بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال ۹۶-۹۵

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال ۹۶۹۵ پایان نامه جدید رشته بهداشت آماده ارائه

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه رشته بهداشت محیط

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال ۹۶-۹۵

چكیده:

از جمله موارد مطرح در بحث توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر ایذه موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و كاربردی است. نتایج نشـان داد كـه كل پسماند تولیدی این شهر حدود ۱۶۵ تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر ایذه در سـال ۱۳۹۵-۹۶ مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر ایذه ۱۶۵ تن می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر ۶۰۲۲۵ تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود ۸۱۰ گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ایران (با معادل ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم در روز) تنها كمی بیشتر می‌باشد. در سیستم مدیریتی موجود مشكلات مختلفی از جمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملكرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای كلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.

کلمات کلیدی:

مـدیریت پسماند

توسـعه شهری

اثرات زیست‌محیطی

مواد زائد شهری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….۳

مدیریت پسماند شهری ……………………………………………………………………………………۴

۱- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری …………………………………………………….۴

۱-۱ مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ………………………………………………………………۶

۱-۱-۱ تولید ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۱-۲ جابجایی، ذخیره و پردازش ………………………………………………………………………..۶

۱-۱-۳ جمع‌آوری ……………………………………………………………………………………………۷

۱-۱-۴ حمل‌ونقل …………………………………………………………………………………………..۸

۱-۱-۵ پردازش و بازیافت ………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۶ دفن نهائی ………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲ سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان …………………………………….۹

۱-۲-۱ مدیریت مواد زائد در آمریکا ………………………………………………………………………..۹

۱-۲-۲ مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………۱۱

۱-۳ سیستم مدیریت زباله در ایران ……………………………………………………………………..۱۳

۱-۴ انواع مواد زائد جامد شهری …………………………………………………………………………۱۵

۱-۵ منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ……………………………………………………………۱۸

۱-۵-۱ منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن …………………………………………………..۱۹

۱-۶ بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ……………………۱۹

۱-۷ شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری ……………………………………………………۲۲

۱-۷-۱ کاهش تولید مواد زائد ……………………………………………………………………………..۲۳

۱-۷-۲ استفاده مجدد ……………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۷-۳ بازچرخش …………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۷-۴ بازیافت ………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۸ روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری …………………………………………..۲۴

۱-۸-۱ پردازش در محل ……………………………………………………………………………………۲۵

۱-۸-۲ آسیاب کردن ……………………………………………………………………………………….۲۵

۱-۸-۳ تفکیک و جداسازی ………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۸-۴ متراکم سازی (کاهش حجم) …………………………………………………………………….۲۶

۱-۸-۵ کمپوست خانگی …………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۸-۶ سوزاندن …………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۸-۷ خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ………………………………………………………..۲۷

۱-۹ روش‌های تفکیک و بازیافت مواد …………………………………………………………………….۳۰

۱-۱۰ فرآیند تولید محصولات بازیافتی …………………………………………………………………….۳۲

۱-۱۰-۱ بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ………………………………………………………….۳۳

۱-۱۰-۲ تولید انرژی از زباله‌های شهری …………………………………………………………………۳۴

۱-۱۰-۳ بازیافت مواد از زباله ………………………………………………………………………………۳۴

۱-۱۰-۳-۱ اصول و مبانی کمپوست ………………………………………………………………………۳۵

۱-۱۰-۳-۲ تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله…………………………………………………………۳۶

۱-۱۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..۳۶

۱-۱۲ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….۳۸

۱-۱۲-۱ هدف اصلی طرح (GeneralObjective)……………………………………………………….38

۱-۱۲-۲ اهداف ویژه طرح(Specific Objectives) ………………………………………………………38

۱-۱۲-۳ اهداف كاربردی طرح ………………………………………………………………………۳۹

۱-۱۲-۴ فرضیات یا سؤالات طرح …………………………………………………………………………………………..۳۹

۱-۱۳ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..۳۹

فصل دوم روش کار …………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱ منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲ روش کار …………………………………………………………………………………………………۴۳

فصل سوم یافته‌ها و نتایج ………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۱ مدیریت پسماند …………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۲ منابع تولید پسماند ……………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۳ بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان ایذه ………………………۴۶

۳-۴ وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی …………………………………….۴۷

۳-۵ بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ………………………………۴۸

۳-۶ جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ……………………………………………….۴۹

۳-۶-۱ انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ………………………………………………………….۵۰

۳-۶-۲ انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن …………………………………………..۵۰

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………….۵۴

۴-۱ نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۲ مقایسه ایذه با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ………………………………..۵۵

۴-۳ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….۵۸

فصل پنجم منابع ………………………………………………………………………………………………۶۰

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱-۱: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ………………………………….. ۱۰

جدول ۲-۱: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا …………………………………. ۱۲

جدول ۳-۱: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ………………………………۱۲

جدول ۴-۱: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) …………………….۱۴

جدول ۵-۱: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد …………………………….. ۱۷

جدول ۶-۱: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ………………………………………… ۲۰

جدول ۷-۱: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ……………………………………………. ۲۱

جدول ۸-۱: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ………………………………………………………….. ۲۲

جدول ۹-۱: مصارف مواد بازیافتی از زباله ………………………………………………………. ۲۸

جدول ۱-۳: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان ایذه ………………………………۵۰

جدول ۱-۴: مقایسه ایذه با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها …………… ۵۷

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۱-۴: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد…………………………… ۵۶

نمودار ۲-۴: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ……………………………. ۵۶

نمودار ۳-۴: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست …………………………………. ۵۷

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر ۱-۱۰ محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………..۵۱

تصویر ۳-۳ محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) …………………………….۵۲

تصویر ۴-۳ سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ………………………….۵۲

تصویر ۵-۳ سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ……………………………………………۵۳

تصویر ۶-۳ محل دفع پسماندها …………………………………………………………………..۵۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال ۱۳۹۶

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال ۱۳۹۶ داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق این مجموعه گرانبها با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببیننددرهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل rar
حجم فایل ۸٫۰۶۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۰۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال ۱۳۹۶

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال ۱۳۹۶

نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه

داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق این مجموعه گرانبها با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…

این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…

نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری با پاسخنامه این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…

نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری

نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب

سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ

نمونه سوالات آزمون ورودی هنرستان بهیاری با جواب و پاسخ

نمونه سوالات آزمون یکساله بهیاری پرستاری با پاسخ و جواب

نمونه سوالات بهیاری پایه دهم نهم

کمک بهیاری و بهورزی و آزمون ورودی پرستاری و بهیاری

آزمون ورودی بهیاری و پرستاری

سوالات بهیاری دانش آموزان راهنمایی دبیرستان

آزمون بهیاری هنرستان دبیرستان بهیاری پرستاری با جواب

آزمون پرستاری بهیاری بهورزی ورودی هنرستان دبیرستان

نمونه آزمون ورودی هنرستان بهیاری سال ۱۳۹۶ با پاسخنامه

نمونه سوالات دانش آموزان پایه دهم نهم ورودی بهیاری سال ۹۶

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال ۱۳۹۶

آزمون بهیاری پرستاری دانش آموزان پایه نهم دهم هنرستان بهورزی

این مجموعه بسیار پر تاثیر و پر کاربرد و فوق العاده با ارزش بوده که به صورت مستقیم به شما عزیزان پیشنهاد ویژه داریم و برای شما صمیمانه آرزوی موفقیت داریم و به شما این اطمینان را میدهیم که قبولی از آن شماست انشاالله…

این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…

این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…

این مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزیزی فراهم شده که قصد ورود به دبیرستان بهیاری را داشته که همان پایه دهم میباشد نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.درهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را ناامید و پشیمان نمیکند و نخواهد کرد انشاالله…

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود