ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور می باشد

دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۶۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله رشته جغرافیا
ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور

چکیده
هر نوع توسعه با هر درجه ای از کمیت یا کیفیت، آثار زیست محیطی ویژه ای را به دنبال دارد. دخل و تصرف انسان در محیط طبیعی لزوماً به معنی ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط است. تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتاً می تواند توازن های موجود محیط را برهم زده و زنجیره ای از پیامدهای ناخواسته یا پیش بینی نشده را دربرداشته باشد. طرح توسعه ای احداث سد نیز دارای اثرات مختلفی بر محیط فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می باشد. سد بار نیشابور، ازجمله سدهای احداث شده در استان خراسان رضوی است، که با هدف تأمین آب کشاورزی، تأمین آب شرب شهرهای نیشابور و فیروزه و کنترل سیلاب بر رودخانه بار احداث گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن است اثرات ناشی از اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و دو گزینه عدم اجرا و اجرای طرح را با استفاده از ماتریس لئوپولد مورد سنجش قرار دهد. با بررسی ماتریس ارزیابی اثرات پروژه مورد مطالعه بر محیط‌زیست ، گزینه عدم اجرای پروژه درمجموع ۴۸ امتیاز منفی کسب کرد. این در حالی است که گزینه اجرای پروژه با انجام اقدامات اصلاحی در طرح احداث و بهره‌برداری از سد مخزنی بار و سازه های وابسته به آن با کسب ۱۵۱ امتیاز مثبت، گزینه برتر و نهایی معرفی گردید.
کلمات کلیدی:

سد بار

نیشابور

اثرات زیست‌محیطی

ماتریس لئوپولد اصلاح شده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشدرشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار

(شهرستان شوش)
چکیده
صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، تركیبی از روش های اسنادی و كتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مكان های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است كه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.
یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.
واژگان كلیدی:
توریسم
اکوتوریسم
جاذبه ها
شهرستان شوش
فهرست مطالب
فصل اول : كلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن ۱
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
۱-۳- پیشینة تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- فرضیه‌ها وسوال ۵
۱- ۶- واژگان كلیدی ۵
۱-۷- روش تحقیق و مراحل آن ۶
۱- ۷-۱- روش گرد آوری اطلاعات ۶
۱- ۷- ۲- جامعه آماری ۶
۱- ۷-۳- روش نمونه برداری ۶
۱- ۷-۴- ابزار تجزیه وتحلیل ۶
۱- ۷-۵- نمونه گیری ۶
۱- ۷-۵-۱- حجم نمونه ۶
۱- ۸- كاربرد نتایج تحقیق ۷
۱- ۹- محدودیت‌های تحقیق ۷
فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری
۲-۱- واژه شناسی توریسم ۹
۲-۲- مفهوم توریسم ۱۰
۲-۳-تعریف جهانگردی ۱۰
۲-۴- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری ۱۱
۲-۴-۱- جهانی شدن ۱۱
۲-۴-۲- فرهنگ پذیری ۱۲
۲-۴-۳- نوسازی ۱۲
۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ۱۲
۲-۴-۵- انگیزش ۱۳
۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی ۱۳
۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی ۱۳
۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی ۱۳
۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا
۱۳ ۲-۵- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری ۱۷
۲-۶- انواع گردشگری ۱۸
۲-۶-۱-توریسم معمولی ۱۸
۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت ۱۹
۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ۱۹
۲-۶-۴-توریسم محصور ۱۹
۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی ۱۹
۲- ۶-۶- توریسم مصرفی ۱۹
۲- ۶-۷- اكوتوریسم ۲۰
۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان ۲۰
۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ۲۱
۲-۶-۱۲-توریسم شهری ۲۱
۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا ۲۲
۲-۷- اهداف گردشگران ۲۳
۲-۸- شهر و توریسم ۲۳
۲-۹- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ۲۴
۲-۱۰- برنامه ۲۴
۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی ۲۴
۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی ۲۵
۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم ۲۶
۲-۱۱- توریسم پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار ۲۸
۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار ۲۹
۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار ۳۱
۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار ۳۱
۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ۳۱
۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۳ – اشتغال برای افراد محلی ۳۲
۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ۳۲
۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع ۳۲
۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ۳۳
۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ۳۳
۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ۳۴
۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری ۳۴
۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال ۳۶
۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم ۳۹
۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی ۴۱
۲-۱۵- آینده صنعت توریسم ۴۵
۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان ۴۸
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

هدف از این پایان نامه برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲٫۰۰۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۲۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار

(شهرستان شوش)
چکیده
صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، تركیبی از روش های اسنادی و كتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مكان های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است كه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.
یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.
واژگان كلیدی:
توریسم
اکوتوریسم
جاذبه ها
شهرستان شوش
مقدمه
توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در برنامه ریزی توسعه است. توسعه پایدار شرط اساسی تأمین زندگی امن و پایدار است که به منظور به حداقل رساندن اتلاف منابع، تخریب محیط، و بی ثباتی اجتماعی تلاش می کند این مفهوم بهدنبال حل مشکلات اساسی در خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت زاغه نشین و محدودیت های اجتماعی و تکنولوژی توان محیطی در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده میباشد. توسعه پایدار، توسعهای است که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی های نسل های آینده در بر طرف کردن نیازهای شان تأمین کند.
توسعه پایدار گردشگری نیازمند صبر، تلاش وتعهد دراز مدت است. صنعت گردشگری به ویژه اکوتوریسم فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پر درآمدترین بخش های اقتصاد جهانی است. همچنین در سطح ملی، اقتصاددانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند که به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. از این روبررسی جوانب توسعه پایدار این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت دارد. توسعه پایدار گردشگری، یک جابجایی از رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکلاسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکرد کلی نگرتر را نشان می دهد که در آن نه تنها نیازهای بازار مورد توجه است، بلکه نیازهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تاکید قرار میگیرد.
فهرست مطالب
فصل اول : كلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن ۱
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
۱-۳- پیشینة تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۵- فرضیه‌ها وسوال ۵
۱- ۶- واژگان كلیدی ۵
۱-۷- روش تحقیق و مراحل آن ۶
۱- ۷-۱- روش گرد آوری اطلاعات ۶
۱- ۷- ۲- جامعه آماری ۶
۱- ۷-۳- روش نمونه برداری ۶
۱- ۷-۴- ابزار تجزیه وتحلیل ۶
۱- ۷-۵- نمونه گیری ۶
۱- ۷-۵-۱- حجم نمونه ۶
۱- ۸- كاربرد نتایج تحقیق ۷
۱- ۹- محدودیت‌های تحقیق ۷

فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری

۲-۱- واژه شناسی توریسم ۹
۲-۲- مفهوم توریسم ۱۰
۲-۳-تعریف جهانگردی ۱۰
۲-۴- مهم ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری ۱۱
۲-۴-۱- جهانی شدن ۱۱
۲-۴-۲- فرهنگ پذیری ۱۲
۲-۴-۳- نوسازی ۱۲
۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ۱۲
۲-۴-۵- انگیزش ۱۳
۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی ۱۳
۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی ۱۳
۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی ۱۳
۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا ۱۳ ۲-۵- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری ۱۷
۲-۶- انواع گردشگری ۱۸
۲-۶-۱-توریسم معمولی ۱۸
۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت ۱۹
۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ۱۹
۲-۶-۴-توریسم محصور ۱۹
۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی ۱۹
۲- ۶-۶- توریسم مصرفی ۱۹
۲- ۶-۷- اكوتوریسم ۲۰
۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان ۲۰
۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان ۲۰
۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ۲۱
۲-۶-۱۲-توریسم شهری ۲۱
۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا ۲۲
۲-۷- اهداف گردشگران ۲۳
۲-۸- شهر و توریسم ۲۳
۲-۹- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ۲۴
۲-۱۰- برنامه ۲۴
۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی ۲۴
۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی ۲۵
۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم ۲۶
۲-۱۱- توریسم پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار ۲۷
۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار ۲۸
۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار ۲۹
۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار ۳۱
۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار ۳۱
۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ۳۱
۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۳ – اشتغال برای افراد محلی ۳۲
۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ۳۲
۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع ۳۲
۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها ۳۲
۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ۳۳
۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ۳۳
۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ۳۳
۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ۳۴
۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ۳۴
۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری ۳۴
۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال ۳۶
۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم ۳۹
۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی ۴۱
۲-۱۵- آینده صنعت توریسم ۴۵
۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان ۴۸

فصل سوم : روش‌های برنامه ریزی گردشگری

مقدمه ۵۰
۳- ۱- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری ۵۱
۳- ۲- برنامه ریزی توریسم ۵۲
۳- ۳- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری ۵۵
۳- ۴- فرایند برنامه ریزی گردشگری ۵۷
۳- ۴-۱- تعیین اهداف ۵۸
۳- ۴-۲- تجزیه و تحلیل ۶۰
۳- ۴-۳- تدوین سیاست و برنامه ۶۰
۳- ۴-۴- تدوین رهنمود‌های سازمانی ۶۱
۳- ۴-۵- اجرا و نظارت ۶۱
۳- ۴-۶- تدوین سیاست توسعه توریسم ۶۱

فصل چهارم : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

۴-۱- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش ۶۴
۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش ۶۴
۴-۱-۲- ناهمواری ۶۵
۴-۱-۳- آب وهوا ۶۷
۴-۱-۴- بارندگی ۶۸
۴-۱-۵- درجه حرارت ۶۸
۴-۱-۶- روز‌های یخبندان ۶۹
۴-۱-۷- تبخیر ۶۹
۴-۱-۸- رطوبت نسبی ۷۰
۴-۱-۹- زمین شناسی شهرستان شوش ۷۰
۴-۱-۱۰- خاک ۷۰
۴-۱-۱۱- پوشش گیاهی شهرستان شوش ۷۱
۴-۱-۱۲- منابع آب ۷۳
۴-۲- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش ۷۳
۴-۲-۱- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش ۷۳
۴-۲-۲- ترکیب جنسی جمعیت ۷۷
۴-۲-۳- ترکیب سنی جمعیت ۷۸
۴-۲-۴- وضع فعالیت ۷۸
۴- ۲-۵- ا قتصاد شهرستان شوش ۷۸

فصل پنجم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان

مقدمه ۸۰
۵- ۱- جاذبه‌های طبیعی شهرستان ۸۰
۵- ۱-۱- آب وهوا ۸۰
۵- ۱-۲- رودخانه‌ها ۸۱
۵- ۱-۲-۱- رودخانه کرخه ۸۲
۵- ۱-۲- ۲- رودخانه دز ۸۲
۵ – ۱-۲-۳- رودخانه شاوور ۸۳
۵- ۱- ۳ – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات وحش ۸۳
۵- ۱- ۴- تالاب بامدژ ۸۶
۵- ۲- جاذبه‌های تاریخی شهرستان ۸۷
۵- ۲-۱- پیشینه تاریخی شهر شوش ۸۷
۵- ۲-۲- قلعه شوش ۸۸
۵- ۲-۳- زیگورات چغازنبیل ۸۸
۵- ۲-۴- کاخ آپادانا ۹۰
۵- ۲-۵- آکروپل ۹۰
۵- ۲-۶- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران ) ۹۱
۵- ۲-۷- شهرشاهی ۹۱
۵- ۲-۸- کاخ شائور( کاخ اردشیر) ۹۲
۵- ۲-۹- محوطه باستانی هفت تپه ۹۲
۵- ۲-۱۰- موزه‌ها ۹۳
۵- ۳ – جاذبه‌های مذهبی ۹۴
۵- ۳-۱- آرامگاه دانیال نبی (ع) ۹۴
۵- ۳-۲- آیین تعزیه خوانی ۹۶
۵- ۳-۳- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی) ۹۶
۵- ۴- جاذبه‌های دفاع مقدس ۹۷
۵- ۴-۱- یادمان شهدای فتح المبین ۹۷
۵- ۴-۲-منطقه فکه ۹۷
۵- ۵- گردشگری روستایی، کشاورزی ۹۷
۵- ۶- گردشگری عشایری ۹۷
۵- ۷- امکانات اقامتی ۱۰۰
فصل ششم :‌ بررسی و تحلیل داده‌ها
مقدمه ۱۰۳
۶-۱- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۴
۶-۱-۱- جنس پاسخگویان ۱۰۴
۶-۱-۲- سن پاسخ گویان ۱۰۵
۶-۱-۳- میزان تحصیلات پاسخگویان ۱۰۶
۶-۱-۴- سطح درآمد پاسخگویان ۱۰۷
۶-۱-۵- محل اقامت گردشگران ۱۰۸
۶-۱-۶- مدت اقامت در منطقه ۱۰۹
۶-۱-۷- هزینه سفر ۱۱۰
۶-۱-۸- هدف از بازدید منطقه ۱۱۱
۶-۱-۹- مهم ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها ۱۱۲
۶-۱-۱۰- مهم ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه ۱۱۳
۶-۱-۱۱- امکانات خدماتی ورفاهی ۱۱۴
۶-۱- ۱۲- امکانات بهداشتی وزیربنایی ۱۱۵
۶-۱- ۱۳- نقش تبلیغات درتوسعه گردشگری ۱۱۶
۶-۱- ۱۴- نقش معرفی جاذبه ها درتوسعه گردشگری ۱۱۷
۶- ۱-۱۵- رضایت کلی گردشگران از سفر به شهرستان شوش ۱۱۸
۶- ۲- بررسی رابطه توسعه گردشگری دربهبود وتوسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان شوش ۱۱۹
۶- ۳-بررسی رابطه برنامه ریزی مناسب درزمینه گردشگری دربهبود شرایط اقتصادی واجتماعی ۱۲۰
۶- ۴- روش تجزیه وتحلیل SWOT 121
۶- ۴-۱-بررسی اثرات بهسازی و نوسازی با استفاده از ماتریس SWOT 122
۶- ۴-۲- عوامل داخلی موثر برگردشگری در شهرستان شوش ۱۲۳
۶-۴-۳ -عوامل خارجی موثر بر گردشگری درشهرستان شوش ۱۲۳
۶-۴-۴-تحلیل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهدید ها ۱۲۶
فصل هفتم : نتیجه‌گیری، بررسی فرضیه‌ها و پیشنهادات
۷-۱- نتیجه‌گیری ۱۳۲
۷-۲- بررسی فرضیه های تحقیق ۱۳۳
۷-۲-۱- فرضیه اول ۱۳۴
۷-۲-۲- فرضیه دوم ۱۳۴
۷-۳- ارائه پیشنهادات ۱۳۵
منابع ومأخذ ۱۴۱
فهرست شكل ‌ها
شکل۲ -۱ تعداد گردشگران ورودی به بازارهای گردشگری در سال ۲۰۰۹ ۴۹
شكل ۴-۱ موقعیت شهرستان شوش در استان و كشور ۶۵
شكل ۴-۲ نقشه ناهمواری های شهرستان شوش ۶۶
شكل ۴-۳ نقشه آب و هوای شهرستان شوش ۶۷
شكل ۴-۴ نقشه وضعیت بارندگی شهرستان شوش ۶۸
شكل ۴-۵ نقشه وضعیت دما شهرستان شوش ۶۹
شكل ۶-۱ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنس ۱۰۴
شکل ۶-۲: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن ۱۰۵
شکل ۶-۳: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات ۱۰۶
شکل ۶-۴: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد ۱۰۷
شکل ۶-۵: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت ۱۰۸
شکل ۶-۶: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت ۱۰۹
شکل ۶-۷: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر ۱۱۰
شکل ۶-۸: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدی ۱۱۱
شکل ۶-۹:توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها ۱۱۲
شکل ۶-۱۰: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه ۱۱۳
شکل ۶-۱۱: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران ۱۱۴
شکل ۶-۱۲: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران ۱۱۵
شکل ۶-۱۳: نقش تبلیغات در جذب گردشگر ۱۱۶
شکل ۶-۱۴: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری ۱۱۷
شکل ۶-۱۵: رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش ۱۱۸
شکل شماره ۶-۱۶:امتیاز بندی فرصت‌ها،قوت‌ها،ضعف‌ها،تهدیدها ۱۳۱
فهرست جدول ‌ها
جدول ۲-۱ اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری ۱۸
جدول ۲-۲ ضریب فزاینده اشتغال(به مقدار تقریبی میلیون نفر) ۳۹
جدول ۲-۳ پیش بینی ودرصد نرخ گردشگری بین سال‌های ۱۹۹۵ – 2020 به میلیون نفر را نشان می‌دهد ۴۶
جدول ۲-۴ ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر را جذب نموده اند(تعداد گردشگربین المللی وارده برحسب میلیون نفر) ۴۷
جدول ۲-۵ درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان (برحسب میلیارد دلار آمریکا) ۴۹
جدول ۳ -۱ سیستم گردشگری ۵۴
جدول ۴-۱ جمعیت شهری شهرستان شوش ۱۳۸۵ ۷۴
جدول ۴-۲ جمعیت روستایی شهرستان شوش ۱۳۸۵ ۷۵
جدول ۴-۳ جمعیت شهرشوش را بر حسب جنس در طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ را نشان می‌دهد ۷۶
جدول ۴-۴ جمعیت و خانوار شهرستان شوش بر حسب تقسیمات کشوری ۱۳۷۵ ۷۷
جدول ۴-۵ جمعیت فعال و غیرفعال در سال ۱۳۸۵ ۷۸
جدول ۵-۱ آمار بازدید کنندگان از برخی محوطه‌های تاریخی و موزه‌های شهرستان شوش ۹۴
جدول ۵-۲ آمار بازدید کنندگان خارجی از آستان دانیال نبی(ع) رادرفروردین ۸۸ نشان می‌دهد ۹۵
جدول ۵-۳ درصد وچگونگی استفاده ازقابلیت‌های گردشگری استان توسط گروه‌های مختلف گردشگری
را نشان می‌دهد ۱۰۰
جدول ۵-۴ شاخص‌های جمعیت مقیم ورودی جهانگردان به هتل ۱۰۱
جدول ۵-۵ مشخصات رستوران‌های شهرستان شوش ۱۰۲
جدول ۶-۱ توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان براساس جنس ۱۰۴
جدول ۶-۲ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن ۱۰۵
جدول ۶-۳ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات ۱۰۶
جدول شماره ۶-۴ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد ۱۰۷
جدول شماره ۶-۵ توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت ۱۰۸
جدول شماره ۶-۶ توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت ۱۰۹
جدول شماره ۶-۷: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر ۱۱۰
جدول شماره ۶-۸: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدید ۱۱۱
جدول شماره ۶-۹ توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم-ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها ۱۱۲
جدول شماره ۶-۱۰توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم-ترین مانع توسعه گردشگری در ۱۱۳
جدول شماره۶-۱۱: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران ۱۱۴
جدولشماره ۶-۱۲: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران ۱۱۵
جدول شماره ۶-۱۳: نقش تبلیغات در جذب جذب گردشگر ۱۱۶
جدول شماره۶-۱۴: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری ۱۱۷
جدول شماره۶-۱۵ : رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش ۱۱۸
جدول شماره ۶-۱۶: فراوانی و درصد پاسخگویان ۱۱۹
جدول شماره ۶- ۱۷ آزمون کای اسکوئر ۱۲۰
جدول شماره ۶-۱۸-ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون ۱۲۱
جدول۶-۱۹-تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) 121
جدول(۶-۲۰):نظام تجزیه و تحلیل SWOT 124
جدول( ۶-۲۱):نظام تجزیه و تحلیل SWOT 125
جدول شماره(۶-۲۲)ماتریسSWOT ( عوامل اصلی تأثیر گذار بر گردشگری شوش)بر اساس نظر کارشناسان ۱۲۶
جدول شماره (۶-۲۳) رتبه بندی عوامل تأثیر گذار از نظر کارشناسان ۱۲۸
جدول شماره (۶-۲۴) ماتریس SWOT امتیازبندی عوامل اصلی تأثیرگذار بر گردشگری شوش بر اساس
نظر کارشناسان ۱۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری

هدف از این پروپوزال برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار

(شهرستان شوش)
چکیده
صنعت گردشگری از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، تركیبی از روش های اسنادی و كتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مكان های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است كه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.
یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.
واژگان كلیدی:
توریسم
اکوتوریسم
جاذبه ها
شهرستان شوش
فهرست مطالب
فصل اول : كلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۳- پیشینة تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- فرضیه‌ها وسوال
۱- ۶- واژگان كلیدی
۱-۷- روش تحقیق و مراحل آن
۱- ۷-۱- روش گرد آوری اطلاعات
۱- ۷- ۲- جامعه آماری
۱- ۷-۳- روش نمونه برداری
۱- ۷-۴- ابزار تجزیه وتحلیل
۱- ۷-۵- نمونه گیری
۱- ۷-۵-۱- حجم نمونه
۱- ۸- كاربرد نتایج تحقیق
۱- ۹- محدودیت‌های تحقیق
منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود