۴- تاریخ کاشت ۲۰
۱-۱۱- ۵- میزان بذر و تراکم بوته ۲۱
۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت ۲۱
۱-۱۲- آبیاری مزرعه ۲۳
۱-۱۳- برداشت کلزا ۲۳
۱-۱۴- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت ۲۴
۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها ۲۵
۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها ۲۵
۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی ۲۸
۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزی ۲۸
۱-۱۵- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها) ۲۹
۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب ۳۱
۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها ۳۱
۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها ۳۲
فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین ۳۴
۲-۱ – تنش ۳۴
۲-۲ -تنش خشکی ۳۵
۲-۳ – نقش آب در گیاه ۳۶
۲ -۴ – تنظیم اسمزی ۳۸
۲– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ۳۹
۲ -۵-۱- تاثیر تنش خشکی بر تعداد دانه در خورجین ۴۱
۲– 5-2- تاثیر تنش خشکی بر تعداد خورجین در بوته ۴۲
۲ -۵-۳- تاثیر تنش خشکی بر وزن هزاردانه ۴۴
۲– 5-4- تاثیر تنش خشکی بر مقدار و درصد روغن دانه ۴۵
۲-۵-۵- تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته ۴۶
۲-۵-۶- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت ۴۷
۲-۵-۷- اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل a + b 48
۲-۶- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب ۴۹
۲-۷- اثرات بیوشیمیایی تنش آب ۴۹
۲-۷-۱-حمایت آنتی اكسیدانی در كلروپلاست ها ۵۰
فصل سوم: مواد و روش‎ها ۵۳
۳-۱- مواد آزمایش ۵۳
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش ۵۳
۳-۱-۲- خاک محل آزمایش ۵۳
۳-۲- روش آزمایش ۵۴
۳-۲-۱- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای ۵۴
۳-۲-۲- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح ۵۵
۳-۲-۳- معرفی رقم هائولا ۴۰۱ ۵۵
۳-۲-۴- عملیات کاشت ۵۶
۳-۲-۵- عملیات داشت ۵۶
۳-۲-۶- عملیات برداشت نهایی ۵۶
۳-۳- نمونه برداری و اندازه گیری صفات ۵۶
۳-۳-۱- اندازه گیری ارتفاع بوته ۵۷
۳-۳-۲- عملکرد دانه ۵۷
۳-۳-۳- تعیین شاخص برداشت ۵۸
۳-۳-۴- تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه) ۵۸
۳-۳-۵- اندازه گیری میزان کلروفیل(a+b ) 58
۳-۳-۶- اندازه گیری میزان فعالیت SOD 58
۳-۳-۷- اندازه گیری میزان فعالیت CAT 59
۳-۴- محاسبه آماری ۵۹
فصل چهارم: نتایج ۶۰
۴-۱- اتفاع بوته ۶۰
۴-۲- تعداد شاخه فرعی ۶۴
۴-۳- کلروفیل برگ a+b 66
۴-۴- تعداد خورجین در بوته ۶۹
۴-۵- تعد اد دانه در خورجین ۷۴
۴-۶- وزن هزاردانه ۷۷
۴-۷- عملکرد دانه ۸۰
۴-۸- عملکرد بیولوژیک ۸۵
۴-۹- شاخص برداشت ۸۷
۴-۱۰- درصد روغن ۸۹
۴-۱۱- عملکرد روغن ۹۳
۴-۱۲- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) 96
۴-۱۳- آنزیم کاتالاز (CAT) 100
۴-۱۴- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) 102
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات ۱۰۶
۵-۱- نتیجه گیری و بحث ۱۰۶
۵-۲-پیشنهادات ۱۰۷
منابع ۱۰۸
فهرست جداول
جدول۱-۱: برخی ارقام رایج در ایران و ویژگی های آنها ۲۲
جدول ۳-۱- ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ۵۴
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۶۱
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ ۶۲
جدول۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و کلروفیل برگ ۶۲
جدول۴-۴- تجزیه واریانس اجزای عملکرد تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۷۱
جدول۴-۵- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد ۷۱
جدول۴-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر اجزای عملکرد ۷۲
جدول ۴-۷- تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۸۲
جدول۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ۸۲
جدول۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ۸۳
جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس، درصد روغن، عملکرد روغن تحت تاثیر عوامل مورد آزمایش ۹۱
جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن ۹۱
جدول ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن و عملکرد روغن ۹۲
جدول ۴-۱۳- تجزیه واریانس آنزیم های GPX CAT SOD تحت تاثیر عوامل موثر آزمایش۹۷
جدول ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX CAT SOD 98
جدول ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX CAT SOD 98
فهرست اشکال و نمودارها
شکل۱-۱- نمایی از ساختار زئولیت ۲۵
شکل ۳-۱- نقشه طرح ۵۵
نمودار ۴-۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته ۶۳
نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر ارتفاع بوته ۶۳
نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی ۶۵
نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعی ۶۶
نمودار۴-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ ۶۸
نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر کلروفیل برگ ۶۹
نمودار۴-۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد خورجین در بوته ۷۳
نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر خورجین در بوته ۷۳
نمودار۴-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب برتعداد دانه در خورجین ۷۶
نمودار ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر دانه در خورجین ۷۶
نمودار ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه ۷۹
نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر وزن هزاردانه ۷۹
نمودار ۴-۱۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه ۸۴
نمودار ۴-۱۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد دانه ۸۴
نمودار ۴-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک ۸۶
نمودار ۴-۱۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد بیولوژیک ۸۶
نمودار ۴-۱۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت ۸۸
نمودار ۴-۱۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر شاخص برداشت ۸۹
نمودار ۴-۱۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن ۹۲
نمودار ۴-۲۰- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر درصد روغن ۹۳
نمودار ۴-۲۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن ۹۵
نمودار ۴-۲۲- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر عملکرد روغن ۹۶
نمودار ۴-۲۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99
نمودار ۴-۲۴- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم SOD 99
نمودار ۴-۲۵- – مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم CAT 101
نمودار ۴-۲۶- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیمCAT 102
نمودار ۴-۲۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX 105
نمودار ۴-۲۸- مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی و مصرف زئولیت و سوپرجاذب بر میزان فعالیت آنزیم GPX 105
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب

هدف از این پروپوزال بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب در شهرستان شیراز می باشد

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپروپوزالپایان‎نامه کارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی
بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب در شهرستان شیراز

چکیده
این پژوهش جهتبررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزاو همچنین اثرات کاربرد زئولیت (۱۰تن در هکتار) و سوپرجاذب (۱کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد.
همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان ۴/۳۵۲۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان ۲/۱۶۷۸ بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.
واژه های کلیدی:
کلزا
زئولیت
سوپرجاذب
عملکرد دانه
تنش خشکی
مقدمه
گیاهان حدود ۴۰۰ میلیون سال است كه از زمان ترك دریاها و سكنی گزیدن در خشكی‌های كره زمین همواره با تنش رطوبتی مواجه بوده اند. هنگامی كه خشكی روی می‌دهد گیاهان عالی همیشه مجبورند كه آن را تحمل نموده یا چرخه زندگیشان را جهت دوری جستن از آن تنظیم نمایند. برخلاف حیوانات آنها نمی‌توانند به مكان مناسب‌تری نقل مكان نمایند. بنابراین در تكامل گیاهان خشكی زی، نیاز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداری آب به عنوان یك نیروی محرك عمده عمل كرده است. با وجود این، خشكی هنوز عمده‌ترین محدودیت در تولید محصولات زراعی است(علیزاده ۱۳۷۸).
امروزه دسترسی و كنترل منابع آبی به یكی از مهمترین مسائل و موضوعات قرن اخیر تبدیل شده است. در گذشته آبیاری معمولی ترین روش برای مقابله با كم آبی بود اما امروزه با كاهش شدید منابع آب، راه حل های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقیق بر روی یافتن گیاهان سازگارتر با محیط های مستعد بروز خشكی و نیز دستیابی به گیاهان با بازده مصرف آب بالا و در عین حال ثبات عملكرد بالا می باشند (Anonymous 2010).
طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(۱۳۸۹، ۱۳۸۸)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روی كمربند خشك جهانی همواره در معرض خشكی می باشد(بی نام، ۱۳۸۹). نزدیك به دو سوم بارندگی سالیانه در سطح كره زمین تبخیر شده و از دسترس خارج می گردد و بیش از نیمی از آنچه باقی می ماند بدون استفاده به سمت دریاها جاری می گردد، از سوی دیگر مقدار بارندگی و توزیع آن بسیار متغیر است به طوری كه در یك سال با خشكسالی مواجه بوده و سال دیگر سیل جاری می گردد. سهم آب در بخش كشاورزی در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حالیكه این رقم در ایران ۹۴ درصد است. ۶۵ درصد مناطق خشک و ۲۵ درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی ۲۵۲ میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،۱۳۸۲).
بررسی ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكی می تواند تاثیرات متفاوتی بر هر یك از صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك گیاه بگذارد و گیاهانی كه به این لحاظ تغییرات و خسارات ناخواسته كمتری را متحمل می گردند به لحاظ مقاومت به دوره های كم آبی ارجحیت داشته و پتانسیل بالاتری برای تولید در مناطق خشك و نیمه خشك (Pessarakli 2006).
ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، ۱۳۸۳). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، ۱۳۸۹). یکی از چالش های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش های محیطی می-باشند. واکنش های گیاهان به تنش های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می شود (کافی و همکاران، ۱۳۸۵). این قبیل واکنش ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه ها دارد(Levitt 1980).
در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده ۱۳۷۸). بنابراین اتخاذ روش هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آبمی باشد.
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت تولید دانه های روغنی ۴
۱-۳- تعریف دانه های روغنی ۴
۱-۴- تولید دانه های روغنی ۵
۱-۵- فرضیات ۵
۱-۶- اهداف ۵

۱-۷ – تاریخچه و کلیاتی درباره کلزا ۶

۱-۸- اهمیت کلزا ۹

۱- ۸-۱ – کلزا به عنوان علوفه ۱۱

۱- ۸- ۲- معیارهای اقتصادی در تولید کلزا ۱۲

۱-۹- طبقه بندی کلزا ۱۳

۱- ۹-۱- مشخصات گیاه شناسی کلزا ۱۳

۱-۹-۲- دانه ۱۳
۱-۹-۳- مواد متشکل دانه کلزا ۱۳
۱- ۹- ۴- ریشه ۱۴
۱-۹-۵- ساقه ۱۵
۱-۹-۶- برگ ۱۵
۱- ۹-۷-گل آذین ۱۵
۱-۹-۸- میوه ۱۶
۱-۱۰- رشد کلزا ۱۶
۱-۱۱- موارد مهم در کشت کلزا ۱۸
۱-۱۱-۱- انتخاب رقم ۱۹
۱-۱۱-۲- آماده سازی زمین ۱۹
۱-۱۱-۳- کوددهی ۲۰
۱-۱۱-۴- تاریخ کاشت ۲۰
۱-۱۱- ۵- میزان بذر و تراکم بوته ۲۱
۱ -۱۱ -۶ – عمق کاشت ۲۱
۱-۱۲- آبیاری مزرعه ۲۳
۱-۱۳- برداشت کلزا ۲۳

۱-۱۴- تعریف و تاریخچه کشف زئولیت ۲۴

۱-۱۴-۱- طبقه بندی زئولیت ها ۲۵

۱-۱۴-۲- خواص زئولیت ها ۲۵

۱-۱۴-۳- نقش زئولیت در کشاورزی ۲۸

۱-۱۴-۴- كاربرد زئولیت در كشاورزی ۲۸

۱-۱۵- سوپرجاذب ها ( هیدروژل ها) ۲۹

۱-۱۵-۱- ساختمان سوپر جاذب های استاکوسورب ۳۱

۱-۱۵-۲- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها ۳۱

۱- ۱۵-۳- روش كاربرد سوپر جاذب ها ۳۲

۳-۱- مواد آزمایش ۵۳
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش
۳-۱-۲- خاک محل آزمایش
۳-۲- روش آزمایش
۳-۲-۱- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای
۳-۲-۲- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح
۳-۲-۳- معرفی رقم هائولا ۴۰۱
۳-۲-۴- عملیات کاشت
۳-۲-۵- عملیات داشت
۳-۲-۶- عملیات برداشت نهایی
۳-۳- نمونه برداری و اندازه گیری صفات
۳-۳-۱- اندازه گیری ارتفاع بوته
۳-۳-۲- عملکرد دانه
۳-۳-۳- تعیین شاخص برداشت
۳-۳-۴- تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه)
۳-۳-۵- اندازه گیری میزان کلروفیل(a+b )
۳-۳-۶- اندازه گیری میزان فعالیت SOD
۳-۳-۷- اندازه گیری میزان فعالیت CAT
۳-۴- محاسبه آماری
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود