فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان

هدف از این پایان نامه فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامهرشته رسانه

فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان

چکیده :
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را با كمك ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر كشیده شده و بررسیمضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را بررسی كند.
با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با ۱۳ تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند، وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
ورورد زن به عرصه سینما سرانجام حرکت و رشد ذهنی زنان را برای فیلم سازی به دنبال داشته است که با وجود دوره های مختلف ومتفاوت ؛ اگر چه خیلی طول کشیده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعیتی چشمگیر شکل گرفته است . از طرفی دیگر بالا رفتن سطح مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان ایرانی و راه یابی آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهایی برای احقاق حقوق زنان را درپی داشته که گاه رویکردی فمینیستی در برخی موارد فرهنگی همراه شده است. این رویکردی در حوزۀ سینما ودر حرفه فیلم سازی خود را بیشتر از عرصه های دیگر نشان داده است.
با این ترتیب می توان گفت شکل گیری گونه های از نگرش فمینیستی میان بخشی از زنان به علت دست نیافتن به همه حقوق خود از سوییدستمایه ای برای فیلم سازان زن شده است ؛و از سویی دیگر دامن زدن به این قضیه باعث طرح پدیده ی زنان فیلم ساز فمینیست در جامعه ایران و برجسته شدن اهمیت ونقش آنان گردیده است. این پژوهش برآن است که با تکیه بر مفهوم ارتباطی سینما به عنوان یک رسانه ی مهم و سیر تحوّل نگرش های زنان به عنوان عامل مؤثر هویت یابی آنان در ایران، مضامین فمینیستی را در قالب فیلم های زنان فیلم ساز ایرانی ،بررسی كند.
واژگان کلیدی :

سینما ایران
نقش زنان

مضامین فمینیستی

مقدمه
با مطالعه وطبقه بندی دیدگاه های نو درباره ی نظریه هایی زن و سینما و نیز با مروری بر تاریخ سینمای ایران وچگونگی حضور زنان در آن و در آن دسته از فیلم هایی که به کارگردانی زنان فیلم ساز ایرانی تهیه شده اند، می توان رابطه ی میان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و نگرش فمینیستی فیلم سازان زن را در هر مقطع تاریخی از طریق نحوه حضور زن ایرانی و مضامین فمینیستی در فیلم ها پی گرفت. بر این اساس مسأله اصلی این تحقیق چگونگی بازتاب تحولات اجتماعی زنان ونگرش هایی مربوط به آن در فیلم های ساخته شده پس از انقلاب اسلامی (۱۳۸۸-۱۳۵۷)توسط زنان است.روشن است که هر فیلمی که با موضوع زن یا درباره زنان یا بوسیله زنان ساخته می‌‌شود یک فیلم فمینیستی نیست ،چنانکه در ایران فیلم‌هاییهست که اگرچه درمورد یا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فیلم‌های غیرزنانه مشمول نقدهای فیمنیستی قرار می‌گیرند که زنان را از چشم اندازی مردانه دیده اند و تصویر در آورده اند و در عین حال تفسیر کرده اند.
فهرست مطالب
فصل دوم :مبانی نظری

بخش اول :فمینیسم و تحولات مفهومی آن

۲-۱-۱- مفهوم فمینیسم
۲-۱-۲- سیر تحوّل فمینیسم

۲-۱-۳- گرایش های فمینیستی در دوران معاصر

۲-۱-۴- فمینیسم اسلامی
جمع بندی و نتجه گیری

بخش دوّم :جنبش زنان و فمینیسم در ایران

۲-۲-۱- شکل گیری جنبش زنان در ایران

زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوی اول و دوّم
انقلاب اسلامی و مبارزات زنان

حقوق زنان و فمینیسم در ایران

بخش سوّم: سینما، ارتباطات و نظریه های فمینیستی فیلم

۲-۳-۱- فلسفه ارتباطی سینما
۲-۳-۲-زنانه شدن هنر
۲-۳-۳- نظریه های فمینیستی فیلم

تئوری فمینیستی فیلم

فیلم و نقش های جنسیتی
۲-۳-۴- فمینیسم و نظریه های ارتباطی
نظریه کلیشه سازی
نظریه بازنمایی
رسانه ها و اجتماعی شدن
گفتمان پدر سالاری بازنمای جنسیت
فنای نمادین زنان

بخش چهارم: سینمای ایران

۲-۴-۱- شکل گیری سینما در ایران
۲-۴-۲-تحولات سینمای ایران و حضور زن
زن تماشاگر
زن به مثابه بازیگر
زن در سینما در دهه های چهل و پنجاه
تغییرات جدید اجتماعی و سینمای متأخر ایران
سینما و انقلاب اسلامی
اصلاحات و کم شدن رنگ نظارت

۲-۴-۲- سینماگری پس از انقلاب و زنان ایرانی

زن و سینما از حذف تا حضور
زن، جامعه و سیاست
پخش پنجم: پیشنه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق
پیشنه تحقیق
یکم: پژوهش های ایرانی
دوّم: پژوهش های خارجی
۲-۵-۲- چارچوب نظری/ مفهومی تحقیق
۲-۵-۳- سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحول مشارکت و شکل گیری سینمای زنان با تحلیل محتوای فمنیستی فیلمهای ایرانی

هدف از این پایان نامه تحول مشارکت و شکل گیری سینمای زنان با تحلیل محتوای فمنیستی فیلمهای ایرانی فیلم سازان زن ایرانی می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته رسانه
تحول مشارکت و شکل گیری سینمای زنان با تحلیل محتوای فمنیستی فیلمهای ایرانی

مقدمه:
این تحقیق بر پایه مقوله های اصلی تحقیق یعنی "مضامین فمینیستی" و "سینمای زن" در دو بخش یافته های پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در بخش نخست بر اساس مطالعه ی اسنادی(تاریخی) و مصاحبه تلاش می شود توصیفی تاریخی از تحوّل مشارکت زنان ایرانی و شکل گیری سینمای زنان با تأکید بر سوابق بعد از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷- ۱۳۸۷) ارائه گردد و در بخش دوّم بر اساس تحلیل محتوای فیلم کاگردانان زن نتایج این تحقیق توصیف شود.
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را با كمك ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر كشیده شده و بررسی مضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را بررسی كند.
با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با ۱۳ تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند، وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
فهرست مطالب

بخش یکم: سیر تحوّل مشارکت زنان ایرانی و شکل گیری سینمای زنان ۳

۴-۱-۱- تحول مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در ایران ۵
خواستهای سیاسی واجتماعی زنان بعد از انقلاب ۹
۴-۱-۲- سینمای زنان در ایران ۱۴
سینما و فمینیسم در ایران: ۱۷
ظهور زنان کارگردان در سینمای ایران ۲۶
• تابو، محدودیت و سانسور در سینمای زنان ایران : ۳۱
۴-۱-۳- نگاه کارگردانان زن ایرانی به مضامین زنان و فمینیسم ۴۹
بخش دوم :تحلیل محتوای فیلم ها ۶۱
منابع ۱۷۰

دستور العمل کد گذاری مضامین فمینیستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی

Column

SPSS Variables

Description

۱-۴

Id

Story Id

شماره ردیف مطلب

۵

X1

Directors Names

نام زن کارگردان

۱- پوران درخشنده

۲- رخشان بنی اعتماد

۳- تهمینه میلانی

۴- منیژه حکمت

۵- مانیا اکبری

۶-۷

X2

Film

نام فیلم های منتخب

۱- زمان از دست رفته

۲- عشق بدون مرز

۳- نرگس

۴- بانوی اردیبهشت

۵- دو زن

۶- واکنش پنجم

۷- زندان زنان

۸- سه زن

۹- بیست انگشت

۱۰- ۱۰+۴

۸

X3

وجود یا عدم قهرمان

۱- دارد

۲- ندارد

۹

X4

وجود یا عدم ضد قهرمان

۱- دارد

۲- ندارد

۱۰

X5

نوع قهرمان در فیلم

۱- زن

۲- مرد

۱۱

X6

نوع ضد قهرمان در فیلم

۱- زن

۲- مرد

۱۲

X7

موقعیت شغلی زن در فیلم

۱- شاغل

۲- خانه دار

۱۳

X8

منزلت شغلی زن

۱٫ سیاسی

۲٫ تخصصی

۳٫ تجاری

۴٫ خلاقیت

۵٫ زیبایی شناسی

۶٫ کشاورزی

۷٫ یدی

۸٫ ارتش وخدمات

۱۴

X9

منزلت شغلی مرد

۱- سیاسی

۲- تخصصی

۳- تجاری

۴- خلاقیت

۵- زیبایی شناسی

۶- کشاورزی

۷- دستی

۸- ارتش وخدمات

۱۵

X10

موقعیت تحصیلی زنان در فیلم

۱- تحصیل کرده

۲- بی سواد

۱۶

X11

میزان تحصیلات زن در فیلم

۱- دیپلم

۲- فوق دیپلم

۳- لیسانس

۴- فوق لیسانس

۵- دكتری

۱۷

X12

سن زنان در فیلم

۱- زیر ۱۵سال

۲- ۱۶ تا ۳۰ سال

۳- ۳۱ تا ۴۵ سال

۴- ۴۶ سال و بیشتر

۱۸

X13

پوشش زنان در فیلم

۱- چادر

۲- مانتو

۳- هر دو

۱۹

X14

نوع روابط زن ومرد

۱- تفاهمی

۲- تفاوتی

۳- تعارضی

۲۰

X15

شیوه ارتباط بین زن ومرد

۱- رابطه كلامی و چهره به چهره

۲- رابطه کلامی و بدون چهره به چهره

۳- رابطه غیر كلامی و چهره به چهره

۴- فاقد ارتباط

۲۱

X16

نوع روابط مرد با زن از لحاظ قدرت

۱- سلطه جو

۲- سلطه پذیر

۳- هیچکدام

۲۲

X17

نوع روابط زن با مرد از لحاظ قدرت

۱- سلطه جو

۲- سلطه پذیر

۳- هیچکدام

۲۳

X18

رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان در فیلم

۱- دارد

۲- ندارد

۲۴

X19

اشكال خشونت

۱- خشونت‌های فرهنگی، اقتصادی

۲- قانونی و سیاسی

۳- خشونت فیزیکی یا بدنی

۴- خشونت روانی

۵- خشونت جنسی

۲۵

X20

علت خشونت علیه زنان

۱- تبعیض قانونی

۲- تبعیض اجتماعی

۳- تبعیض اقتصادی

۴- تبعیض فرهنگی

۵- تبعیض سیاسی

۲۶

X21

عامل خشونت

۱- خانواده:پدر، برادر،شوهر..

۲- جامعه

۳- دستگاهای دولتی

۲۷

X22

جنسیت عامل خشونت

۱- مرد

۲- زن

۲۸

X23

واکنش زن به خشونت

۱- خشونت مقابل

۲- تحمل کردن

۳- گریه کردن

۴- فرار از خانه

۵- شکایت دادن

۶- کمک خواستن

۷- مراجعه به مراکز مشاوره

۲۹

X24

میزان استفادة زنان از محصولات فرهنگی در فیلم‌ها

۱- کتاب

۲- روزنامه ومجله

۳- رادیو

۴- تلویزیون

۵- موسیقی

۶- ماهواره

۷- اینترنت

۳۰

X25

مهارت‌های زنان در فیلم‌ها

۱- رانندگی

۲- فیلم‌برداری و عكاسی

۳- موسیقی

۴- ورزش

۵- كامپیوتر

۶- زبان انگلیسی

۷- گلدوزی وبافندگنی

۸- شعر سرودن وقصه خواندن

۳۱

X26

طبقة اجتماعی زن در فیلم

۱- فقیر

۲- متوسط

۳-ثروتمند (مرفه)

۳۲

X27

موضوع دیالوگ‌های زنان در فیلم

۱- موضوعات شخصی و خانوادگی:بیان حالات شخصی فرد، ویژگی‌ها و زندگی فردی وخانوادگی مثل زندگی زناشویی، بچه‌داری، ویژگی‌های شوهر و غیره است.

۲- موضوعات اجتماعی: مربوط به كاركردن در بیرون از خانه، اشتغال و ارتباطات است.

۳- موضوعات سیاسی: انتقاد از وضع موجود، شركت در فعالیت‌های سیاسی، مشاجره با پلیس و غیره است.

۴- موضوعات اقتصادی: وضعیت قیمتها، گرانی، هزینة مسكن و زندگی و غیره می‌باشد.

۵- موضوعات علمی‌ـ‌آموزشی: دانشگاه، درس، سخنرانی و غیره است.

۶- موضوعات جنسی

۷- موضوعات دینی

۳۳

X28

مکان حضور زنان در فیلم‌ها

۱- داخل خانه

۲- بیرون از خانه

۳۴

X29

فعالیتهای زنان در فیلم

۱- فعالیتهای خانگی

۲- فعالیت تربیتی با فرزندان

۳- فعالیت سیاسی

۴- اجتماعی

۵- حرفه ای

۳۵

X30

شخصیت زن در فیلم

۱- شخصیت قوی و مستقل

۲- ضعیف و وابسته به مرد

۳- ضعیف و غیر وابسته

۳۶

X31

ارزشهای قانونی شخصیت زن

۱- تاكید بر پیروی از قانون در زندگی و عمل به آن

۲- قانون گریزی و تاکید بر قانون شکنی در گفتار و عمل

۳۷

X32

ارزشهای قانونی شخصیت مرد

۱- تاكید بر پیروی از قانون در زندگی و عمل به آن

۳۸

X33

ارزشهای مذهبی شخصیت زن

۱- تاكید بر مبانی مذهبی و اعتقادات دینی در گفتار وعمل

۲- بی توجهی به مبانی اعتقادات دینی در گفتار و عمل

۳۹

X34

ارزشهای مذهبی شخصیت مرد

۱- تاكید بر مبانی مذهبی و اعتقادات دینی در گفتار وعمل

۲- بی توجهی به مبانی اعتقادات دینی در گفتار و عمل

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

هدف از این پروپوزال ارزیابی مفاهیم و محتوای فیمنیستی در سینمای زنان فیلم ساز ایرانی می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رسانه

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

چکیده :
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را با كمك ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر كشیده شده و بررسیمضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را بررسی كند.
با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با ۱۳ تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند، وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
واژگان کلیدی :

سینما ایران Iranian cinema
جنبش زنان women’s movement

تحلیل محتوا Content analysis

کارگردان زن women film directors

مضامین فمینیستی feminist themes

مقدمه
در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران مسأله مشاركت‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ در جوامع‌ صنعتی‌ تلقی‌ می‌شود. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ مباحث‌ مهم‌ است‌. تلاش گسترده و بی وقفه ی زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. سینمای ایران که خود از عرصه های مهم وجدید در تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران است یکی از بارزترین عرصه های ورود هم مضامین زنانه وهم کنشگران زن ایرانی است.تا آنجا که بررسی های تاریخی نشان می دهد ؛ همانگونه که با ورود بازیگر زن ایرانی به سینما سرنوشتسینما با ماجراهای جدیدی رقم خورده است ، تاثیرات متقابل این دو بر یكدیگر نیز موجب روشن شدن و ثبت حقایقی در سینمای ایران شده است .
ورورد زن به عرصه سینما سرانجام حرکت و رشد ذهنی زنان را برای فیلم سازی به دنبال داشته است که با وجود دوره های مختلف ومتفاوت ؛ اگر چه خیلی طول کشیده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعیتی چشمگیر شکل گرفته است . از طرفی دیگر بالا رفتن سطح مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان ایرانی و راه یابی آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهایی برای احقاق حقوق زنان را درپی داشته که گاه رویکردی فمینیستی در برخی موارد فرهنگی همراه شده است. این رویکردی در حوزۀ سینما ودر حرفه فیلم سازی خود را بیشتر از عرصه های دیگر نشان داده است.
با این ترتیب می توان گفت شکل گیری گونه های از نگرش فمینیستی میان بخشی از زنان به علت دست نیافتن به همه حقوق خود از سوییدستمایه ای برای فیلم سازان زن شده است ؛و از سویی دیگر دامن زدن به این قضیه باعث طرح پدیده ی زنان فیلم ساز فمینیست در جامعه ایران و برجسته شدن اهمیت ونقش آنان گردیده است. این پژوهش برآن است که با تکیه بر مفهوم ارتباطی سینما به عنوان یک رسانه ی مهم و سیر تحوّل نگرش های زنان به عنوان عامل مؤثر هویت یابی آنان در ایران، مضامین فمینیستی را در قالب فیلم های زنان فیلم ساز ایرانی ،بررسی كند.
۱-۲- تعریف مسأله
با مطالعه وطبقه بندی دیدگاه های نو درباره ی نظریه هایی زن و سینما و نیز با مروری بر تاریخ سینمای ایران وچگونگی حضور زنان در آن و در آن دسته از فیلم هایی که به کارگردانی زنان فیلم ساز ایرانی تهیه شده اند، می توان رابطه ی میان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و نگرش فمینیستی فیلم سازان زن را در هر مقطع تاریخی از طریق نحوه حضور زن ایرانی و مضامین فمینیستی در فیلم ها پی گرفت. بر این اساس مسأله اصلی این تحقیق چگونگی بازتاب تحولات اجتماعی زنان ونگرش هایی مربوط به آن در فیلم های ساخته شده پس از انقلاب اسلامی (۱۳۸۸-۱۳۵۷)توسط زنان است.روشن است که هر فیلمی که با موضوع زن یا درباره زنان یا بوسیله زنان ساخته می‌‌شود یک فیلم فمینیستی نیست ،چنانکه در ایران فیلم‌هاییهست که اگرچه درمورد یا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فیلم‌های غیرزنانه مشمول نقدهای فیمنیستی قرار می‌گیرند که زنان را از چشم اندازی مردانه دیده اند و تصویر در آورده اند و در عین حال تفسیر کرده اند.
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
بر اساس آنچه به عنوان مسأله،زمینه وچارچوب نظری تحقیق در این فصل آمد می توان مهمترین پرسش های تحقیق را در شمار مسایل ذیل دانست:

۱٫ سینمای زنان ایرانی چه مراحلی را پشت سر گذاشته است ؟

۲٫ مظاهر یا نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی چیست؟

۳٫ مضامینی که زنان فیلم ساز ایرانی به آنها پرداخته اند چه ویژگیهای دارند؟

۴٫ آیا بین دیدگاههای زنان فیلمساز ایرانی و دیدگاه های رایج در نظریات فمینیستی تفاوتی وجود دارد ؟

۵٫ آیا خواسته های سیاسی واجتماعی زنان در سینمای زنان فیلمساز ایرانی مطرح شده است یا خیر؟

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف مسأله
۱-۳- زمینه نظری
۱-۴- زمینه های عملی
۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۶-اهداف تحقیق
۱-۷- چهارچوب نظری تحقیق
۱-۸- پرسش ها و فرضیه های تحقیق
۱-۹-جامعه آماری و روش تحقیق ۶
فصل سوّم : روش تحقیق و تعریف متغیرها
یکم: روش تحقیق
۳-۱- پژوهش اسنادی
۳-۲ – مصاحبه
۳-۳- تحلیل محتوا
دوّم : تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

هدف از این مبانی نظری ارزیابی مفاهیم و محتوای فیمنیستی در سینمای زنان فیلم ساز ایرانی می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودمبانی نظریپایان نامه کارشناسی ارشدرشته رسانه

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

چکیده :
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را با كمك ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر كشیده شده و بررسیمضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را بررسی كند.
با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با ۱۳ تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند، وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
واژگان کلیدی :

سینما ایران Iranian cinema
جنبش زنان women’s movement

تحلیل محتوا Content analysis

کارگردان زن women film directors

مضامین فمینیستی feminist themes

مقدمه
در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران مسأله مشاركت‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ در جوامع‌ صنعتی‌ تلقی‌ می‌شود. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ مباحث‌ مهم‌ است‌. تلاش گسترده و بی وقفه ی زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. سینمای ایران که خود از عرصه های مهم وجدید در تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران است یکی از بارزترین عرصه های ورود هم مضامین زنانه وهم کنشگران زن ایرانی است.تا آنجا که بررسی های تاریخی نشان می دهد ؛ همانگونه که با ورود بازیگر زن ایرانی به سینما سرنوشتسینما با ماجراهای جدیدی رقم خورده است ، تاثیرات متقابل این دو بر یكدیگر نیز موجب روشن شدن و ثبت حقایقی در سینمای ایران شده است .
ورورد زن به عرصه سینما سرانجام حرکت و رشد ذهنی زنان را برای فیلم سازی به دنبال داشته است که با وجود دوره های مختلف ومتفاوت ؛ اگر چه خیلی طول کشیده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعیتی چشمگیر شکل گرفته است . از طرفی دیگر بالا رفتن سطح مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان ایرانی و راه یابی آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهایی برای احقاق حقوق زنان را درپی داشته که گاه رویکردی فمینیستی در برخی موارد فرهنگی همراه شده است. این رویکردی در حوزۀ سینما ودر حرفه فیلم سازی خود را بیشتر از عرصه های دیگر نشان داده است.
با این ترتیب می توان گفت شکل گیری گونه های از نگرش فمینیستی میان بخشی از زنان به علت دست نیافتن به همه حقوق خود از سوییدستمایه ای برای فیلم سازان زن شده است ؛و از سویی دیگر دامن زدن به این قضیه باعث طرح پدیده ی زنان فیلم ساز فمینیست در جامعه ایران و برجسته شدن اهمیت ونقش آنان گردیده است. این پژوهش برآن است که با تکیه بر مفهوم ارتباطی سینما به عنوان یک رسانه ی مهم و سیر تحوّل نگرش های زنان به عنوان عامل مؤثر هویت یابی آنان در ایران، مضامین فمینیستی را در قالب فیلم های زنان فیلم ساز ایرانی ،بررسی كند.
۱-۲- تعریف مسأله
با مطالعه وطبقه بندی دیدگاه های نو درباره ی نظریه هایی زن و سینما و نیز با مروری بر تاریخ سینمای ایران وچگونگی حضور زنان در آن و در آن دسته از فیلم هایی که به کارگردانی زنان فیلم ساز ایرانی تهیه شده اند، می توان رابطه ی میان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و نگرش فمینیستی فیلم سازان زن را در هر مقطع تاریخی از طریق نحوه حضور زن ایرانی و مضامین فمینیستی در فیلم ها پی گرفت. بر این اساس مسأله اصلی این تحقیق چگونگی بازتاب تحولات اجتماعی زنان ونگرش هایی مربوط به آن در فیلم های ساخته شده پس از انقلاب اسلامی (۱۳۸۸-۱۳۵۷)توسط زنان است.روشن است که هر فیلمی که با موضوع زن یا درباره زنان یا بوسیله زنان ساخته می‌‌شود یک فیلم فمینیستی نیست ،چنانکه در ایران فیلم‌هاییهست که اگرچه درمورد یا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فیلم‌های غیرزنانه مشمول نقدهای فیمنیستی قرار می‌گیرند که زنان را از چشم اندازی مردانه دیده اند و تصویر در آورده اند و در عین حال تفسیر کرده اند.
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
بر اساس آنچه به عنوان مسأله،زمینه وچارچوب نظری تحقیق در این فصل آمد می توان مهمترین پرسش های تحقیق را در شمار مسایل ذیل دانست:

۱٫ سینمای زنان ایرانی چه مراحلی را پشت سر گذاشته است ؟

۲٫ مظاهر یا نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی چیست؟

۳٫ مضامینی که زنان فیلم ساز ایرانی به آنها پرداخته اند چه ویژگیهای دارند؟

۴٫ آیا بین دیدگاههای زنان فیلمساز ایرانی و دیدگاه های رایج در نظریات فمینیستی تفاوتی وجود دارد ؟

۵٫ آیا خواسته های سیاسی واجتماعی زنان در سینمای زنان فیلمساز ایرانی مطرح شده است یا خیر؟

فهرست مطالب
فصل دوم :مبانی نظری

بخش اول :فمینیسم و تحولات مفهومی آن

۲-۱-۱- مفهوم فمینیسم
۲-۱-۲- سیر تحوّل فمینیسم

۲-۱-۳- گرایش های فمینیستی در دوران معاصر

۲-۱-۴- فمینیسم اسلامی
جمع بندی و نتجه گیری

بخش دوّم :جنبش زنان و فمینیسم در ایران

۲-۲-۱- شکل گیری جنبش زنان در ایران

زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوی اول و دوّم
انقلاب اسلامی و مبارزات زنان

حقوق زنان و فمینیسم در ایران

بخش سوّم: سینما، ارتباطات و نظریه های فمینیستی فیلم

۲-۳-۱- فلسفه ارتباطی سینما
۲-۳-۲-زنانه شدن هنر
۲-۳-۳- نظریه های فمینیستی فیلم

تئوری فمینیستی فیلم

فیلم و نقش های جنسیتی
۲-۳-۴- فمینیسم و نظریه های ارتباطی
نظریه کلیشه سازی
نظریه بازنمایی
رسانه ها و اجتماعی شدن
گفتمان پدر سالاری بازنمای جنسیت
فنای نمادین زنان

بخش چهارم: سینمای ایران

۲-۴-۱- شکل گیری سینما در ایران
۲-۴-۲-تحولات سینمای ایران و حضور زن
زن تماشاگر
زن به مثابه بازیگر
زن در سینما در دهه های چهل و پنجاه
تغییرات جدید اجتماعی و سینمای متأخر ایران
سینما و انقلاب اسلامی
اصلاحات و کم شدن رنگ نظارت

۲-۴-۲- سینماگری پس از انقلاب و زنان ایرانی

زن و سینما از حذف تا حضور
زن، جامعه و سیاست
پخش پنجم: پیشنه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق
پیشنه تحقیق
یکم: پژوهش های ایرانی
دوّم: پژوهش های خارجی
۲-۵-۲- چارچوب نظری/ مفهومی تحقیق
۲-۵-۳- سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

هدف از این پایان نامه ارزیابی مفاهیم و محتوای فیمنیستی در سینمای زنان فیلم ساز ایرانی می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۳۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشدرشته رسانه

ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی

چکیده :
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را با كمك ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر كشیده شده و بررسیمضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را بررسی كند.
با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با ۱۳ تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند، وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
واژگان کلیدی :

سینما ایران Iranian cinema
جنبش زنان women’s movement

تحلیل محتوا Content analysis

کارگردان زن women film directors

مضامین فمینیستی feminist themes

مقدمه
در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران مسأله مشاركت‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ در جوامع‌ صنعتی‌ تلقی‌ می‌شود. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ مباحث‌ مهم‌ است‌. تلاش گسترده و بی وقفه ی زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. سینمای ایران که خود از عرصه های مهم وجدید در تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران است یکی از بارزترین عرصه های ورود هم مضامین زنانه وهم کنشگران زن ایرانی است.تا آنجا که بررسی های تاریخی نشان می دهد ؛ همانگونه که با ورود بازیگر زن ایرانی به سینما سرنوشتسینما با ماجراهای جدیدی رقم خورده است ، تاثیرات متقابل این دو بر یكدیگر نیز موجب روشن شدن و ثبت حقایقی در سینمای ایران شده است .
ورورد زن به عرصه سینما سرانجام حرکت و رشد ذهنی زنان را برای فیلم سازی به دنبال داشته است که با وجود دوره های مختلف ومتفاوت ؛ اگر چه خیلی طول کشیده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعیتی چشمگیر شکل گرفته است . از طرفی دیگر بالا رفتن سطح مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان ایرانی و راه یابی آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهایی برای احقاق حقوق زنان را درپی داشته که گاه رویکردی فمینیستی در برخی موارد فرهنگی همراه شده است. این رویکردی در حوزۀ سینما ودر حرفه فیلم سازی خود را بیشتر از عرصه های دیگر نشان داده است.
با این ترتیب می توان گفت شکل گیری گونه های از نگرش فمینیستی میان بخشی از زنان به علت دست نیافتن به همه حقوق خود از سوییدستمایه ای برای فیلم سازان زن شده است ؛و از سویی دیگر دامن زدن به این قضیه باعث طرح پدیده ی زنان فیلم ساز فمینیست در جامعه ایران و برجسته شدن اهمیت ونقش آنان گردیده است. این پژوهش برآن است که با تکیه بر مفهوم ارتباطی سینما به عنوان یک رسانه ی مهم و سیر تحوّل نگرش های زنان به عنوان عامل مؤثر هویت یابی آنان در ایران، مضامین فمینیستی را در قالب فیلم های زنان فیلم ساز ایرانی ،بررسی كند.
۱-۲- تعریف مسأله
با مطالعه وطبقه بندی دیدگاه های نو درباره ی نظریه هایی زن و سینما و نیز با مروری بر تاریخ سینمای ایران وچگونگی حضور زنان در آن و در آن دسته از فیلم هایی که به کارگردانی زنان فیلم ساز ایرانی تهیه شده اند، می توان رابطه ی میان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و نگرش فمینیستی فیلم سازان زن را در هر مقطع تاریخی از طریق نحوه حضور زن ایرانی و مضامین فمینیستی در فیلم ها پی گرفت. بر این اساس مسأله اصلی این تحقیق چگونگی بازتاب تحولات اجتماعی زنان ونگرش هایی مربوط به آن در فیلم های ساخته شده پس از انقلاب اسلامی (۱۳۸۸-۱۳۵۷)توسط زنان است.روشن است که هر فیلمی که با موضوع زن یا درباره زنان یا بوسیله زنان ساخته می‌‌شود یک فیلم فمینیستی نیست ،چنانکه در ایران فیلم‌هاییهست که اگرچه درمورد یا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فیلم‌های غیرزنانه مشمول نقدهای فیمنیستی قرار می‌گیرند که زنان را از چشم اندازی مردانه دیده اند و تصویر در آورده اند و در عین حال تفسیر کرده اند.
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
بر اساس آنچه به عنوان مسأله،زمینه وچارچوب نظری تحقیق در این فصل آمد می توان مهمترین پرسش های تحقیق را در شمار مسایل ذیل دانست:

۱٫ سینمای زنان ایرانی چه مراحلی را پشت سر گذاشته است ؟

۲٫ مظاهر یا نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی چیست؟

۳٫ مضامینی که زنان فیلم ساز ایرانی به آنها پرداخته اند چه ویژگیهای دارند؟

۴٫ آیا بین دیدگاههای زنان فیلمساز ایرانی و دیدگاه های رایج در نظریات فمینیستی تفاوتی وجود دارد ؟

۵٫ آیا خواسته های سیاسی واجتماعی زنان در سینمای زنان فیلمساز ایرانی مطرح شده است یا خیر؟

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف مسأله
۱-۳- زمینه نظری
۱-۴- زمینه های عملی
۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۶-اهداف تحقیق
۱-۷- چهارچوب نظری تحقیق
۱-۸- پرسش ها و فرضیه های تحقیق
۱-۹-جامعه آماری و روش تحقیق ۶
فصل دوم :مبانی نظری

بخش اول :فمینیسم و تحولات مفهومی آن

۲-۱-۱- مفهوم فمینیسم
۲-۱-۲- سیر تحوّل فمینیسم

۲-۱-۳- گرایش های فمینیستی در دوران معاصر

۲-۱-۴- فمینیسم اسلامی
جمع بندی و نتجه گیری

بخش دوّم :جنبش زنان و فمینیسم در ایران

۲-۲-۱- شکل گیری جنبش زنان در ایران

زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوی اول و دوّم
انقلاب اسلامی و مبارزات زنان

حقوق زنان و فمینیسم در ایران

بخش سوّم: سینما، ارتباطات و نظریه های فمینیستی فیلم

۲-۳-۱- فلسفه ارتباطی سینما
۲-۳-۲-زنانه شدن هنر
۲-۳-۳- نظریه های فمینیستی فیلم

تئوری فمینیستی فیلم

فیلم و نقش های جنسیتی
۲-۳-۴- فمینیسم و نظریه های ارتباطی
نظریه کلیشه سازی
نظریه بازنمایی
رسانه ها و اجتماعی شدن
گفتمان پدر سالاری بازنمای جنسیت
فنای نمادین زنان

بخش چهارم: سینمای ایران

۲-۴-۱- شکل گیری سینما در ایران
۲-۴-۲-تحولات سینمای ایران و حضور زن
زن تماشاگر
زن به مثابه بازیگر
زن در سینما در دهه های چهل و پنجاه
تغییرات جدید اجتماعی و سینمای متأخر ایران
سینما و انقلاب اسلامی
اصلاحات و کم شدن رنگ نظارت

۲-۴-۲- سینماگری پس از انقلاب و زنان ایرانی

زن و سینما از حذف تا حضور
زن، جامعه و سیاست
پخش پنجم: پیشنه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق
پیشنه تحقیق
یکم: پژوهش های ایرانی
دوّم: پژوهش های خارجی
۲-۵-۲- چارچوب نظری/ مفهومی تحقیق
۲-۵-۳- سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق
فصل سوّم : روش تحقیق و تعریف متغیرها
یکم: روش تحقیق
۳-۱- پژوهش اسنادی
۳-۲ – مصاحبه
۳-۳- تحلیل محتوا
دوّم : تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
بخش یکم: تحوّل مشارکت زنان ایرانی و شکل گیری سینما
۴-۱-۱- تحول مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در ایران
۴-۱-۲- سینمای زنان در ایران
سینما و فمینیسم درایران
ظهور زنان کارگردان در سینمای ایران
تابو، محدودیت ها و سانسور

۴-۱-۳- نگاه زن کارگردان ایرانی به موضوعات زنان و فمینیسم

بخش دوّم : تحلیل محتوای فیلم ها
۴-۲-۱- معرفی فیلم های کارگردانان زن
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فیلم ها
بخش یکم: توصیف یافته ها
بخش دوّم: تحلیل یافته ها
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
۵-۱- چکیده ی مباحث
۵-۲- پاسخ به سؤال ها و فرضیه های تحقیق
۵-۳- تنگناهای تحقیق و پیشنهادها
فهرست مآخذ
ضمیمه (دستور العمل کد گذاری مضامین فمینیستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی)
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

هدف از این مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشدرسانه

ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

۱-۱- طرح مسئله
تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی رسانه جدیدی اختراع می‌شود عده‌ای فکر می‌کنند که رسان ه های قدیمی از بین می‌روند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسان ه های قدیمی به اشکال مختلف استفاده می‌شود. چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسان ه های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر است چرا که افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه ها منجر می‌شود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی‌هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت به گذشته مشخص می‌شوند.
یک ملاک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه‌ای، بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب بوجود می‌آورد واین، زمانی حاصل می‌شود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسان ه ها باشد. در حال حاضر حدود ۶۰ ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. دلایل این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع است در این پژو هش، رسانه رادیو بررسی می-شود و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار است به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می شود. خلاقیت فرایندی است كه بوسیله آن چیزی مثل فكر،‌ایده یا یك شی جدید تولید شودخلاقیت شیوه‌ای از تفكراست كه اید ه های جدید را بوجود می‌آورد (كینگ واندرسون، ۱۳۸۶،ص۱۷) .
در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک د هه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحب ه های مقدماتی با افراد کارشناس، مشخص شد که خلاقیت عنصر مهم، تاثیر گذاری در رادیو است و یکی از عوامل مؤثر بر افت مخاطبان رادیو موضوع کیفیت برنام ه های رادیو است که دچار روزمرگی، تکرار و اصول کلیشه‌ای شده است. خلاقیت عنصربا اهمییتی در این میان است. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که ابعاد و مؤلف ه های برنامه‌سازی خلاق کدامند و همچنین چه عواملی باعث افزایش یا کاهش خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو می‌شود؟
کلمات کلیدی:

رسانه

خلاقیت در رادیو
شناخت ابعاد خلاقیت
اصول برنامه سازی خلاق

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به اهمیتی که رسانه ها در زندگی افراد دارند هر‌گونه پژوهشی که بتواند جایگاه رادیو را در زندگی مردم پر‌رنگ سازد، دارای اهمیت است. ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این تحقیق در ‌درجه اول سعی دارد، دانش نظری موضوع و جنب ه های جدید برنامه سازی خلاق در رسانه رادیو راشناسایی کند. در بحث برنامه سازی خلاق متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درباره برنامه سازی خلاق وجود دارد و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و در درجه دوم این تحقیق اصول و مولفه هایی را مشخص می‌کند که چنانچه در برنامه‌سازی رادیو به کار برده شود؛ می‌تواند باعث افزایش جذب مخاطب، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های ایستگاه رادیوی مورد نظر شود.
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات و طرح تحقیق ۳
۱-۱- طرح مسئله ۴
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۶
۴-۱- سؤال اصلی تحقیق ۶
۶-۱- تعریف مفاهیم ۶
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق ۸
۱-۲- تحقیقات پیشین ۸
۲-۲- نظریه های مربوط به موضوع تحقیق ۹
۱-۲-۲- اهمیت ارتباطات جمعی ۹
د- قابل رویت بودن آثار پیام ۱۰
هـ- ارتباط سطحی و ناپایدار ۱۱
۲- نهادی بودن ارتباطات جمعی ۱۳
۳- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی ۱۴
۲-۲-۲ وسایل ارتباط جمعی ۱۶
۳-۲-۲- رادیو ۱۷
۴-۲-۲- تعریف و تاریخچه مخاطب ۲۳
۵-۲-۲- مخاطب و تحول‌های آن ۲۴
۶-۲-۲- نظری ه های مخاطب ۲۵
۷-۲-۲- فعالیت مخاطب(فعال و منفعل) ۲۶
۸-۲-۲- مخاطب رادیو ۲۸

۱-۸-۲-۲- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران ۳۰

رویکرد مصلحت گرا ۳۱
رویکرد نیاز محور ۳۱
رویکرد نیاز مصلحت ۳۲
ب) رادیوهای اختصاصی ۳۳
ج) رادیوهای تخصصی ۳۳
۴-۹-۲-۲- معایب رادیو ۳۴
۶-۹-۲-۲- برنامه ۳۶
۱- ۶-۹-۲-۲- برنامه زنده ۳۶
۲-۶-۹-۲-۲- برنامه ترکیبی ۳۶
۹-۹-۲-۲- تکنیک‌های ساخت برنامه با مواد زیر امکان پذیر است: ۳۷
۱۰-۹-۲-۲- قالبهای رایج در ایران ۳۷
۱۰-۲-۲- تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت ۳۸
۱۱-۲-۲- خاستگاه خلاقیت ۴۰

۱۲- ۲- ۲- مفهوم شناسی خلاقیت ۴۲

۱۳- ۲- ۲- فراگرد خلاقیت ۴۵
۲- افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله ۴۷
۳- مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم ۴۷
۴- ایجاد سلاست فکر ۴۸
۵- استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله ۴۸
۶- درخشش ناگهانی یک فکر ۴۹
۱-۱۴-۲-۲- انواع خلاقیت ۵۱
۱۵- ۲- ۲- ویژگیهای افراد اخلاق ۵۳
عدهای دیگر ویژگیهای افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی کردهاند: ۵۳
۱۶- ۲- ۲- دیدگا ه ها در مورد افراد خلاق ۵۶
۱۷-۲-۲- دیدگا ه های مختلف درباره خلاقیت ۵۷
۲-۱۷-۲-۲- خلاقیت از دیدگاه سازمانی ۵۸
۱۸- ۲- ۲- نظری ه های خلاقیت ۶۰
نظریه های فلسفی خلاقیت ۶۰
۱-۱۸-۲-۲- نظری ه های علمی خلاقیت ۶۲
۲-۱۸-۲-۲- دیدگاه روانشناختی اجتماعی ۶۳
۳-۱۸-۲-۲- دیدگاه عصب شناختی ۶۴
۱۹- ۲- ۲- سازمان چیست؟ ۶۷

عوامل اصلی ساختاری در سازمانهای رسانه ای ۶۸

۲۰- ۲- ۲- خلاقیت سازمانی در سازمانها ۷۰

۱-۲۰-۲-۲- عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی: ۷۲

۲-۲۰-۲-۲- ساختار خلاق ۷۴
جدول مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی ۷۵
۳-۲۰-۲-۲- فرهنگ سازمانی خلاق ۷۷
۴-۲۰-۲-۲- محیط خلاق ۷۷
سبک مدیریت مناسب ۸۰

۲۱- ۲- ۲- عوامل موثر بر خلاقیت: ۸۱

۱- عوامل فردی: ۸۲
۲- عوامل محیطی: ۸۳
۳- عوامل گروهی: ۸۳
۴- عوامل سازمانی: ۸۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

هف از این پایان نامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۵۴۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۰۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرسانه

ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

۱-۱- طرح مسئله
تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی رسانه جدیدی اختراع می‌شود عده‌ای فکر می‌کنند که رسان ه های قدیمی از بین می‌روند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسان ه های قدیمی به اشکال مختلف استفاده می‌شود. چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسان ه های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر است چرا که افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه ها منجر می‌شود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی‌هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت به گذشته مشخص می‌شوند.
یک ملاک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه‌ای، بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب بوجود می‌آورد واین، زمانی حاصل می‌شود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسان ه ها باشد. در حال حاضر حدود ۶۰ ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. دلایل این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع است در این پژو هش، رسانه رادیو بررسی می-شود و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار است به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می شود. خلاقیت فرایندی است كه بوسیله آن چیزی مثل فكر،‌ایده یا یك شی جدید تولید شودخلاقیت شیوه‌ای از تفكراست كه اید ه های جدید را بوجود می‌آورد (كینگ واندرسون، ۱۳۸۶،ص۱۷) .
در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک د هه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحب ه های مقدماتی با افراد کارشناس، مشخص شد که خلاقیت عنصر مهم، تاثیر گذاری در رادیو است و یکی از عوامل مؤثر بر افت مخاطبان رادیو موضوع کیفیت برنام ه های رادیو است که دچار روزمرگی، تکرار و اصول کلیشه‌ای شده است. خلاقیت عنصربا اهمییتی در این میان است. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که ابعاد و مؤلف ه های برنامه‌سازی خلاق کدامند و همچنین چه عواملی باعث افزایش یا کاهش خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو می‌شود؟
کلمات کلیدی:

رسانه

خلاقیت در رادیو
شناخت ابعاد خلاقیت
اصول برنامه سازی خلاق

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به اهمیتی که رسانه ها در زندگی افراد دارند هر‌گونه پژوهشی که بتواند جایگاه رادیو را در زندگی مردم پر‌رنگ سازد، دارای اهمیت است. ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این تحقیق در ‌درجه اول سعی دارد، دانش نظری موضوع و جنب ه های جدید برنامه سازی خلاق در رسانه رادیو راشناسایی کند. در بحث برنامه سازی خلاق متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درباره برنامه سازی خلاق وجود دارد و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و در درجه دوم این تحقیق اصول و مولفه هایی را مشخص می‌کند که چنانچه در برنامه‌سازی رادیو به کار برده شود؛ می‌تواند باعث افزایش جذب مخاطب، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های ایستگاه رادیوی مورد نظر شود.
فهرست مطالب
توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن ۱
فصل اول:كلیات و طرح تحقیق ۳
۱-۱- طرح مسئله ۴
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۶
۴-۱- سؤال اصلی تحقیق ۶
۶-۱- تعریف مفاهیم ۶
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق ۸
۱-۲- تحقیقات پیشین ۸
۲-۲- نظریه های مربوط به موضوع تحقیق ۹
۱-۲-۲- اهمیت ارتباطات جمعی ۹
د- قابل رویت بودن آثار پیام ۱۰
هـ- ارتباط سطحی و ناپایدار ۱۱
۲- نهادی بودن ارتباطات جمعی ۱۳
۳- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی ۱۴
۲-۲-۲ وسایل ارتباط جمعی ۱۶
۳-۲-۲- رادیو ۱۷
۴-۲-۲- تعریف و تاریخچه مخاطب ۲۳
۵-۲-۲- مخاطب و تحول‌های آن ۲۴
۶-۲-۲- نظری ه های مخاطب ۲۵
۷-۲-۲- فعالیت مخاطب(فعال و منفعل) ۲۶
۸-۲-۲- مخاطب رادیو ۲۸

۱-۸-۲-۲- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران ۳۰

رویکرد مصلحت گرا ۳۱
رویکرد نیاز محور ۳۱
رویکرد نیاز مصلحت ۳۲
ب) رادیوهای اختصاصی ۳۳
ج) رادیوهای تخصصی ۳۳
۴-۹-۲-۲- معایب رادیو ۳۴
۶-۹-۲-۲- برنامه ۳۶
۱- ۶-۹-۲-۲- برنامه زنده ۳۶
۲-۶-۹-۲-۲- برنامه ترکیبی ۳۶
۹-۹-۲-۲- تکنیک‌های ساخت برنامه با مواد زیر امکان پذیر است: ۳۷
۱۰-۹-۲-۲- قالبهای رایج در ایران ۳۷
۱۰-۲-۲- تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت ۳۸
۱۱-۲-۲- خاستگاه خلاقیت ۴۰

۱۲- ۲- ۲- مفهوم شناسی خلاقیت ۴۲

۱۳- ۲- ۲- فراگرد خلاقیت ۴۵
۲- افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله ۴۷
۳- مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم ۴۷
۴- ایجاد سلاست فکر ۴۸
۵- استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله ۴۸
۶- درخشش ناگهانی یک فکر ۴۹
۱-۱۴-۲-۲- انواع خلاقیت ۵۱
۱۵- ۲- ۲- ویژگیهای افراد اخلاق ۵۳
عدهای دیگر ویژگیهای افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی کردهاند: ۵۳
۱۶- ۲- ۲- دیدگا ه ها در مورد افراد خلاق ۵۶
۱۷-۲-۲- دیدگا ه های مختلف درباره خلاقیت ۵۷
۲-۱۷-۲-۲- خلاقیت از دیدگاه سازمانی ۵۸
۱۸- ۲- ۲- نظری ه های خلاقیت ۶۰
نظریه های فلسفی خلاقیت ۶۰
۱-۱۸-۲-۲- نظری ه های علمی خلاقیت ۶۲
۲-۱۸-۲-۲- دیدگاه روانشناختی اجتماعی ۶۳
۳-۱۸-۲-۲- دیدگاه عصب شناختی ۶۴
۱۹- ۲- ۲- سازمان چیست؟ ۶۷

عوامل اصلی ساختاری در سازمانهای رسانه ای ۶۸

۲۰- ۲- ۲- خلاقیت سازمانی در سازمانها ۷۰

۱-۲۰-۲-۲- عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی: ۷۲

۲-۲۰-۲-۲- ساختار خلاق ۷۴
جدول مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی ۷۵
۳-۲۰-۲-۲- فرهنگ سازمانی خلاق ۷۷
۴-۲۰-۲-۲- محیط خلاق ۷۷
سبک مدیریت مناسب ۸۰

۲۱- ۲- ۲- عوامل موثر بر خلاقیت: ۸۱

۱- عوامل فردی: ۸۲
۲- عوامل محیطی: ۸۳
۳- عوامل گروهی: ۸۳
۴- عوامل سازمانی: ۸۴
فصل سوم روش تحقیق ۹۱
مقدمه ۹۱
۱-۳- روش بررسی ۹۲
۱-۱-۳-روش اسنادی یا كتابخانهای ۹۲
۲-۱-۳- روش پیمایشی ۹۲
۲-۳- جامعه آماری ۹۲
واحد و سطح تحلیل: ۹۳
۳-۳- روش نمونه‌گیری ۹۳
۵-۳- پایایی و اعتبار تحقیق ۹۴
۶-۳- تکنیك گردآوری اطلاعات ۹۵
فصل چهارم یافته های تحقیق ۹۶
مولفه های سطح سازمانی: ۹۹
جدول شماره ۳- ۴ بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در رابطه بامولفه های تاثیرگذار ۱۰۱
مولفه های تاثیر گذار: ۱۰۱
جدول شماره ۶- ۴ بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ۱۰۷
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۵۴
۱-۵- نتایج ۱۵۵
۲-۵- پیشنهادها ۱۶۵
فهرست منابع و مأخذ: ‏ 166
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن

هدف از این پایان نامه رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۸۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشتهرسانه

رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن

مقدمه
جهان معاصر، جهان جنگ رسانه‌هایی‌ست كه به مددِ فن‌آوری‌های افسانه‌ای و موقعیت ویژه‌ی خود بیشتر از هر عامل دیگری در هدایت توده‌های مردمی نقش ایفا می‌كنند.رسانه‌های دیداری و شنیداری از چنان قابلیتی برخوردارند كه می‌توانند در كوتاه مدت با برنامه‌سازی‌ها، فضاسازی‌ها، تبلیغات و راهكارهای ویژه‌ی خود معادلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را متحول كنند.عصر امروز را عصر سلطه ارتباطات می‌نامند، چرا كه رسالت اطلاع‏رسانی در مورد همه مسائل جهان، بر دوش رسانه‏های جمعی است. امروزه رسانه‌ها با گسترش مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند، به طوری كه می‌توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه‌ای شده نام گذاشت.
افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی دربخش‌های مختلف زندگی بشری سبب شده است ازتوان بالای ‏رسانه در تحولات گوناگون استفاده شود ونقش رسانه‌ها درآگاهی، هموار‌سازی وگسترش بحران‌ها برجسته ‏گردد. به بیان دیگر، رسانه‌ها همان گونه که در تضعیف پایه های امنیتی مؤثرند، می توانند در ایجاد وتحکیم ‏آن نیز سهم فراوانی داشته باشند. همچنین نباید از یاد برد که تلاش‌های مربوط به استفاده از تكنولوژی ‏ارتباطی در فرایند توسعه ابتدا با استفاده از رادیو آغاز شد. هنوز این رسانه ارزان و با انعطاف بیشتر از سایر ‏رسانه‌ها در پروژه‌های توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و تقریباً سه چهارم سكنه كشورهای در حال توسعه از ‏رادیو استفاده می‌كنند. ‏
تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی رسانه جدیدی اختراع می‌شود عده‌ای فکر می‌کنند که رسان ه های قدیمی از بین می‌روند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسان ه های قدیمی به اشکال مختلف استفاده می‌شود. چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسان ه های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر است چرا که افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه ها منجر می‌شود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی‌هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت به گذشته مشخص می‌شوند.
یک ملاک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه‌ای، بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب بوجود می‌آورد واین، زمانی حاصل می‌شود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسان ه ها باشد. در حال حاضر حدود ۶۰ ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. دلایل این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع است در این پژو هش، رسانه رادیو بررسی می-شود و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار است به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می شود. خلاقیت فرایندی است كه بوسیله آن چیزی مثل فكر،‌ایده یا یك شی جدید تولید شودخلاقیت شیوه‌ای از تفكراست كه اید ه های جدید را بوجود می‌آورد (كینگ واندرسون، ۱۳۸۶،ص۱۷) .

کلمات کلیدی:

رسانه

خلاقیت در رادیو
شناخت ابعاد خلاقیت
اصول برنامه سازی خلاق

فهرست مطالب
۱-۲- تحقیقات پیشین ۸
۲-۲- نظریه های مربوط به موضوع تحقیق ۹

۱-۲-۲- اهمیت ارتباطات جمعی ۹

د- قابل رویت بودن آثار پیام ۱۰
هـ- ارتباط سطحی و ناپایدار ۱۱
۲- نهادی بودن ارتباطات جمعی ۱۳
۳- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی ۱۴
۲-۲-۲ وسایل ارتباط جمعی ۱۶
۳-۲-۲- رادیو ۱۷

۴-۲-۲- تعریف و تاریخچه مخاطب ۲۳

۵-۲-۲- مخاطب و تحول‌های آن ۲۴
۶-۲-۲- نظری ه های مخاطب ۲۵
۷-۲-۲- فعالیت مخاطب(فعال و منفعل) ۲۶
۸-۲-۲- مخاطب رادیو ۲۸

۱-۸-۲-۲- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران ۳۰

رویکرد مصلحت گرا ۳۱
رویکرد نیاز محور ۳۱
رویکرد نیاز مصلحت ۳۲
ب) رادیوهای اختصاصی ۳۳
ج) رادیوهای تخصصی ۳۳
۴-۹-۲-۲- معایب رادیو ۳۴
۶-۹-۲-۲- برنامه ۳۶
۱- ۶-۹-۲-۲- برنامه زنده ۳۶
۲-۶-۹-۲-۲- برنامه ترکیبی ۳۶

۹-۹-۲-۲- تکنیک‌های ساخت برنامه با مواد زیر امکان پذیر است: ۳۷

۱۰-۹-۲-۲- قالبهای رایج در ایران ۳۷
۱۰-۲-۲- تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت ۳۸
۱۱-۲-۲- خاستگاه خلاقیت ۴۰

۱۲- ۲- ۲- مفهوم شناسی خلاقیت ۴۲

۱۳- ۲- ۲- فراگرد خلاقیت ۴۵
۲- افزایش حساسیت افراد نسبت به مسأله ۴۷
۳- مهیا ساختن شرایط خلاقیت از طریق فراهم ساختن مواد خام لازم ۴۷
۴- ایجاد سلاست فکر ۴۸
۵- استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله ۴۸
۶- درخشش ناگهانی یک فکر ۴۹
۱-۱۴-۲-۲- انواع خلاقیت ۵۱
۱۵- ۲- ۲- ویژگیهای افراد اخلاق ۵۳
عدهای دیگر ویژگیهای افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی کردهاند: ۵۳
۱۶- ۲- ۲- دیدگا ه ها در مورد افراد خلاق ۵۶
۱۷-۲-۲- دیدگا ه های مختلف درباره خلاقیت ۵۷
۲-۱۷-۲-۲- خلاقیت از دیدگاه سازمانی ۵۸
۱۸- ۲- ۲- نظری ه های خلاقیت ۶۰
نظریه های فلسفی خلاقیت ۶۰
۱-۱۸-۲-۲- نظری ه های علمی خلاقیت ۶۲
۲-۱۸-۲-۲- دیدگاه روانشناختی اجتماعی ۶۳
۳-۱۸-۲-۲- دیدگاه عصب شناختی ۶۴
۱۹- ۲- ۲- سازمان چیست؟ ۶۷

عوامل اصلی ساختاری در سازمانهای رسانه ای ۶۸

۲۰- ۲- ۲- خلاقیت سازمانی در سازمانها ۷۰

۱-۲۰-۲-۲- عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت سازمانی: ۷۲

۲-۲۰-۲-۲- ساختار خلاق ۷۴
جدول مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی ۷۵
۳-۲۰-۲-۲- فرهنگ سازمانی خلاق ۷۷
۴-۲۰-۲-۲- محیط خلاق ۷۷
سبک مدیریت مناسب ۸۰

۲۱- ۲- ۲- عوامل موثر بر خلاقیت: ۸۱

۱- عوامل فردی: ۸۲
۲- عوامل محیطی: ۸۳
۳- عوامل گروهی: ۸۳
۴- عوامل سازمانی: ۸۴
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

هف از این پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن می باشد

دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشدرسانه

ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن

۱-۱- طرح مسئله
تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده است وقتی رسانه جدیدی اختراع می‌شود عده‌ای فکر می‌کنند که رسان ه های قدیمی از بین می‌روند، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسان ه های قدیمی به اشکال مختلف استفاده می‌شود. چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسان ه های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر است چرا که افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه ها منجر می‌شود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی‌هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت به گذشته مشخص می‌شوند.
یک ملاک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه‌ای، بررسی تعداد و میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب بوجود می‌آورد واین، زمانی حاصل می‌شود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسان ه ها باشد. در حال حاضر حدود ۶۰ ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. دلایل این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می‌شود. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع است در این پژو هش، رسانه رادیو بررسی می-شود و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار است به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می شود. خلاقیت فرایندی است كه بوسیله آن چیزی مثل فكر،‌ایده یا یك شی جدید تولید شودخلاقیت شیوه‌ای از تفكراست كه اید ه های جدید را بوجود می‌آورد (كینگ واندرسون، ۱۳۸۶،ص۱۷) .
در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک د هه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحب ه های مقدماتی با افراد کارشناس، مشخص شد که خلاقیت عنصر مهم، تاثیر گذاری در رادیو است و یکی از عوامل مؤثر بر افت مخاطبان رادیو موضوع کیفیت برنام ه های رادیو است که دچار روزمرگی، تکرار و اصول کلیشه‌ای شده است. خلاقیت عنصربا اهمییتی در این میان است. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که ابعاد و مؤلف ه های برنامه‌سازی خلاق کدامند و همچنین چه عواملی باعث افزایش یا کاهش خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو می‌شود؟
کلمات کلیدی:

رسانه

خلاقیت در رادیو
شناخت ابعاد خلاقیت
اصول برنامه سازی خلاق

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به اهمیتی که رسانه ها در زندگی افراد دارند هر‌گونه پژوهشی که بتواند جایگاه رادیو را در زندگی مردم پر‌رنگ سازد، دارای اهمیت است. ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این تحقیق در ‌درجه اول سعی دارد، دانش نظری موضوع و جنب ه های جدید برنامه سازی خلاق در رسانه رادیو راشناسایی کند. در بحث برنامه سازی خلاق متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درباره برنامه سازی خلاق وجود دارد و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و در درجه دوم این تحقیق اصول و مولفه هایی را مشخص می‌کند که چنانچه در برنامه‌سازی رادیو به کار برده شود؛ می‌تواند باعث افزایش جذب مخاطب، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های ایستگاه رادیوی مورد نظر شود.
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات و طرح تحقیق ۳
۱-۱- طرح مسئله ۴
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۶
۴-۱- سؤال اصلی تحقیق ۶
۶-۱- تعریف مفاهیم ۶
منابع ۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود